Konferens

Förskoledagarna 2020 - Konferens

Hållbar förskola – hur når vi dit?

Konferensen Förskoledagarna – den självklara mötesplatsen för dig i förskolan!

Tema 2020: Hållbar förskola – hur når vi dit?

Vit text mot svart rund bakgrund - i samarbete med Förskoletidningen

Den här konferensen genomfördes senast i januari 2020. Du som är nyfiken kan läsa mer om programmet nedan.

Vill du gå nästa gång? Håll dig uppdaterad via nyhetsbrevet.


Hur kan rektor och förskollärare tillsammans uppmuntra till engagemang för förskolans viktiga roll i den framtid som barnen är en del av? Hur kan vi skapa en hållbar och jämställd utbildningsverksamhet? Och hur möter vi de relationella utmaningar som kan uppstå? 

Förskolans uppgift är att väcka barnens intresse för hållbarhetsfrågor så att de aktivt ska kunna delta i samhället och för en hållbar utveckling. Det handlar om ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv - både långsiktigt och globalt. 

För dig som rektor handlar en hållbar förskola inte minst om medarbetare som trivs och mår bra på jobbet och att ha välfungerande arbetslag. Under 2020 års konferens fick vi bland annat förslag på hur vi kan organisera vårt arbete genom att bygga bra team, dela ledarskapet, skapa tillit och stötta förskollärare och barnskötare i undervisningen. 

Du som är förskollärare fick bland annat verktyg för hur du kan omsätta barnkonventionens artiklar, som är lag sedan den 1 januari 2020, i vardagsarbetet med barnen och hur du kan främja barnens psykiska hälsa. Genom undervisning som bygger på struktur och arbetsglädje kan du möjliggöra ett lärande för hållbar utveckling. 

Förskoledagarna samlar vi årligen några av landets bästa föreläsare för att ge både förskollärare och rektorer inspiration och verktyg för det viktiga hållbarhetsarbetet. 


Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier!
Gör din röst hörd och var med i dialogen: #Förskoledagarna


FAKTA

Denna konferens genomfördes senast i januari 2020. Varmt välkommen vid nästa tillfälle!

Frågor?
Kontakta Barbro och Tove:
anmalan@gothiafortbildning.se
08-4622670


Vill du ställa ut på Förskoledagarna 2021Välkommen att kontakta Karin Westlund: karin.westlund@gothiafortbildning.se
Tel: 070-8127072


 

Program rektor i förskolan - januari 2020

Dag 1 Rektor i förskolan

Här kan du läsa mer om programmet från konferensen som genomfördes i januari 2020. Välkommen vid nästa tillfälle!

 • 09:00 Kaffe och utställning
 • 10:00 Malin Malmström, chefredaktör Förskoletidningen, inledde dagen
 • 10:10 Barnets rättigheter i en hållbar förskola

  Vad betyder det att barn har särskilda rättigheter? Varför blir barnkonventionen lag i Sverige och vad innebär det för förskolan?  Under den här föreläsningen fick vi en introduktion till FN:s konvention om barnets rättigheter. Föreläsaren lyfte några av de krav konventionen ställer på dig som rektor och dig som förskollärare och klargör begreppen barnperspektiv, barnets perspektiv och barnrättsperspektiv.

  Åsa Ekman
  Barnrättskonsult med 15 års erfarenhet av arbete med barnkonventionen. Åsa har bland annat varit ungdomssamordnare, demokratiutvecklare, barnstrateg samt styrelseledamot i Rädda Barnens riksförbund. Hon är nyligen invald i Bris styrelse.
 • 10:50 Bensträckare
 • 11:00 Tillitsbaserat ledarskap i praktiken

  Medarbetarstyrda, självorganiserande företag och tillitsbaserat ledarskap i praktiken blir allt vanligare runtom i världen och utmanar det gamla hierarkiska sättet, som många inser börjar bli utdaterat och begränsande.

  Vad betyder tillitsbaserad styrning i praktiken och hur är vikten av psykologisk trygghet i samarbetsklimatet relaterat till det sättet att leda?  Hur hänger tillitsbaserad styrning ihop med den starka globala trenden med självstyrande organisationer? Vad kan man lära av de företag och organisationer som har lyckats och hur omsätter man tillitsbaserat ledarskap i praktiken?

  Seminariet gav en kort omvärldsbevakning och tog upp de grundprinciper som gör att nya tillitsbaserade arbetssätt fungerar i praktiken. 

  Karin Tenelius
  Leder företaget Tuff Ledarskapsträning, har tjugo års erfarenhet av medarbetarstyrd verksamhet, självstyrande medarbetare och är insatt i den starka ledarskaps- och organisationsförändring som påverkar hela världen just nu.
 • 12:00 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  Barbro Lundborg - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 13:15 Skapa ett välfungerande teamarbete

  Att samarbeta med andra i grupp kan vara både roligt och effektivt, men ibland fungerar det inte alls. Tvärtom kan samarbetet upplevas både frustrerande och konfliktfyllt. Vad beror det då på att vissa team lyckas och att andra lyckas sämre med att nå sina mål? 

  I denna föreläsning förklarade Linda Cardeberg utifrån IPO-modellen – Inputs - Processer- Outputs, vad det är som enligt forskningen predicerar att team både mår bra samt når sina resultat. Hon berättade också vad du som ledare och chef kan göra för att förbättra samarbetet.

  Linda Cardeberg
  Legitimerad psykolog och organisationskonsult. I sitt arbete jobbar hon för att företag med dess medarbetare och ledare ska nå sin fulla potential. Linda är engagerad i hur man kan arbeta på olika nivåer; individ, grupp, organisation och samhälle för att öka psykiskt välmående och ta tillvara människors resurser.
 • 14:15 Eftermiddagskaffe
 • 14:45 Gemensam överraskning
 • 15.00 Gemensam föreläsning – Haja adhd hos förskolebarn

  Barn med adhd har ofta redan i förskolan stora svårigheter som blir synliga och påtagliga, inte bara för förskolepersonalen och andra barn, utan också för dem själva. Barnen saknar ofta förståelse för det som sker vilket leder till motgångar, frustrationer och misslyckande. Detta kan bidra till en smygande oro, dåligt självförtroende och så småningom starkt ökad risk för utveckling av ångest och depression.

  När adhd:n lämnas obehandlad är det kopplat till mycket stora risker. Men hoppingivande är att adhd har psykiatrins bästa prognos – om man rätt förstår barnets svårigheter och kompenserar och behandlar dessa.

  Foto: Anders Wallin

  Björn Roslund
  Barn- och vuxenpsykiater och har i möten med barn, ungdomar och vuxna under mer än 20 år entusiasmerats, ryckts med och berörts av personer med adhd. Han är författare till boken Haja ADHD ( Natur & kultur 2018). Han har också startat ADHD-bron som är ett tvärprofessionellt nätverk med syfte att överbrygga avstånden mellan olika yrkesgrupper som arbetar med adhd. Foto: Anders Wallin
 • 16:00 Avslutning dag 1

Dag 2 Rektor i förskolan

 • 09.00 Fördjupningsseminarium – Rektorsuppdraget

  Att vara rektor i förskolan är ett komplext och viktigt uppdrag med många ansvarsområden.  Hur skapar du det goda ledarskapet som ger medarbetarna möjlighet att göra sitt allra bästa, så att vardagen för barnen blir trygg och meningsfull? Vilka är framgångsfaktorerna i ett väl fungerande ledarskap? 

  En föreläsning med konkreta handfasta tips, som framförallt bygger på den transformerande ledarstilen som är effektiv ur både forsknings- och erfarenhetsperspektiv, en modell som bygger på att ledaren involverar medarbetaren. Vi fick ta del av ett flertal verktyg för att leda med framgång. 

  Vi bryter för förmiddagskaffe.

  Siv Sagerberg
  Siv Sagerberg har en bakgrund inom förskola och grundskola och har arbetat som pedagog, skolledare och verksamhetschef. Har också mångårig erfarenhet som utbildare inom bland annat ledarskapsfrågor. Är författare till flera böcker varav den senaste Rektor i förskolan (Gothia Fortbildning) är skriven tillsammans med Lotta Österman Eriksson.
 • 11:30 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  Barbro Lundborg - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 12:40 Funktionellt delat ledarskap - En modell för hållbarhet

  Rektorers höga arbetsbelastning påverkar arbetsmiljön för dem själva, medarbetare och barnen. En modell för hållbarhet är delat ledarskap mellan chefer vilket kan förbättra såväl beslutskraft som organisatorisk uthållighet. Studier av rektorer som delar ledarskap pekar på en hälsosam trygghet grundad i att inte vara ensam med arbetsuppgifterna.

  I flera av Södertälje kommuns förskolor finns två chefer som har olika ansvarsområden. Rektor har det pedagogiska ansvaret och enhetschef har ett administrativt och organisatoriskt ansvar. Genom att dela upp ansvarsområdena får cheferna möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom sina respektive områden.

  Vi fick ta del av en föreläsning som bland annat visade hur införandet av den nya modellen gjort att cheferna nu är mer närvarande och tillgängliga för verksamhetens medarbetare.

  Marianne Döös, professor i pedagogik vid Stockholms universitet med inriktning på organisationspedagogik. Aktuella studier rör organisatoriskt lärande, lärorienterat ledarskap, organisationsbilder och delat ledarskap. Susanne Luhmer-Berglund, rektor och Marie Sidén, enhetschef, Södertälje kommun. Susanne och Marie delar idag på ledarskapet och kommer att beskriva hur de arbetar med ett nära relationellt ledarskap till sina över 100 medarbetare.

  Foto: Lotta Andersson Damberg

  Marianne Döös
  Susanne Luhmer-Berglund,
  Marie Sidén
 • 13:30 Bensträckare
 • 13:40 Stötta och styra utveckling av undervisning och lärande

  Förskolans undervisningsuppdrag och även förskollärarens uppdrag har förtydligats i läroplanen. Som rektor behöver du känna till de områden som påverkar undervisningens utformning och hur man kan arbeta för att utveckla personalens undervisande förhållningssätt. I detta ledningsansvar ingår också att kunna förklara och utveckla delar i skollagen och läroplanen som lätt leder till diskussioner, missförstånd och osäkerhet när man ska ta fram goda arbetsformer. Ett viktigt arbetsverktyg för att utveckla undervisning som leder till lärande är kvalitetssäkring, att bygga upp system för kvalitetsutveckling genom analys och ett organiserat kollegialt och kollaborativt lärande.

  Denna föreläsning belyste bland annat viktiga ledningsprocesser samt hur utvecklingsarbetet kan bedrivas. Vilka metoder finns för att utveckla undervisningen så att den leder till lärande hos alla barn?

  Ann S. Pihlgren fil.dr och forskningsledare vid Ignite Research Institute, har tidigare arbetat som lärare, rektor, förvaltningschef, kvalitets- utvecklare, universitetslektor, skolpolitiker, studie- rektor och ansvarig för fritidslärarutbildningen vid Stockholms universitet. Ann har barns tänkande, språk och samspel som huvudsakligt forskningsintresse.
 • 14:40 Eftermiddagskaffe
 • 15:10 Normkreativitet hur funkar det? – från diskriminering till inkludering!

  Hur påverkar normer vårt bemötande? Vad är skillnaden på ett toleransperspektiv och inkludering? Hur stärker vi barn och ger dem fler möjligheter? Vi har alla med oss olika erfarenheter och förväntningar som påverkar vårt bemötande av andra människor. Genom att synliggöra normer – sådant som vi ofta inte tänker på – kan vi ifrågasätta och skapa en inkluderande verksamhet där fler berättelser och perspektiv får plats.

  Det normkritiska perspektivet är en nyckel för att kunna arbeta långsiktigt med ett jämställt och jämlikt bemötande - för att stärka alla barn. Med ett normkritiskt perspektiv kan vi se alla människors resurser istället för att låta oss hindras av stereotyper.
   

  Kristina Henkel
  Kristina Henkel är i grunden statsvetare med genusinriktning. Driver OLIKA som började som ett bokförlag och är idag en plattform för att skapa jämställdhet och inkludering. Kristina har lång erfarenhet av att utbilda pedagoger i förskola och skola och har skrivit böckerna En jämställd förskola och 100 möjligheter i stället för 2.
 • 16:10 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och varmt välkommen åter!

Program Förskollärare

Dag 1 Förskollärare

Här kan du läsa mer om programmet från konferensen som genomfördes i januari 2020. Välkommen vid nästa tillfälle!

 • 09:00 - 09:40 Kaffe och utställning
 • 10:00 Malin Malmström, chefredaktör Förskoletidningen, inledde dagen
 • 10:10 Barnets rättigheter i en hållbar förskola

  Vad betyder det att barn har särskilda rättigheter? Varför blir barnkonventionen lag i Sverige och vad innebär det för förskolan? Under den här föreläsningen fick vi en introduktion till FN:s konvention om barnets rättigheter. Föreläsaren lyfte några av de krav konventionen ställer på dig som rektor och dig som förskollärare och klargör begreppen barnperspektiv, barnets perspektiv och barnrättsperspektiv.

  Åsa Ekman
  Barnrättskonsult med 15 års erfarenhet av arbete med barnkonventionen. Åsa har bland annat varit ungdomssamordnare, demokratiutvecklare, barnstrateg samt styrelseledamot i Rädda Barnens riksförbund. Hon är nyligen invald i Bris styrelse.
 • 10:50 Bensträckare
 • 11:00 Barnrättsperspektivet, vad innebär det i vardagsarbetet med barnen?

  Läroplanen säger att utbildningen ska utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande samt att de ska få kännedom om sina rättigheter. Vad innebär egentligen barnkonventionens artiklar och hur kan vi omsätta dessa i vår vardag? I den här föreläsningen fick vi verktyg för hur vi kan skapa förståelse och ökad kunskap hos barnen om deras rättigheter. Föreläsaren konkretiserade konventionens barnsyn och levandegjorde de vägledande huvudprinciperna. 

  Åsa Ekman
  Barnrättskonsult med 15 års erfarenhet av arbete med barnkonventionen. Åsa har bland annat varit ungdomssamordnare, demokratiutvecklare, barnstrateg samt styrelseledamot i Rädda Barnens riksförbund. Hon är nyligen invald i Bris styrelse.
 • 12:10 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  Barbro Lundborg - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 13.20 Uppdrag undervisning: struktur och arbetsglädje

  Undervisningsuppdraget behöver inte vara svårt om vi fokuserar på mötet med barnen och skapar en röd tråd i verksamheten.

  Genom att konkretisera kan vi utforma en lustfylld, hållbar och verksamhetsnära praktik där alla jobbar tillsammans. Med ett professionellt förhållningssätt där varje möte med barnen ger möjlighet för undervisning, både planerat och spontant, kan vi ge barnen det de har rätt till enligt förskolans styrdokument.

  I denna föreläsning beskrevs bland annat hur vi kan organisera en hållbar utbildning som möjliggör fler tillfällen att använda kommunikation som undervisningform. Struktur på dagen gör att vi bättre kan ta tillvara på barns nyfikenhet och uppmuntra barnen att lära tillsammans med vuxna och varandra.

  Josefin Malm - författare på Gothia Fortbildning | © Julia Sjöberg
  Josefin Malm
  Sofie Källhage - författare på Gothia Fortbildning | © Julia Sjöberg
  Sofie Källhage
  Josefin Malm och Sofie Källhage är båda leg. förskollärare och pedagogistor och arbetar tillsammans i en förskola i Göteborg. Sedan 2016 producerar de Förskolepodden: Vi pratar förskola vars syfte är kompetensutveckling kring förskolans uppdrag. 2018 kom de ut med boken Uppdrag undervisning: struktur och arbetsglädje i förskolan (Gothia Fortbildning).
 • 14.15 Eftermiddagskaffe
 • 14:45 Gemensam överraskning
 • 15.00 Gemensam föreläsning – Haja adhd hos förskolebarn

  Barn med adhd har ofta redan i förskolan stora svårigheter som blir synliga och påtagliga, inte bara för förskolepersonalen och andra barn, utan också för dem själva. Barnen saknar ofta förståelse för det som sker vilket leder till motgångar, frustrationer och misslyckande. Detta kan bidra till en smygande oro, dåligt självförtroende och så småningom starkt ökad risk för utveckling av ångest och depression.

  När adhd:n lämnas obehandlad är det kopplat till mycket stora risker. Men hoppingivande är att adhd har psykiatrins bästa prognos – om man rätt förstår barnets svårigheter och kompenserar och behandlar dessa.

  Foto: Anders Wallin

  Björn Roslund
  Barn- och vuxenpsykiater och har i möten med barn, ungdomar och vuxna under mer än 20 år entusiasmerats, ryckts med och berörts av personer med adhd. Han är författare till boken Haja ADHD ( Natur & kultur 2018). Han har också startat ADHD-bron som är ett tvärprofessionellt nätverk med syfte att överbrygga avstånden mellan olika yrkesgrupper som arbetar med adhd. Foto: Anders Wallin

Dag 2 Förskollärare

 • 09:00 Att främja barnens psykiska rättigheter

  I förskolans läroplan talas om barns, välmående, hälsa, utveckling och lärande. I flera av paragraferna i Barnkonventionen hänvisas också till barns rättigheter till psykisk hälsa. Att känna till och kunna hantera signaler på psykisk ohälsa är ett viktigt uppdrag, likaså att arbeta brett och förebyggande med att främja psykisk hälsa. Kanske kan förskolan rentav ”vaccinera” barn mot psykisk ohälsa genom detta arbete? Men vad är egentligen psykisk (o)hälsa och vad beror den på?

  I denna föreläsning presenterades både risk- och friskfaktorer för barns psykiska mående. Hur kan du som personal arbeta långsiktigt och förebyggande för att bygga upp resiliens och stresshanteringsförmåga och hur kan du hantera akuta krislägen när ett barn mår dåligt?

  Margareta Öhman
  Margareta Öhman leg. psykolog, familjeterapeut och författare, har ägnat en stor del av sitt yrkesverksamma liv åt den viktiga leken. Hon är aktuell med boken Värna barns lekstyrka (Gothia Fortbildning, 2019) och kommer 2020 med en bok om att främja barns psykiska hälsa.
 • 11:30 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  Barbro Lundborg - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 12:40 Förskolebarns lärande för hållbar utveckling

  Läroplanen har flyttat fram positionerna gällande hållbar utveckling. Föreläsningen relaterade särskilt till texten där den ekologiska dimensionen uppmärksammas. Vad behöver undervisningen beakta för att inkludera de yngsta barnen kring frågor som rör hållbar utveckling? Varför är det viktigt att vi arrangerar och stödjer kreativa processer?

  Med utgångspunkt i en rad exempel zoomade vi in barns omsorg om djur och miljö med syfte att visa hur barnen, med hjälp av pedagogernas undervisning, utvecklar engagemang för såväl djurens väl och ve som för sin närmiljö.

  Cecilia Caiman
  Cecilia Caiman är forskare, lärare och förskollärarutbildare vid institutionen för matematik- ämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) vid Stockholms universitet.
 • 13:30 Bensträckare
 • 13:40 Konfliktfyllda föräldrasamtal

  Det finns tillfällen när samtal blir krav- och konfliktfyllda. Vi är alla olika individer med skilda värderingar, personligheter och intressen, vilket gör konflikter, konfrontationer och utmanande samtal oundvikliga. Det är därför viktigt att känna till hur du hanterar den typen av konversationer utan att tonläget blir aggressivt och fientligt, även när föräldern uppträder på sådant sätt. Nyckeln till att lyckas med ett utmanande samtal kan vara att hålla sig lugn, använda rätt knep för att hjälpa föräldern att mentalisera - och avstå från att få sista ordet.

  Föreläsningen tog upp ett antal situationer och visade på konstruktiva redskap.

  Jakob Carlander
  Jakob Carlander, är leg. psykoterapeut och arbetar vid egen mottagning. Han har skrivit ett flertal böcker om bemötande. Med boken Möta människor med rättshaveristiskt beteende, (Gothia Fortbildning) har han och kollegan Andreas Wedeen identifierat ett tidigare dolt samhällsproblem. Kommer under hösten 2019 med en bok kring konfliktfyllda samtal.
 • 14:40 Eftermiddagskaffe
 • 15:10 Normkreativitet hur funkar det? – från diskriminering till inkludering!

  Hur påverkar normer vårt bemötande? Vad är skillnaden på ett toleransperspektiv och inkludering? Hur stärker vi barn och ger dem fler möjligheter? Vi har alla med oss olika erfarenheter och förväntningar som påverkar vårt bemötande av andra människor. Genom att synliggöra normer – sådant som vi ofta inte tänker på – kan vi ifrågasätta och skapa en inkluderande verksamhet där fler berättelser och perspektiv får plats.

  Det normkritiska perspektivet är en nyckel för att kunna arbeta långsiktigt med ett jämställt och jämlikt bemötande - för att stärka alla barn. Med ett normkritiskt perspektiv kan vi se alla människors resurser istället för att låta oss hindras av stereotyper.
   

  Kristina Henkel
  Kristina Henkel är i grunden statsvetare med genusinriktning. Driver OLIKA som började som ett bokförlag och är idag en plattform för att skapa jämställdhet och inkludering. Kristina har lång erfarenhet av att utbilda pedagoger i förskola och skola och har skrivit böckerna "En jämställd förskola och 100 möjligheter i stället för 2."
 • 16:10 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och varmt välkommen åter!

Talare på Förskoledagarna 2020

Här kan du läsa mer om talarna på Förskoledagarna januari 2020. Välkommen vid nästa tillfälle!

Ann S. Philgren - fil.dr och forskningsledare vid Ignite Research Institute, har tidigare arbetat som lärare, rektor, förvaltningschef, kvalitetsutvecklare, universitetslektor, skolpolitiker, studierektor och ansvarig för fritidslärarutbildningen vid Stockholms universitet. Ann har barns tänkande, språk och samspel som huvudsakligt forskningsintresse.

Fil.dr och forskningsledare Ann S. Philgren

Siv Sagerberg har en bakgrund inom förskola och grundskola och har arbetat som pedagog, skolledare och verksamhetschef. Har också mångårig erfarenhet som utbildare inom bland annat ledarskapsfrågor. Är författare till flera böcker varav den senaste Rektor i förskolan (Gothia Fortbildning) är skriven tillsammans med Lotta Österman Eriksson.

Författare och pedagog Siv Sagerberg

Josefin Malm - författare på Gothia Fortbildning | © Julia Sjöberg

Josefin Malm är leg. förskollärare och pedagogista. Sedan 2016 producerar hon Förskolepodden: Vi pratar förskola  med Sofie Källhage, vars syfte är kompetensutveckling kring förskolans uppdrag. 2018 kom de ut med boken Uppdrag undervisning: struktur och arbetsglädje i förskolan (Gothia Fortbildning).

Leg. förskollärare och pedagogista Josefin Malm

Sofie Källhage - författare på Gothia Fortbildning | © Julia Sjöberg

Sofie Källhage är leg. förskollärare och pedagogista. Sedan 2016 producerar hon Förskolepodden: Vi pratar förskola  med Josefin Malm, vars syfte är kompetensutveckling kring förskolans uppdrag. 2018 kom de ut med boken Uppdrag undervisning: struktur och arbetsglädje i förskolan (Gothia Fortbildning).

Leg. förskollärare och pedagogista Sofie Källhage

Margareta Öhman, leg. psykolog, familjeterapeut och författare, har ägnat en stor del av sitt yrkesverksamma liv åt den viktiga leken. Hennes senaste bok Värna barns lekstyrka, kom ut på Gothia Fortbildning 2019 och kommer ut med en bok kring temat att främja den psykiska hälsan på Gothia Fortbildning under 2020.

Leg. psykolog, familjeterapeut och författare Margareta Öhman

Björn Roslund är barn- och vuxenpsykiater och har i möten med barn, ungdomar och vuxna under mer än 20 år entusiasmerats, ryckts med och berörts av personer med adhd. Är författare till boken Haja ADHD (Natur & kultur 2018).

Foto: Anders Wallin

Barn- och vuxenpsykiater Björn Roslund

Jakob Carlander, är leg. psykoterapeut och arbetar vid egen mottagning. Han har skrivit ett flertal böcker om bemötande. Med boken Möta människor med rättshaveristiskt beteende, (Gothia Fortbildning) har han och kollegan Andreas Wedeen identifierat ett tidigare dolt samhällsproblem. Kommer under hösten 2019 med en bok kring konfliktfyllda samtal.

Leg. psykoterapeut och författare Jakob Carlander

Barnrättskonsult med 15 års erfarenhet av arbete med barnkonventionen. Åsa har bland annat varit ungdomssamordnare, demokratiutvecklare, barnstrateg samt styrelseledamot i Rädda Barnens riksförbund. Hon är nyligen invald i Bris styrelse.

Barnrättskonsult Åsa Ekman

Leder företaget Tuff Ledarskapsträning, har tjugo års erfarenhet av medarbetarstyrd verksamhet, självstyrande medarbetare och är insatt i den starka ledarskaps- och organisationsförändring som påverkar hela världen just nu. 

Karin Tenelius

Kristina Henkel är i grunden statsvetare med genusinriktning. Arbetar idag på förlaget OLIKA, där hon utbildar i normkreativitet och lika möjligheter mot bland annat förskola och skola. Hon har tidigare arbetat i förskola, skola och som skolinformatör på en kvinnojour. Tillsammans med Marie Tomicic har hon skrivit Ge ditt barn 100 möjligheter i stället för 2.

Statsvetare med genusinriktning Kristina Henkel

Susanne Luhmer-Berglund, rektor, Södertälje kommun kommer tillsammans med Marie Sidén att beskriva hur de arbetar med ett nära relationellt ledarskap till sina över 100 medarbetare. 

Rektor Susanne Luhmer-Berglund

Marie Sidén,enhetschef, Södertälje kommun, föreläser tillsammans med  Susanne Luhmer-Berglund, rektor att beskriva hur de arbetar med ett nära relationellt ledarskap till sina över 100 medarbetare. 

Enhetschef Marie Sidén

Marianne Döös, professor i pedagogik vid Stockholms universitet med inriktning på organisationspedagogik. Aktuella studier rör organisatoriskt lärande, lärorienterat ledarskap, organisationsbilder och delat ledarskap. 

Foto: Lotta Andersson Damberg

Professor i pedagogik Marianne Döös

Cecilia Caiman är forskare och lärar- och förskollärarutbildare vid institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) vid Stockholms universitet.

Forskare Cecilia Caiman

Linda Cardeberg är legitimerad psykolog och organisationskonsult. I sitt arbete jobbar hon för att företag med dess medarbetare och ledare ska nå sin fulla potential. Linda är engagerad i hur man kan arbeta på olika nivåer; individ, grupp, organisation och samhälle för att öka psykiskt välmående och ta tillvara människors resurser.

Leg. psykolog och organisationskonsult Linda Cardeberg


Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Anmälan är bindande men ej personlig. Vid avbokning senast 30 dagar före konferensen debiteras 500 kr. Därefter fullt pris. Gothia Fortbildning förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.