Konferens
Nyhet

Att utveckla socialtjänsten - Konferens

Positiva krafter i den sociala barn- och ungdomsvården

Konferensen Att utveckla socialtjänsten

Positiva krafter i den sociala barn- och ungdomsvården

Att arbeta i den sociala barn- och ungdomsvården är ett av Sveriges viktigaste och tuffaste jobb.

Med allt större utmaningar i samhället blir ditt arbete än viktigare, men också svårare och mer utsatt. Socialtjänstens roll att möta, stötta och hjälpa till förändring är avgörande för barn och ungas trygghet och framtidstro.

Därför har vi samlat några av Sveriges ledande socionomer och experter för att du ska få möjlighet att reflektera, få värdefulla kunskaper och ny kraft i ditt arbete. Under två dagar lyfter vi goda exempel och ger dig praktiska verktyg.

Vi gör både nedslag i praktikfall och diskuterar svåra avvägningar inom barn- och socialrätt. Hur gjorde exempelvis Karlskrona för att ta sig igenom den svåraste av händelser? Och hur kan barn bli mer delaktiga utredningarna?

Anmäl dig till konferensen Att utveckla socialtjänsten 24–25 april 2017. Säkra din plats i dag!

 

Frågor? Ring 08-462 26 70 eller skicka mejl till anmalan@gothiafortbildning.se

Vill du ställa ut på Att utveckla socialtjänsten? Välkommen att kontakta Johan Fogelström: johan.fogelstrom@gothiafortbildning.se / 073-375 90 36

 
Under dagen presenteras flera sätt att arbeta språkutvecklande med föreläsare som alla har erfarenhet av att möta och undervisa sfi-elever. Du får ta del av hur aktuella reformer påverkar din sfi-vardag och får konkreta verktyg som stöttar eleverna i att hitta rätt svenskt uttal. Du får ta del av digitala resurser för språkutveckling som sker i samspel och veta mer om hur det flippade klassrummet ger återkoppling och individanpassning. Dessutom får du ökad kunskap om reaktioner att ge akt på hos elever som bär på traumatiska upplevelser.  
 
Avslutningsvis så får du ta del av en föreläsning om vad som skickliga lärare gör för att få såväl grupper som individer att utvecklas maximalt med många exempel på konkreta metoder för tydlighet, struktur och arbetsro i ditt sfi-klassrum.

FAKTA

Datum: 24–25 april 2017.
Dag 1: 09.50-16.30. Kaffe serveras från kl.09.00.
Dag 2: 09.00-12.00.

Plats: Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12 N, Stockholm.

Program:
Ladda ner programmet som pdf här.

Pris: 3 990 kr exkl. moms per person.

Frågor?
Hör av dig till Barbro Lundborg:
Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
Tel: 08-462 26 70.

Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår.

Program

• Vad är samordnarens viktigaste iakttagelser utifrån de kommunbesök och dialoger som har genomförts?
• Vilka åtgärder är nödvändiga för att främja det sociala arbetet för och med barn och unga?

Cecilia Grefve

Regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården.

Livets lappkast: Drömmar krossas, ungar far illa, närstående dör, den psykosociala hälsan sviktar. Vi råkar ut för saker vi inte kan förutspå, som vi därmed står maktlösa inför. Det är då den sociala experten och en socialtjänst värd namnet är nödvändig. Socionomer och sociala forskare är överlägsna alla andra vad gäller sociala frågor. En hoppfull föreläsning om ett angeläget arbete.

Susanna Alakoski

Socionom och hedersdoktor. Debuterade som författare 2007 med romanen Svinalängorna.

Ett barn mördas av anhöriga. När det inträffade 2014 kunde ingen föreställa sig hur det skulle komma att påverka socialtjänsten. Vad som hände de första dagarna var för alla inblandade overkligt. Hur agerar och reagerar en organisation på, och i, en kris och hur tar man sig vidare?

Det här är en föreläsning om en socialtjänsts utveckling och hur satsningar påverkat den framtidstro som de nu upplever. Att arbeta med barnavård ska vara, och är, roligt och stimulerande med stolta och glada medarbetare som tror på sin förmåga att göra skillnad.

Jesper Björnson

Utvecklingschef på socialförvaltningen i Karlskrona.

Emmeline Tigerman

Specialistsocionom på socialförvaltning i Karlskrona.

En föreläsning om den kompetens och de möjligheter som finns i det sociala arbetet som föreläsaren har mött bland socialsekreterare inom barnavården. Innebörden av att befinna sig i ett relationsbaserat yrke och vikten av att göra egna kvalificerade bedömningar. Tankar om betydelsen av tillit; mellan familjer och socialarbetare, mellan socialarbetare och mellan socialarbetare och organisationen. Tankar om tilltro om att det sociala arbetet behövs och är till hjälp för människor som lever under svåra livsvillkor. Tankar om nu, då och framtiden. En föreläsning som genomsyras av hopp om utveckling.

Susanne Björk

Socionom med snart 40 års erfarenhet av den sociala barn- och ungdomsvården.

Samhällets barnskyddsansvar aktualiserar komplexa rättsliga frågor om grundläggande rättigheter för både barn och föräldrar. Föreläsningen lyfter intresseavvägningar och dilemman som socialtjänstens ställs inför.
• Lever Sverige upp till Barnkonventionens krav om barns rätt till skydd mot brott och utsatthet i sina hemmiljöer?
• Har socialtjänsten som ytterst ansvarig barnskyddsmyndighet de rättsliga förutsättningarna att skydda barn?
• Vad innebär principen om barnets bästa och barns rätt till delaktighet?
• Hur förhåller sig föräldrars rätt som vårdnadshavare till barns rättigheter, som en trygg uppväxt och principen om barnets bästa?

Pernilla Leviner

Docent i offentlig rätt med inriktning på barn- och socialrätt.

Etisk medvetenhet är särskilt viktig i professioner vars arbete kan ha en djupgående inverkan på människors liv och villkor och i yrken som utövar makt av något slag. Socialt arbete är av det slaget. Den enskilde kan vara i ett underläge som ibland är mycket påtagligt. Det gäller inte minst i socialt arbete med barn och unga.
• Vilka etiska värden och resonemang har betydelse för att utforma detta arbete och för att göra olika bedömningar i arbetet?
• Hur kan man beskriva ett bra bemötande i det arbetet?

Erik Blennberger

Teologie dr och professor i etik samt ledamot i Socialstyrelsens etiska råd och vetenskaplig expert vid Skolinspektionen.

Talare

Cecilia Grefve är regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården med uppdrag att stärka och stödja socialtjänsten i deras arbete. Slutrapporten presenteras i december 2017.

 

Cecilia Grefve har bred arbets- och utbildningsbakgrund inom socialtjänsten och har tidigare arbetat som socialdirektör i Jönköpings kommun och som socialchef i Höörs kommun. 2010 tog hon tillsammans med medarbetarna i Höör emot tidningen Äldreomsorgs Värdegrundspris.

 

Foto av Sören Andersson.

Nationell samordnare

Cecilia Grefve

Susanna Alakoski debuterade 2007 med romanen Svinalängorna, som belönades med Augustpriset och blev både pjäs och film. Susanna Alakoski är socionom och utsågs 2015 till hedersdoktor vid Fakulteten för hälsa och samhälle vid Malmö högskola.

 

Foto av Sara Mac Key.

Socionom, hedersdoktor och författare

Susanna Alakoski

Marita Minell är socionom och har under drygt 30 år arbetat med socialtjänstfrågor på nationell nivå. Hon har bland annat varit projektledare för Socialstyrelsens arbete med SOSFS 2014:5 och skrivit Socialstyrelsens kompletterande handbok Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, som ska underlätta tillämpningen av de lagar och regler som gäller socialnämndens handläggning av ärenden.

Socionom

Marita Minell

Jesper Björnson är utvecklingschef på socialförvaltningen i Karlskrona. Efter nästan 15 år i fältgruppen, varav 10 år som chef, blev han 2013 utvecklingschef. Han har också vikarierat som förvaltningschef.

Utvecklingschef på socialförvaltningen

Jesper Björnson

Emmeline Tigerman är specialistsocionom på socialförvaltning i Karlskrona. Hon började på socialtjänsten 2007 och har sedan dess arbetat inom flera olika arbetsgrupper, främst med familjerätt. 2015 blev hon specialistsocionom och arbetar nu i team med förvaltningens andra specialistsocionomer, bland annat med utveckling av introduktionsprogram för nyanställda.

Specialistsocionom på socialförvaltningen

Emmeline Tigerman

Susanne Björk, socionom med snart 40 års erfarenhet av den sociala barn- och ungdomsvården. Hon är specialiserad i frågor som rör yrkeskunnande och professionsutveckling och arbetar som studierektor för uppdragsutbildning vid Ersta Sköndal högskola. Hon är författare till boken Utreda barn, unga och familjer, Gothia Fortbildning 2016.

Socionom

Susanne Björk

Pernilla Leviner är docent i offentlig rätt med inriktning på barn- och socialrätt. Hon är verksam som lärare och forskare vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet. Hon är också biträdande föreståndare för Barnrättscentrum, en tvärvetenskaplig forskningsplattform vid Stockholms universitet med inriktning på rättsliga frågor som rör barn och barns rättigheter.

Docent i offentlig rätt med inriktning på barn- och socialrätt.

Pernilla Leviner

Erik Blennberger är teologie dr och professor i etik vid Institutet för organisations- och arbetslivsetik på Ersta Sköndal högskola samt ledamot i Socialstyrelsens etiska råd och vetenskaplig expert vid Skolinspektionen. Han har medverkat med etiska analyser i flera statliga utredningar och haft huvudansvaret för att utarbeta en ny etisk kod för socialarbetare på uppdrag av Akademikerförbundet SSR. Han har skrivit flera böcker, bland annat Bemötandets etik, Studentlitteratur 2013, och Chef i omsorgen, Gothia Fortbildning 2015.

Teologie dr, professor mm.

Erik Blennberger

Produkten har lagts i varukorgen! Gå till varukorg