Konferens

Utmaningar för elevhälsan 2019 - Konferens

Konferensen Utmaningar för elevhälsan

Kunskap och arbetssätt för psykisk hälsa

Konferensen Utmaningar för elevhälsan genomfördes senast i november 2019. Du som är nyfiken kan läsa mer om programmet från konferensen nedan.

Vill du gå nästa gång? Håll dig uppdaterad via nyhetsbrevet.


Vad mår barn och unga bra av och hur kan skolan bidra till psykisk hälsa? Det fördjupar vi oss i under konferensen Utmaningar för elevhälsan

Under två dagar får du en nyanserad bild av psykisk ohälsa samt kunskap och verktyg för att arbeta vidare inom elevhälsan för elevernas bästa.

Konferensen Utmaningar för elevhälsan:

 • Konkretiserar elevhälsans arbete för psykisk hälsa.
 • Klargör skolans uppdrag.
 • Ger exempel på hur skolan kan utveckla en trygg och hälsosam lärmiljö.
 • Ger råd kring hur skola och externa aktörer kan samverka i förebyggande insatser för psykisk hälsa.

Konferensen vänder sig till hela elevhälsoteamet och framförallt till skolkuratorer, specialpedagoger och skolpsykologer.

FAKTA

Konferensen Utmaningar för elevhälsan genomfördes senast i november 2019. Varmt välkommen vid nästa tillfälle!

Frågor?
Kontakta Barbro och Tove:
anmalan@gothiafortbildning.se
08-4622670


Vill du ställa ut på Utmaningar för elevhälsan? Välkommen att kontakta Karin Westlund: karin.westlund@gothiafortbildning.se
Tel: 070-8127072


 

Program på konferensen Utmaningar för elevhälsan

Konferensen genomfördes senast i november 2019. Nyfiken på programmet? Läs mer om det nedan.

Torsdag 21 november 

 • 08:30 Kaffe med smörgås
 • 09:30 Välkommen!

  Eva Selin redaktör för tidskriften Elevhälsa hälsade välkommen.

  EVA SELIN
  Redaktör för tidskriften Elevhälsa.
 • 09:40 Nyanserad bild av psykisk ohälsa

  Vad säger barn och unga själva om hur de mår? Vilken typ av besvär ligger bakom den psykiska ohälsa som rapporteras och vad är viktigt för skolan att utgå från i det förebyggande arbetet med barns och ungas psykiska hälsa? Med utgångspunkt i ungdomars tolkning av enkätfrågor om psykisk hälsa nyanserade föreläsningen bilden av en skenande psykisk ohälsa. 

  Vi fick lära oss mer om:

  • Vad som kan ligga bakom de svar barn och unga ger gällande besvär med magont, nedstämdhet och sömnsvårigheter.
  • Vad skillnaden mellan ungas djupgående problem och mer vardagliga problem betyder för planerade insatser och stöd.
  • Riskerna med att övergående problem och vardagliga känslor av nedstämdhet medikaliseras. 
  • Elevhälsans betydelse i arbetet med att identifiera och utgå från elevernas behov i en nära skolkontext som grund för hälsofrämjande insatser.
  Anette Wickström
  Biträdande professor i "Tema Barn" vid Linköpings universitet med bakgrund som mellanstadielärare och socialantropolog. Hennes forskning handlar om vad som sker i praktiken när förebyggande insatser och mätningar av barns och ungas hälsa genomförs. Foto: Anna Nilsen
 • 10:45 Skolkuratorsrollen 2.0

  Hur får man med sig all skolpersonal i ett hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete kring psykosociala frågor? Workshoppen utgick från konkreta teman i ett arbetssätt där de förbyggande elevhälsoinsatserna sker i klassrummet med utgångspunkt i elevernas vardag. 

  Vi fick lära oss mer om:

  • Hur elevhälsan går från att vara en isolerad ö som främst arbetar åtgärdande till att bli en synlig och elevnära del av skolans pedagogiska arbete.
  • Konkreta exempel på hur du får elever och skolpersonal att bemöta och prata om dilemman och utmanande livsfrågor.
  • En modell med lektionsteman kring exempelvis mobbing, nätrelationer och livsvillkor som kopplar till läroplanen i ett kontinuerligt systematiskt kvalitetsarbete. 
  Hilda Johnsson
  Kurator med en master i socialt beteende, arbetar nu som social koordinator i Linköpings kommun. Som skolkurator på Vikingstad skola utanför Linköping tog hon fram ett arbetssätt och ett material som konkretiserar skolans arbete med psykosociala frågor. 
 • 12:45 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 13:40 Externt stöd med skolan som bas

  Hur skapar man tidig samverkan kring elever i behov av stöd från omgivande samhällsfunktioner? Vad krävs för att samarbetet mellan skolans elevhälsa, BUP och socialtjänst ska fungera? Med erfarenheter från Skottlandsmodellen och SKL:s projekt ”Elevhälsobaserad första linje” beskrivev föreläsningen hur samverkan med externa funktioner blir framgångsrik när stödet ges utifrån elevernas behov med skolan som bas.

  Vi fick lära oss mer om:

  • Hur Skottlandsmodellen inspirerat Bjuv till en sammanhållen och systematisk samverkan som tidigt fångar upp barn och unga vid tecken på ohälsa.
  • Vad som krävs för att insatser från skolans elevhälsa, socialtjänst och psykiatri ska komplettera varandra, bli enkla att ta till sig och mer tillgängliga för såväl elever som vårdnadshavare.
  • Landskronas kvällsmottagning där representanter från elevhälsa och socialtjänstens öppenvård möter barn och deras familjer. 
  Ellen Claesdotter Pettersson
  Leg. psykolog och specialist i organisationspsykologi samt under fem år verksamhetschef för elevhälsan i Bjuv. Sedan början av 2019 arbetar hon som organisationskonsult i Landskrona med målet att stärka samverkan runt barn och unga.
 • 14:30 Kaffepaus
 • 15:00 Hälsofrämjande skolvardag

  Hur skapar vi en skolkultur genomsyrad av värme, respekt, omtanke och glädje? Hur får vi till en skola och arbetsplats där elever och personal trivs och mår bra? Utifrån den hälsofrämjande satsningen Alla med från Skolverket samt en modell med fokus på styrkor fick vi konkreta verktyg för ett framgångsrikt värdegrundsarbete. 

  Vi fick lära oss mer om:

  • Beteendebaserad värdegrundsutveckling - så gör du konkret vardagshandling av abstrakta begrepp som hänsyn, omtanke och respekt. 
  • Styrkestjärnan – så bekräftar du elevens styrkor, intressen och erfarenheter för en bild som stärker såväl elev som omgivning.
  • Workshopen varvar tydliga exempel med konkreta övningar där resultatet kan appliceras direkt.
  John Steinberg
  Fil dr i pedagogik, författare och lärarfortbildare. Tillsammans med Åsa Sourander har han skrivit boken "Värdegrundsarbete i praktiken: Metodbok för skolan" (Gothia Fortbildning) som beskriver de två modeller som föreläsningen handlar om.
  Åsa Sourander
  Specialpedagog vid barn- och elevhälsan i Sigtuna kommun.Tillsammans med John Steinberg har hon skrivit boken "Värdegrundsarbete i praktiken: Metodbok för skolan" (Gothia Fortbildning) som beskriver de två modeller som föreläsningen handlar om.
 • 16:30 Konferensens första dag avslutas

Fredag 22 november

 • 8:30 Att vända en skola

  Hur går man från att vara en arbetsplats präglad av anmärkningar från Skolinspektionen avseende undervisning, lärande, trygghet och studiero till att bli en skola där elever och personal trivs och mår bra? Med utgångspunkt i styrdokument och forskning visade denna workshop på konkreta verktyg i utvecklingen av en skola med förebyggande och hälsofrämjande fokus.

  Vi fick lära oss mer om:

  •    Hur skolans verksamhet analyseras för prioritering i utvecklingsarbetet.
  •    Verktyg som utvecklar skolans organisation, arbetssätt och kompetens.
  •    Hur den samlade elevhälsans arbete utvecklas för ökad samsyn och effektiv samverkan.
  •    Hur elevhälsans arbete kan organiseras för bättre samarbete med lärarna.
  •    Hur skolans arbetsmiljö blir trygg och hälsosam.

  Josimar Blanco
  Beteendevetare och biträdande rektor på Vittra Brotorp med fokus på elevhälsa. Han har erfarenhet av kvalitetsutveckling på huvudmannanivå och uppdrag som barn- och elevombudsman. Foto: Jonas Billberg
  Malin Valsö
  Leg. psykolog och författare med erfarenhet från kommunal skola, friskola, habilitering och kvalitetsutveckling på huvudmannanivå. Hon driver Elevhälsokonsulterna där hon arbetar med utveckling av skolorganisationer och lärmiljöer, handledning och fortbildning. Hon är medförfattare till ett flertal böcker om autismspektrumtillstånd och "Värsta bästa jobbet - att arbeta som resurs för elever med autism och adhd" (Gothia Fortbildning).
 • 11:40 Vår bästa tid är nu!

  I en tid i högt tempo är risken stor att vi oroar oss så mycket över våra barns framtid att vi glömmer att möta dem här och nu. Den här inspirationsföreläsningen utgick från ett samverkansprojekt där unga, som av olika anledningar står utanför skola och arbetsmarknad, stärks i tron på sig själva och framtiden.

  Vi fick lära oss mer om:

  • Vad vi kan göra så att unga människor som tappat hoppet kan börja tro på att allt är möjligt.
  • Vad som är viktigt på riktigt när vuxna gör skillnad i unga människors liv.
  • Verktyg som motiverar såväl ung som vuxen att stanna upp och hitta lösningarna inom sig.
  MICKE GUNNARSSON
  Föreläsare, författare och inspiratör, har mött mängder av barn, unga och vuxna inom och utanför skolans värld. Han har bakgrund som barnskötare, mediepedagog och lärare och arbetar numera för att stärka människans inre ledarskap och relationerna mellan vuxna, barn och unga. Foto: Jenny Gunnarsson
 • 12:30 Konferensen avslutas

Talare på konferensen Utmaningar för elevhälsan 2019

Läs mer nedan om talarna på konferensen i november 2019, och varmt välkommen åter vid nästa tillfälle!

Anette Wickström är biträdande professor i Tema Barn vid Linköpings universitet med bakgrund som mellanstadielärare och socialantropolog. Hennes forskning handlar om vad som sker i praktiken när förebyggande insatser och mätningar av barns och ungas hälsa genomförs.

Foto: Anna Nilsen

Biträdande professor Anette Wickström

Hilda Johnsson är kurator med en master i socialt beteende och arbetar nu som social koordinator i Linköpings kommun. Som skolkurator på Vikingstad skola utanför Linköping tog hon fram ett arbetssätt och ett material som konkretiserar skolans arbete med psykosociala frågor. 

Kurator Hilda Johnsson

Ellen Claesdotter Pettersson är leg. psykolog och specialist i organisationspsykologi samt under fem år verksamhetschef för elevhälsan i Bjuv. Sedan början av 2019 arbetar hon som organisationskonsult i Landskrona med målet att stärka samverkan runt barn och unga.  

Psykolog Ellen Claesdotter Pettersson

 Åsa Sourander är specialpedagog vid barn- och elevhälsan i Sigtuna kommun. Tillsammans med John Steinberg har hon skrivit boken Värdegrundsarbete i praktiken: Metodbok för skolan (Gothia Fortbildning) som beskriver de två modeller föreläsningen handlar om.

Specialpedagog Åsa Sourander

John Steinberg är fil dr i pedagogik, författare och lärarfortbildare. Har tillsammans med Åsa Sourander  skrivit boken Värdegrundsarbete i praktiken: Metodbok för skolan (Gothia Fortbildning) som beskriver de två modeller föreläsningen handlar om.

Fil dr i pedagogik, författare John Steinberg

Josimar Blanco är beteendevetare och biträdande rektor på Vittra Brotorp med fokus på elevhälsa. Han har erfarenhet av kvalitetsutveckling på huvudmannanivå och uppdrag som barn- och elevombudsman.

Foto: Jonas Billberg

Beteendevetare och biträdande rektor Josimar Blanco

Malin Valsö är leg. psykolog och författare med erfarenhet från kommunal skola, friskola, habilitering och kvalitetsutveckling på huvudmannanivå. Hon driver Elevhälsokonsulterna där hon arbetar med utveckling av skolorganisationer och lärmiljöer, handledning och fortbildning. Hon är medförfattare till ett flertal böcker om autismspektrumtillstånd och Värsta bästa jobbet - att arbeta som resurs för elever med autism och adhd, Gothia Fortbildning.

Leg. psykolog Malin Valsö

Micke Gunnarsson är föreläsare, författare och inspiratör, har mött mängder av barn, unga och vuxna inom och utanför skolans värld. Han har bakgrund som barnskötare, mediepedagog och lärare och arbetar numera för att stärka människans inre ledarskap och relationerna mellan vuxna, barn och unga.

Foto: Jenny Gunnarsson

Föreläsare och författare Micke Gunnarsson


Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Anmälan är bindande men ej personlig. Vid avbokning senast 30 dagar före konferensen debiteras 500 kr. Därefter fullt pris. Gothia Fortbildning förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.