Konferens

Språkutveckling i fokus 2020 - Konferens

Skola F-5

Språkutveckling i fokus 2020

Konferens för Skola F-5


Till följd av den förhöjda risknivån kring covid-19 har vi beslutat att flytta denna konferens till september 2020. Beslutet är fattat i omsorg om alla inblandades hälsa. Välkomna till hösten!

Har du frågor eller funderingar, kontakta Barbro och Tove: anmalan@gothiafortbildning.se / 08-4622670


Under de första åren i skolan läggs grunden för all fortsatt inlärning. Elevernas läs- och skrivutveckling är avgörande för deras möjligheter att lyckas i skolan.

Med hjälp av en undervisning som tidigt riktar in sig på att utveckla elevernas språk och kunskap parallellt ges alla bättre förutsättningar, oavsett om eleverna är enspråkiga eller flerspråkiga.

Under Språkutveckling i fokus 2020 fördjupar vi oss i hur lärare från förskoleklass till och med årskurs 5 kan arbeta för att utveckla elevernas läsning och skrivande på ett sätt som gör skillnad för deras inlärning och utveckling.

Det här är två dagar som ger dig konkret kunskap, praktiska metoder och verktyg som du kan använda direkt i din undervisning.

Språkutveckling i fokus lär dig mer om:

 • vad som krävs för att utveckla elevernas läsning och skrivande
 • vad som krävs för att kunna lära sig läsa och bli en god läsare
 • multisensoriska metoden Läsklar som hjälper elever att knäcka läskoden
 • hur du kan undervisa språkutvecklande i matematik
 • djupläsningens fem faser
 • hur du stärker elevernas skolspråk
 • kooperativ skrivutveckling och hur du använder det i klassrummet
 • kroppsspråkets ledarskap.

Röster från deltagare på Språkutveckling i fokus 2019:
»Fantastiska föreläsare som gav konkret kunskap, tips och tankeställningar.«
»Jag fick många bra och nya idéer som jag kan använda i min undervisning.«
»Duktiga relevanta föreläsare som kom med ny kunskap, perspektiv, forskning och förhållningssätt.«


 

 

FAKTA

Datum: 8-9 september 2020

Plats: Bonnier Conference Center

Program:
Ladda ner programmet som pdf här.

Pris: 5190 kr per person exkl. moms. Kaffe och lunch ingår båda dagarna.

Frågor?
Kontakta Barbro och Tove:
anmalan@gothiafortbildning.se
08-4622670


Vill du ställa ut på Språkutveckling i fokus 2020? Välkommen att kontakta Karin Westlund: karin.westlund@gothiafortbildning.se
Tel: 070-8127072


 

 

SPRÅKUTVECKLING I FOKUS, DAG 1

 • 08:45 Kaffe och tid att besöka utställningen

  Välkommen att fika, mingla med gamla och nya kollegor och besöka våra utställare.

 • 09:30 Välkommen!

   Eva Selin, Gothia Fortbildning, inleder dagen.

  eva selin
  Redaktör för tidskriften Elevhälsa på Gothia Fortbildning.
 • 09:40 Det är aldrig för sent för språkliga grunder!

  Att lyckas i skolan förutsätter god språklig förmåga för att greppa det som ska förstås mellan raderna. Många klarar detta galant men för elever med språklig sårbarhet kan svårigheterna växa sig stora i mötet med muntliga och skriftliga utmaningar. Det gäller inte minst elever med npf, elever med språkstörning och de som är nya i svenska språket där förmågan att hantera flera ord och grammatiska system, brister.

  Här får du:

  • veta mer om grunderna i barns språkutveckling och vad som krävs för att kunna lära sig läsa och bli en god läsare
  • kunskap om språklig förmåga, språklig medvetenhet och språklig sårbarhet
  • lekfulla övningar för olika åldrar som systematiserar språket och bygger ordförståelse samt ordförråd i olika ämnen som exempelvis matematik.


  Vi avslutar med en bensträckare kl.10:40.

  Catarina Sjöberg
  Leg. logoped. Catarina arbetar som utvecklare inom barnhälsovården i Halland och föreläser för personal inom förskola och skola. 2018 gav hon ut Språkleka i förskolan, Gothia Fortbildning, och uppföljaren ska handla om hur språkstörning och andra språkliga svårigheter kan påverka läsinlärning samt hur olika språkliga förmågor kan tränas i skolan.
 • 10:50 Läsklar för alla

  Läsklar är en multisensorisk metod som hjälper elever att knäcka läskoden. Den involverar flera sinnen vilket bidrar till att barnen lättare minns språkljud och bokstäver samt hur de hör ihop. Resultatet av en forskningsstudie har nyligen visat på signifikant goda effekter. Inte minst för elever som har svårt att knäcka läskoden.

  Här får du:

  • veta hur metoden utvecklats, hur den tillämpas och vad som gör den framgångsrik
  • kunskap om den forskning metoden vilar på samt vad studien av Läsklar visat
  • exempel på hur metoden kan tillämpas förebyggande och systematiskt på gruppnivå i tidig läsinlärning
  • veta hur metoden kan användas i mötet med elever i senare årskurser som visat sig ha svårt med läsning.
  Eva Pennegård - talare hos Gothia Fortbildning
  Eva Pennegård
  Mellanstadielärare, specialpedagog och lektor och finns idag på Strövelstorps skola i Ängelholm som deltagit i en vetenskaplig studie av Läsklar. Eva leder ett utvecklingsarbete av metoden och har goda erfarenheter av Läsklar i mötet med elever med svenska som sitt andra språk.
 • 11:50 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, Gothia Fortbildning.
 • 12:50 Mattespråka

  Matematik är fyllt av begrepp, termer, ord och språkliga drag som är nödvändiga att förstå. Att tidigt grundlägga en förståelse för matematikens språk är avgörande för elevernas möjligheter att lyckas och utveckla kunskap i ämnet. Föreläsningen beskriver hur du kan arbeta för en språkutvecklande matematikundervisning som gör skillnad.

  Här får du:

  • kunskap och konkreta tips för planering av en språkutvecklande undervisning i matematik med exempel från åk 2 och 4
  • konkreta lektionsupplägg för lästal som utgår från cirkelmodellens fyra faser
  • prova lekfullt språkliga övningar som skapar nyfikenhet, förståelse och fördjupad kunskap på väg mot egna lästalstexter.


  Vi avslutar med en bensträckare kl.13:40.

  Anna Edling och Sandra Fredriksson - talare hos Gothia Fortbildning
  Anna Edling och Sandra Fredriksson
  Lärare F-6 i svenska, svenska som andraspråk och matematik. De arbetar i årskurs 1-3 på Solviksskolan, en mångkulturell skola i Ludvika med många nyanlända elever. Anna och Sandra är förstelärare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på sin skola där de driver kollegialt utvecklingsarbete.
 • 13:50 FÖRDJUPNINGSSEMINARIUM: Att bli en djupläsare

  För att utveckla en djupare läsförståelse krävs övning och motivation som föds ur läslust och läsglädje. Föreläsaren beskriver forskaren Judith A. Langers djupläsningsstrategier som anpassats till svenska förhållanden liksom bakomliggande forskning. Vi går igenom fem faser som leder till förståelse och som fungerar särskilt väl för elever som har svårt att ta sig in i texten.

  Här får du:

  • lära mer om receptionsforskningens grundprinciper
  • veta mer om hur effektiva textsamtal kan planeras och utföras
  • praktiskt prova på vad orienteringsfas, förståelsefas, återkopplingsfas, överblicksfas och kreativitetsfas innebär i mötet med en text.
  Mary Ingemansson - talare hos Gothia Fortbildning
  Mary Ingemansson
  Grundskollärare, lärarutbildare, föreläsare samt lektor i svenska vid Högskolan Kristianstad. Hennes forskning rör skönlitterär läsning och djupläsning inom svenska och SO. Mary är aktiv inom handledarutbildning för Läslyft och medskrivare i Skolverkets moduler för Läslyftet, svenska och NO. Hon är också författare till Lärande genom skönlitteratur – djupläsning, förståelse, kunskap, Studentlitteratur, 2016.
 • 14:50 Eftermiddagskaffe

  Välkommen att fika, mingla med gamla och nya kollegor och besöka våra utställare.

 • 15:20 Att bli en djupläsare - fortsättning

  Fortsättning på fördjupningsseminariet med Mary Ingemansson.

 • 16:10 Konferensens första dag avslutas

  Stort tack för idag och välkommen åter i morgon!

Språkutveckling i fokus, dag 2

 • 09:00 Tid att besöka utställningen

  Välkommen att besöka våra utställare!

  Vi bryter för kaffepaus under förmiddagen.

 • 09:30 FÖRDJUPNINGSSEMINARIUM: Kooperativ skrivutveckling

  Kooperativt lärande, KL, är ett förhållningssätt och en praktik som ger rika möjligheter till interaktion där tydliga modeller och rollfördelning gör eleverna delaktiga i sitt
  eget, och andras, lärande. De kooperativa strukturerna fungerar särskilt väl i flerspråkiga klassrum där språk och lärande utvecklas parallellt.

  Här får du:

  • kunskap om kooperativt lärande i teori och praktik
  • förståelse för hur kooperativt lärande fungerar språkutvecklande
  • prova kooperativa strukturer med fokus på skrivande, däribland ”Karusellen” samt ”Mina ord, dina ord”.
  Jennie Wilson - föreläsare hos Gothia Fortbildning
  Jennie Wilson
  F-6-lärare och föreläsare som länge arbetat med kooperativt lärande i sin undervisning. Hon är en av författarna till Grundbok i kooperativt lärande – vägen till det samarbetande klassrummet och har tillsammans med Niclas Fohlin också skrivit Kooperativt lärande i praktiken. Bägge utgivna på Studentlitteratur.
 • 12:00 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, Gothia Fortbildning.
 • 13:00 FÖRDJUPNINGSSEMINARIUM: Från vardagssnack till skolspråk

  Att lyckas i skolan handlar om att förstå och använda det språk som ryms i olika skolämnen. Förståelsen för skillnaden mellan vardagligt språkbruk och mer avancerade ämnestexter behöver grundläggas tidigt. Via konkreta aktiviteter leds vi stegvis från ett kontextbundet vardagsspråk till ett mer reducerat skolspråk.

  Här får du:

  • förståelse för vikten av att tidigt stötta eleverna till ett fungerande skolspråk
  • exempel på undervisningsupplägg där kunskap och skolspråk utvecklas parallellt 
  • samarbeta kring språkutvecklande aktiviteter som utgår från yngre elevers vardagsspråkliga förståelse.
  Karin Pettersson - Gothia Fortbildning
  Karin Pettersson
  Lärare F-6 som har undervisat i många år på skolor i Stockholm där majoriteten av eleverna är flerspråkiga. Karin arbetar nu på Nationellt centrum för svenska som andraspråk där hon bland annat kompetensutvecklar lärare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 2017 gav hon ut Språk- och kunskapsutvecklande undervisning: F-3, Studentlitteratur.
 • 14:30 Eftermiddagskaffe

  Välkommen att fika, mingla med gamla och nya kollegor och besöka våra utställare.

 • 15:00 Kroppsspråk och ledarskap

  Tillitsfulla relationer är grunden för allt lärande. En grund som byggs genom att kommunicera så att eleverna känner förtroende för att du vill dem väl i ett ömsesidigt och nyfiket samarbete. Och hur du gör det är nästan mer betydelsefullt än vad du säger då ditt kroppsspråk avger tydliga signaler om trovärdighet och tillförlitlighet.

  Under föreläsningen får du konkreta exempel på hur ditt rörelsemönster, ditt tempo, dina gester och din position i rummet påverkar elevernas inställning till dig som person och - i förlängningen - till din undervisning och deras eget lärande.

  John Steinberg - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning | © John Steinberg
  John Steinberg
  Fil.dr i pedagogik, före detta rektor och universitetslektor. Han är författare till ett 50-tal böcker, bland andra Ledarskap i klassrummet och Lärarnas kroppsspråk, båda Gothia Fortbildning.
 • 15:50–16.00 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och varmt välkommen åter!

Talare på Språkutveckling i fokus 2020

Catarina Sjöberg - författare Gothia Fortbildning

Catarina Sjöberg är leg. logoped. Hon arbetar som utvecklare inom barnhälsovården i Halland och föreläser för personal inom förskola och skola. 2018 gav hon ut Språkleka i förskolan, Gothia Fortbildning, och uppföljaren ska handla om hur språkstörning och andra språkliga svårigheter kan påverka läsinlärning samt hur olika språkliga förmågor kan tränas i skolan.

Leg. logoped Catarina Sjöberg

Eva Pennegård - talare hos Gothia Fortbildning

Eva Pennegård är mellanstadielärare, specialpedagog och lektor och finns idag på Strövelstorps skola i Ängelholm som deltagit i en vetenskaplig studie av Läsklar. Eva leder ett utvecklingsarbete av metoden och har goda erfarenheter av Läsklar i mötet med elever med svenska som sitt andra språk.

Mellanstadielärare, specialpedagog och lektor Eva Pennegård

Anna Edling och Sandra Fredriksson - talare hos Gothia Fortbildning

Anna Edling och Sandra Fredriksson är lärare F-6 i svenska, svenska som andraspråk och matematik. De arbetar i årskurs 1-3 på Solviksskolan, en mångkulturell skola i Ludvika med många nyanlända elever. Anna och Sandra är förstelärare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på sin skola där de driver kollegialt utvecklingsarbete.

Lärare F-6 i svenska, svenska som andraspråk och matematik Anna Edling och Sandra Fredriksson

Mary Ingemansson - talare hos Gothia Fortbildning

Mary Ingemansson är grundskollärare, lärarutbildare, föreläsare samt lektor i svenska vid Högskolan Kristianstad. Hennes forskning rör skönlitterär läsning och djupläsning inom svenska och SO. Mary är aktiv inom handledarutbildning för Läslyft och medskrivare i Skolverkets moduler för Läslyftet, svenska och NO. Hon är också författare till Lärande genom skönlitteratur – djupläsning, förståelse, kunskap, Studentlitteratur, 2016.

Grundskollärare, lärarutbildare, föreläsare och lektor Mary Ingemansson

Jennie Wilson - föreläsare hos Gothia Fortbildning

Jennie Wilson är F-6-lärare och föreläsare som länge arbetat med kooperativt lärande i sin undervisning. Hon är en av författarna till Grundbok i kooperativt lärande – vägen till det samarbetande klassrummet och har tillsammans med Niclas Fohlin också skrivit Kooperativt lärande i praktiken. Bägge utgivna på Studentlitteratur.

F-6-lärare och föreläsare Jennie Wilson

Karin Pettersson - Gothia Fortbildning

Karin PetterssonLärare F-6 som har undervisat i många år på skolor i Stockholm där majoriteten av eleverna är flerspråkiga. Karin arbetar nu på Nationellt centrum för svenska som andraspråk där hon bland annat kompetensutvecklar lärare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 2017 gav hon ut Språk- och kunskapsutvecklande undervisning: F-3, Studentlitteratur.

Lärare F-6 Karin Pettersson

John Steinberg - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning | © John Steinberg

John Steinberg är fil.dr i pedagogik, före detta rektor och universitetslektor. Han är författare till ett 50-tal böcker bland andra Ledarskap i klassrummet och Lärarnas kroppsspråk, båda Gothia Fortbildning.

Fil.dr i pedagogik John Steinberg


Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier!
Gör din röst hörd och var med i dialogen: #sprakutveckling


Klicka på Boka här! högst upp på sidan för att anmäla dig och dina kollegor.

Frågor?
Kontakta Barbro och Tove:
anmalan@gothiafortbildning.se / 08-4622670

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Anmälan är bindande men ej personlig. Vid avbokning senast 30 dagar före konferensen debiteras 500 kr. Därefter fullt pris. Gothia Fortbildning förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.