Konferens

Språket i fokus, förskola 2019 - Konferens

Flerspråkighet och språkutveckling i förskolan

Konferensen Språket i fokus 2019

Flerspråkighet och språkutveckling i förskolan

Språket i fokus genomfördes senast i april 2019. Varmt välkommen åter!

Runt märke med texten Stärk din roll som pedagogDu som är nyfiken på innehållet i konferensen som arrangerades i december 2018 kan läsa mer om det på den här sidan. Och håll dig gärna uppdaterad om kommande konferenser och aktuella böcker via vårt nyhetsbrev.


Ett av förskolans viktigaste uppdrag är att stimulera barns språkutveckling och väcka nyfikenhet och intresse för kommunikation. Vilka möjligheter ges barnen att utveckla språket i din förskola?

Forskning och konkreta metoder
För 20:e året i rad anordnades konferensen med fokus på språkutveckling där några av de mest kunniga föreläsarna med stor erfarenhet från förskolans vardag deltog. Konferensdelatagarnafick lära sig mer om vad evidensbaserad forskning säger om språkets betydelse. Föreläsningarna gav konkreta tips och praktisk kunskap som går att tillämpa i vardagens möten med både en- och flerspråkiga barns behov och förutsättningar.

Föreläsningar om:
• Språket som förutsättning för barns delaktighet
• Undervisning – med fokus på flerspråkiga barn
• Högläsning som bas för språkutvecklingen
• Pedagogens roll som språklig förebild

Nytt namn – bredare innehåll
2019 bytte konferensen namn, Flerspråkighet i fokus blir Språket i fokus och vi vänder oss till dig som arbetar i förskolan med både en- och flerspråkiga barn.

Varmt välkommen åter!


Röster från förra årets konferens Flerspråkighet i fokus:
»Relevant innehåll som gav ny kunskap och nya perspektiv.«
»Intressanta föreläsningar och utställare med bra material.«
»Bra med konkreta exempel man kan ta med till verksamheten.«


Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier!
Gör din röst hörd och var med i dialogen: #spraketifokus


FAKTA

Språket i fokus genomfördes senast i april 2019. Varmt välkommen åter!

Barbro Lundborg, Gothia Fortbildning

Frågor?
Kontakta Barbro Lundborg:
anmalan@gothiafortbildning.se
Tel: 08-4622670

Vill du ställa ut på Språket i fokus? Välkommen att kontakta Karin Westlund: karin.westlund@gothiafortbildning.se
Tel: 070-8127072

Program: Språket i fokus 2019

Om du är nyfiken kan du läsa mer om programmet nedan från april 2019. Och varmt välkommen åter!

Måndag 1 april 2019

 • 09:00 Kaffe och tid att besöka utställningen

  Fika, mingel och tid att besöka våra utställare.

 • 09:50 Språkuppdraget

  Malin Malmström inleder med att lyfta några av de delar som tillkommit eller omarbetats i förskolans läroplan kring språk och kommunikation. Förmåga att kommunicera på olika sätt är kunskaper som alla i samhället behöver, särskilt i ett samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig förändring. I den omarbetade läroplanen finns flera nya ingångar som kan främja barns språkutveckling.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.10:20.

  MALIN MALMSTRÖM
  Malin Malmström är affärsområdeschef, förläggare och chefredaktör på Gothia Fortbildning. Malin är leg. förskollärare med mångårig erfarenhet av arbete som förskolechef. Hon har under 2018 föreläst över hela Sverige om vad revideringen av läroplanen innebär för förskolans verksamhet.
 • 10:40 Förskolan som språkutvecklande miljö

  Flera internationella studier visar att förskolan har stor betydelse för barns lärande och att det viktigaste redskapet för lärande är språket. Forskning visar också att barn måste tillägna sig en grundläggande språklig kompetens för att lekens dörrar ska kunna öppnas. Ta del av exempel från aktuella forskningsstudier och diskutera de utmaningar som förskolepersonal ställs inför när det gäller att utforma en bra språkmiljö för alla barn.

  Polly Björk-Willén - föreläsare hos Gothia Fortbildning
  POLLY BJÖRK-WILLÉN
  Polly Björk-Willén är docent i pedagogiskt arbete och biträdande professor vid Linköpings universitet samt gästforskare vid Uppsala universitet. Hennes forskningsintresse innefattar b.la. barns språkanvändning, flerspråkighet, lekspråk, och språkpolicy i förskola och hem. Hon är just nu aktuell med boken ”Svenska som andraspråk i förskolan” (Natur och Kultur).
 • 11:40 Lunch och tid att besöka utställningen

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 12:40 PRAKTIKFALL: Delaktighet som grund för språkutveckling

  Hos barnen i Talgoxens förskola i Råslätt ser man en snabb språklig utveckling. Metoder med koppling till både forskning och styrdokument samt en verksamhet som genomsyras av delaktighet är en strategi som fungerar. Låt dig inspireras av konkreta arbetsmetoder i vardagen där barn, föräldrar och medarbetare deltar. Tips på allt från föräldraintroduktion till lek i flerspråkig miljö.

  Föreläsarna är kollegor från Talgoxens förskola i Råslätt utanför Jönköping. Både Annhild och Lena har lång erfarenhet av arbete tillsammans med flerspråkiga barn. Förskolan där de arbetar är en mottagningsförskola för nyanlända barn i åldern 3–5 år.

  Vi avslutar med en lite längre bensträckare kl.13:20.

  Annhild Edlund - föreläsare hos Gothia Fortbildning
  ANNHILD EDLUND
  Leg. förskollärare och pedagogista
  Lena Werelius - föreläsare hos Gothia Fortbildning
  LENA WERELIUS
  Leg. förskollärare
 • 13:40 Högläsning som bas för språkskapande

  Genom högläsning väcker vi barns nyfikenhet på böcker och lägger grunden till deras fortsatta läs- och språkutveckling. Lär dig mer om varför det är bra att läsa högt och hur du planerar och genomför högläsningen så att den blir så språkutvecklande som möjligt.

  Få tips på hur du kan arbeta med högläsning som ett pedagogiskt verktyg, från introduktion av boken till att läsningen följs upp med olika aktiviteter.

  Maria Heimer - Gothia Fortbildning
  MARIA HEIMER
  Maria Heimer arbetar som läromedelsutvecklare i svenska på Studentlitteratur. Hon har under många år arbetat som utvecklingspedagog. 2008 utsågs hon till Årets skolbibliotekarie och året därpå utsågs skolbiblioteket hon arbetade på till Årets skolbibliotek. Maria har också skrivit boken "Högläsning i förskolan" (Gothia Fortbildning).
 • 14:30 Kaffe och tid att besöka utställningen

  Fika, mingel och tid att besöka våra utställare.

 • 15:00 Mod, balans och arbetsglädje!

  Hur skapar jag ett tryggt klimat som bejakar kreativitet, samspel och lust att lära? Hur håller jag själv balansen för att må bra? Föreläsningen handlar om vägar till mer lust i vardagen och mindre stress i pedagogrollen. Du får verktyg, förhållningssätt och interaktiva övningar som utgår från psykologi, hjärnforskning och tekniker inom improvisationsteater.

  Foto på Maria av Juliana Wiklund.

  Maria Gerlofsson - föreläsare hos Gothia Fortbildning | © Juliana Wiklund
  MARIA GERLOFSON
  Maria Gerlofson är journalist, certifierad coach, dramapedagog och handledare i stresshantering. Hon arbetar med ledarskap och personlig utveckling och har skrivit boken "Mod – stå upp för dig själv" (Natur & Kultur ) och "Drömchef eller stressmakare? 9 vägar till hållbart ledarskap" (Liber).
 • 15:50 Konferensens första dag avslutas

  Välkommen åter i morgon!

Tisdag 2 april 2019

 • 08:30 Tid att besöka utställningen

  Välkommen att besöka våra utställare!

 • 09:00 Kommunikationens kraft

  En föreläsning som visar hur du med hjälp av kommunikation och retorik skapar en lärmiljö där alla trivs och ser varandra, både barn och kollegor. Vad innebär det att lyssna aktivt? Hur ger vi varandra feedback? Genom att låta våra barn kommunicera på mottagarens villkor ger vi dem en flygande start i livet – barn som kan samspela, lära och leka med andra.

  Foto på Pär av Johanna Norin.

  Pär Lager - föreläsare hos Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning / Berling Media
  PÄR LAGER
  Pär Lager är rådgivare, föreläsare, författare och arbetar i styrelser för olika organisationer. Tidigare har han varit VD för Berghs School of Communication och politiskt sakkunnig i Regeringskansliet. Han har skrivit boken "Kommunikativt ledarskap i praktiken" (Gothia Fortbildning).
 • 09:50 Kaffe och smörgås

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 10:20 FÖRDJUPNINGSSEMINARIUM: Undervisning – med fokus på flerspråkiga barn

  Förskolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och i den reviderade läroplanen har begreppet undervisning förtydligats. Hur syns det i mötet med flerspråkiga barn? Vad har vi pedagoger att förhålla oss till och vad betyder det i praktiken

  I detta fördjupningspass får du möjlighet att öka dina kunskaper om språkutvecklande arbetssätt i mötet med flerspråkiga barn. Diskussion och reflektion kring frågeställningar som: Vad innebär undervisningsuppdraget i förskolan? Vad behöver vi förhålla oss till för att det ska bli lärande samtal för både barn och vuxna?

  Föreläsaren ger även exempel på hur ett språkutvecklande arbetssätt kan vara en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

  Caroline Bötrius - föreläsare hos Gothia Fortbildning
  CAROLINE BÖTRIUS
  Caroline Bötrius, är leg. förskollärare och 1–7-lärare i svenska som andraspråk. Hon har flerårig erfarenhet av handledning inom kunskapsutvecklande arbetssätt. Idag arbetar hon som utvecklingsledare vid Norrköpings kommun och som projektledare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.
 • 12:10 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 13:10 Få barnets språk att växa

  Vilken roll har du som pedagog för barnets språkutveckling?

  Att arbeta språkutvecklande handlar om att skapa interaktion och goda samtal samt att möjliggöra att alla barn får såväl språklig input som talutrymme. I uppdraget ingår att ta reda på vad som fungerar och får effekt i den aktuella barngruppen samt att ständigt utmana och utveckla sitt eget språk. Detta är en praktisk föreläsning om pedagogens roll som språklig förebild.

  Karolina Larsson - föreläsare hos Gothia Fortbildning
  KAROLINA LARSSON
  Karolina Larsson är leg. logoped och enhetschef vid Resurscentrum Lärande, Halmstads kommun. Karolina handleder och fortbildar personal kring språkutveckling och undervisar även på förskollärar- och lärarprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Hon har skrivit boken "Att få barnets språk att växa – Strategier för språkutveckling i förskolan, skolan och hemmet" (Stefan Hertz utbildning AB).
 • 14:10 Kaffe och tid att besöka utställningen

  Fika, mingel och tid att besöka våra utställare.

 • 14:40 Stärk språket för demokrati och delaktighet

  Varje barn som får tillgång till ett rikt språk är en investering både för individen och för samhället. Språket är en förutsättning för en fungerande demokrati och stärker delaktigheten i samhället. Lyssna till en inspirerande föreläsning om vad regeringens Läsdelegation kommit fram till och hur vi kan skapa likvärdiga förutsättningar och en god läsförmåga hos Sveriges alla förskolebarn.

  Foto på Katti av Mattias P. Dahlqvist.

  Katti Hoflin - föreläsare hos Gothia Fortbildning | © Stockholms stadsbibliotek
  KATTI HOFLIN
  Katti Hoflin är kulturchef i Västra Götalandsregionen och ordförande i regeringens Läsdelegation. Tidigare stadsbibliotekarie för Stockholms stadsbibliotek och verksamhetschef på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Hon har även varit ansvarig för barnkulturen på Kulturhuset i Stockholm och arbetat med olika program på Sveriges Television.
 • 15:30 Konferensen avslutas

  Välkommen åter!

Talare på Språket i fokus 2019

Klicka på respektive bild för att läsa mer.

Malin Malmström - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Malin Malmström är affärsområdeschef, förläggare och chefredaktör på Gothia Fortbildning. Malin är leg. förskollärare med mångårig erfarenhet av arbete som förskolechef. Hon har under 2018 föreläst över hela Sverige om vad revideringen av läroplanen innebär för förskolans verksamhet.

Affärsområdeschef, förläggare och chefredaktör Malin Malmström

Polly Björk-Willén - föreläsare hos Gothia Fortbildning

Polly Björk-Willén är docent i pedagogiskt arbete och biträdande professor vid Linköpings universitet samt gästforskare vid Uppsala universitet. Hennes forskningsintresse innefattar b.la. barns språkanvändning, flerspråkighet, lekspråk, och språkpolicy i förskola och hem. Hon är just nu aktuell med boken ”Svenska som andraspråk i förskolan” (Natur och Kultur).

Docent i pedagogiskt arbete, biträdande professor, gästforskare Polly Björk-Willén

Annhild Edlund - föreläsare hos Gothia Fortbildning

Annhild Edlund, leg. förskollärare och pedagogista på Talgoxens förskola i Råslätt utanför Jönköping. Annhild har lång erfarenhet av arbete tillsammans med flerspråkiga barn. Förskolan där hon arbetar är en mottagningsförskola för nyanlända barn i åldern 3–5 år.

Leg. förskollärare och pedagogista Annhild Edlund

Lena Werelius - föreläsare hos Gothia Fortbildning

Lena Werelius, leg. förskollärare. Talgoxens förskola i Råslätt utanför Jönköping där Lena arbetar är en mottagningsförskola för nyanlända barn i åldern 3–5 år. Lena har lång erfarenhet av arbete tillsammans med flerspråkiga barn.

Leg. förskollärare Lena Werelius

Maria Heimer - Gothia Fortbildning

Maria Heimer arbetar som läromedelsutvecklare i svenska på Studentlitteratur. Hon har under många år arbetat som utvecklingspedagog. 2008 utsågs hon till Årets skolbibliotekarie och året därpå utsågs skolbiblioteket hon arbetade på till Årets skolbibliotek. Maria har också skrivit boken "Högläsning i förskolan" (Gothia Fortbildning).

Läromedelsutvecklare i svenska Maria Heimer

Maria Gerlofsson - föreläsare hos Gothia Fortbildning | © Juliana Wiklund

Maria Gerlofson är journalist, certifierad coach, dramapedagog och handledare i stresshantering. Hon arbetar med ledarskap och personlig utveckling och har skrivit boken "Mod – stå upp för dig själv" (Natur & Kultur ) och "Drömchef eller stressmakare? 9 vägar till hållbart ledarskap" (Liber). Foto av Juliana Wiklund.

Journalist, certifierad coach, dramapedagog och handledare i stresshantering Maria Gerlofson

Pär Lager - föreläsare hos Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning / Berling Media

Pär Lager är rådgivare, föreläsare, författare och arbetar i styrelser för olika organisationer. Tidigare har han varit VD för Berghs School of Communication och politiskt sakkunnig i Regeringskansliet. Han har skrivit boken "Kommunikativt ledarskap i praktiken" (Gothia Fortbildning). Foto av Johanna Norin.

Rådgivare, föreläsare, författare, styrelseledamot Pär Lager

Caroline Bötrius - föreläsare hos Gothia Fortbildning

Caroline Bötrius är leg. förskollärare och 1–7-lärare i svenska som andraspråk. Hon har flerårig erfarenhet av handledning inom kunskapsutvecklande arbetssätt. Idag arbetar hon som utvecklingsledare vid Norrköpings kommun och som projektledare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.

Förskollärare och 1–7-lärare i svenska som andraspråk Caroline Bötrius

Karolina Larsson - föreläsare hos Gothia Fortbildning

Karolina Larsson är leg. logoped och enhetschef vid Resurscentrum Lärande, Halmstads kommun. Karolina handleder och fortbildar personal kring språkutveckling och undervisar även på förskollärar- och lärarprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Hon har skrivit boken "Att få barnets språk att växa – Strategier för språkutveckling i förskolan, skolan och hemmet" (Stefan Hertz utbildning AB).

Leg. logoped, enhetschef vid Resurscentrum Lärande i Halmstad Karolina Larsson

Katti Hoflin - föreläsare hos Gothia Fortbildning | © Stockholms stadsbibliotek

Katti Hoflin är kulturchef i Västra Götalandsregionen och ordförande i regeringens Läsdelegation. Tidigare stadsbibliotekarie för Stockholms stadsbibliotek och verksamhetschef på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Hon har även varit ansvarig för barnkulturen på Kulturhuset i Stockholm och arbetat med olika program på Sveriges Television. Foto av Mattias P. Dahlqvist.

Kulturchef i Västra Götalandsregionen, ordförande i regeringens Läsdelegation Katti Hoflin