Konferens
Nyhet

Särskoledagen 2019 - Konferens

Konferens om en trygg lärmiljö för lärare och elever

Konferensen Särskoledagen 2019

Konferensen är tyvärr inställd

Konferens om en trygg lärmiljö för lärare och elever i särskolan

Alla som arbetar inom grundsärskola och gymnasiesärskola ska samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.

Det är ett komplext uppdrag då varje enskild elev inte bara ska utmanas kunskapsmässigt utan också stimuleras till personlig utveckling utifrån oerhört skiftande behov och förutsättningar. Samtidigt kan oroliga situationer lätt uppstå i mötet med frustrerade elever som har svårt att uttrycka sina behov.

Den här konferensen är framtagen specifikt för dig som arbetar i särskolan med syfte att ge bättre förutsättningar för att skapa en trygg arbetsmiljö för både personal och elever.

Konferensen ger dig:

 • Kunskap om hur vi kan förstå NPF idag och imorgon
 • Strategier att bemöta barn som upplevt trauma
 • Kunskap om positiv återkoppling i undervisning och sociala sammanhang
 • Verktyg att förändra den fysiska lärmiljön i din skola
 • Metodisk riskinventering med övningar som förebygger hotfulla situationer.

 


Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier! Gör din röst hörd och var med i dialogen: #sarskola


FAKTA

Konferensen är tyvärr inställd

Program:
Ladda ner programmet som pdf här.

Orange knapp: gå 4, betala för 3Pris: 3990 kr per person exkl. moms.

Gå 4 betala för 3: Gå 4 betala för 3! För att nyttja det erbjudandet, gör din bokning via Barbro Lundborg:  anmalan@gothiafortbildning.se / 08-4622670.

Frågor?
Kontakta Barbro Lundborg:
anmalan@gothiafortbildning.se
Tel: 08-4622670

Barbro Lundborg - Gothia Fortbildning

Vill du ställa ut på Särskoledagen ? Välkommen att kontakta Johan Fogelström: johan.fogelstrom@gothiafortbildning.se
Tel: 073-3759036

Program på konferensen Särskoledagen, 30 augusti 2019

Välkommen med din anmälan!

 • 08:45 Kaffe och smörgås

  Fika och mingel.

 • 09:20 Välkomna!

  Eva Selin, Gothia fortbildning hälsar välkommen!

  Eva Selin - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  Eva Selin
 • 09:30 NPF – utmaningar och framtida lösningar

  Dagens diskussioner kring hur vi bäst ska förstå och bemöta personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, är stundtals intensiva.

  De handlar ofta om varför antalet diagnoser stiger liksom hur ansvaret ska fördelas för upptäckt, stöd och anpassningar. Inte minst i skolans värld där insatser som kan förebygga skolmisslyckande och problematisk frånvaro är särskilt aktuella.

  Föreläsningen beskriver dagens utmaningar inom NPF men visar också hur synen på NPF kan förändras och vad det innebär för skolans del och samhället i stort.

  Sven Bölte
  Professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap och har arbetat med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i forskning, klinik och undervisning i mer än 20 år i olika länder. Han är också föreståndare för KIND, Center of Neurodevelopmental Disorders, vid Karolinska Institutet i Stockholm.
 • 10:35 Trauma och funktionsvariation


  Hur kan vi förstå och bemöta barn som varit med om trauman och påfrestande livshändelser? Och har det någon betydelse om vi känner till att barnets svårigheter att relatera och kommunicera med sin omgivning handlar om trauma, funktionsvariationer eller både och?

  Föreläsningen ger konkreta tips för kartläggning av barns erfarenheter av svåra händelser med idéer för hur samverkan med andra vuxna runt barnet kan gå till. Du får ta del av grundläggande traumateori med traumamedvetet bemötande och strategier som kan hjälpa barn att minska stress och bidra till ökad känslomässig balans.

  Poa Samuelberg
  Leg. psykolog och specialist inom klinisk psykologi med lång erfarenhet av att möta traumatiserade barn och vuxna i deras närhet, i traumafokuserad behandling och som konsult och utbildare inom socialtjänst, BUP, habilitering och elevhälsa. Poa är nu utredare vid Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum om våld mot barn vid Linköpings universitet och medförfattare till boken Traumatisering hos barn – en handbok, Natur & Kultur, 2018.
 • 11:25 Bensträckare
 • 11:40 Positivt beteendestöd i särskolan

  Positivt beteendestöd, PBS, är ett forskningsbaserat förhållningssätt som ger personer i behov av stöd goda förutsättningar för utveckling och lärande.

  Centralt i PBS är kartläggning och analys för förståelse av adaptiva och problemskapande beteenden och hur dessa utvecklas i samspel med miljön. Utifrån den kunskapen kan skolans miljö och personalens bemötande anpassas för metodisk inlärning och färdighetsträning som bygger på systematisk uppmuntran och positiv återkoppling.

  Föreläsningen beskriver hur PBS kan främja särskoleelevernas inlärning av kognitiva, sociala och kommunikativa färdigheter vilket också kan förebygga problemskapande beteenden.

  Peter Karlsson
  Leg. psykolog/psykoterapeut och specialist i pedagogisk psykologi. Han arbetar med handledning och utbildning samt organisations- och implementeringsstöd inom bland annat skola, habilitering, LSS-verksamheter samt inom barn- och ungdomspsykiatrin. 2018 kom hans bok Positivt beteendestöd i omsorg och skola – en introduktion, Natur & Kultur.
 • 12:40 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 13:30 Optimera den fysiska lärmiljön

  Skolans fysiska arbetsmiljö kan antingen främja lärande, arbetsro, trygghet och hälsa eller utgöra en ohälsosam miljö för både elever och personal. Med relativt små justeringar kan vi anpassa den fysiska lärmiljön och skapa bättre förutsättningar för elevernas lärande.

  Utifrån ett neurovetenskapligt perspektiv på lärande och med kunskap om hur hjärnan bearbetar olika intryck reder föreläsningen ut vad som ger en god lärmiljö och hur den kan skapas. Vetenskapligt förankrade och konkreta tips varvas med övningar som utgår från skolans verklighet.

  Malin Valsö - författare Gothia Fortbildning
  Malin Valsö
  Leg. psykolog med erfarenhet från kommunal skola, friskola, habilitering och kvalitetsutveckling på huvudmannanivå. Hon är författare till Fysisk lärmiljö: optimera för trygghet, arbetsro och lärande, Studentlitteratur, 2019.
 • 14:30 Kaffepaus

  Fika och mingel.

 • 15:00 Trygga säkerheten

  Samvaron i särskolan ska präglas av lugn och respekt.

  Men alla vet att möten med frustrerade elever kan urarta och ibland även bli våldsamma.

  Föreläsningen beskriver hur konkreta rutiner i en krishanteringsplan som alla kan använda skapar förutsägbarhet och tryggare arbetsmiljö. Den utgår från en metodisk riskinventering av skolans verksamhet för insatser och åtgärder som kan förebygga hotfulla situationer men också ge övning i att hantera dem.

  Vi får även veta vad som bör göras när det värsta ändå hänt och en elev eller någon ur personalen kommit till skada. 

  Hansi Stafbom
  Grundare av SSK Säkerhetsakademien 1989 och har utbildat mer än 20 000 personer i hot- och våldshantering. Han har skrivit böcker i ämnet och medverkat i att ta fram säkerhetspolicys och handlingsplaner för skolor, behandlingshem, kommuner, landsting, socialtjänst och organisationer. Hansi Stafbom har stor kunskap om neuropsykiatriska funktionsvariationer och ligger bakom arbetsmiljö- och säkerhetsprogrammet Tryggare skola.
 • 15:50 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och välkommen åter!

Talare på konferensen SÄRSKOLEDAGEN 2019

Klicka på respektive bild för att läsa mer.

Sven Bölte är professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap och har arbetat med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i forskning, klinik och undervisning i mer än 20 år i olika länder. Han är också föreståndare för KIND, Center of Neurodevelopmental Disorders, vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap Sven Bölte

Poa Samuelberg är leg. psykolog och specialist inom klinisk psykologi med lång erfarenhet av att möta traumatiserade barn och vuxna i deras närhet, i traumafokuserad behandling och som konsult och utbildare inom socialtjänst, BUP, habilitering och elevhälsa. Poa är nu utredare vid Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum om våld mot barn vid Linköpings universitet och medförfattare till boken Traumatisering hos barn – en handbok, Natur & Kultur, 2018. Foto: Carola Björk

Leg. psykolog Poa Samuelberg

Peter Karlsson är leg. psykolog/psykoterapeut och specialist i pedagogisk psykologi. Han arbetar med handledning och utbildning samt organisations- och implementeringsstöd inom bland annat skola, habilitering, LSS-verksamheter samt inom barn- och ungdomspsykiatrin. 2018 kom hans bok Positivt beteendestöd i omsorg och skola – en introduktion, Natur & Kultur. Foto: Carola Björk

Leg. psykolog/psykoterapeut Peter Karlsson

Malin Valsö - författare Gothia Fortbildning

Malin Valsö är leg. psykolog med erfarenhet från kommunal skola, friskola, habilitering och kvalitetsutveckling på huvudmannanivå. Hon är författare till Fysisk lärmiljö: optimera för trygghet, arbetsro och lärande, Studentlitteratur, 2019.

Leg. psykolog Malin Valsö

Hansi Stafbom grundade SSK Säkerhetsakademien 1989 och har utbildat mer än 20 000 personer i hot- och våldshantering. Han har skrivit böcker i ämnet och medverkat i att ta fram säkerhetspolicys och handlingsplaner för skolor, behandlingshem, kommuner, landsting, socialtjänst och organisationer. Hansi Stafbom har stor kunskap om neuropsykiatriska funktionsvariationer och ligger bakom arbetsmiljö- och säkerhetsprogrammet Tryggare skola.

Grundare SSK Säkerhetsakademien Hansi Stafbom