För dig som arbetar i förskolan

Lekcertifiering

Processutbildning med Margareta Öhman

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Förskolans läroplan, Lpfö 2018, kräver att du som pedagog har en medveten hållning till leken i förskolan. Ditt förhållningssätt ska uppmuntra till lek och utveckla arbetssätt som främjar lek, du ska uppmärksamma och undanröja faktorer som begränsar leken och vara aktivt närvarande, följa eller delta i leken på lämpliga sätt och utveckla miljöer som främjar lek.

För att möta dessa krav erbjuder vi en processutbildning för dig som i yrket möter barn där leken har en central roll. Utbildningen ger dig både teoretisk och praktisk kunskap om barns olika sätt att uttrycka sig genom lek och hur du kan främja leken. 

Om processutbildningen

Kursen sträcker sig över minst en termin, med åtta utbildningstillfällen med två till fyra veckors mellanrum eller enligt överenskommelse. Sex månader efter avslutad kurs erbjuds en återträff.

Innehåll under utbildningen 

Vid varje tillfälle delas en arbetsuppgift/övning ut. Den jobbar deltagarna med på hemmaplan mellan tillfällena. Uppgiften följs upp vid nästa tillfälle.

FAKTA

Processutbildningen leds av Margareta Öhman, leg. psykolog, familjeterapeut och författare.

 • Tillfälle 1: Skapa samsyn kring lekande

  Läroplanen skriver att lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande och ska ha en central plats i utbildningen i förskolan. Vi försöker besvara frågan - Varför leker barn? - genom en normkritisk granskning av gamla föreställningar om lek och ny teoretisk kunskap som ger möjlighet till mer normkreativ hållning till lekande. Lekens betydelse ur ett neurologiskt och relationsteoretiskt perspektiv presenteras, liksom lek som barns sätt att vara i världen.

 • Tillfälle 2: Förskolans läroplan

  Förskolans läroplan och barnkonventionens rättigheter i förhållande till lek  
  Vi undersöker innebörden i läroplanens skrivningar om leken och vilka implikationer det medför i den pedagogiska praktiken. Konventionen om barnets rättigheters definition av lek närgranskas och analyseras och lekandets egenvärden diskuteras.

 • Tillfälle 3: Närgranskning och analys

  Olika sätt att närgranska och analysera barns lekande
  När vi följer, deltar eller leder lek kan vi uppmärksamma faktorer som begränsar leken och utveckla arbetssätt och miljöer som främjar leken. Vad vi ska titta efter avgör vilken slags observation vi gör och hur vi riktar vår uppmärksamhet. Olika sätt att analysera lek beskrivs.

 • Tillfälle 4: Vuxnas möjliga positioner

  Vuxnas möjliga positioner i förhållande till barns lekande. 
  Läroplanen skriver att pedagogen ska följa, delta och leda lek på lämpliga sätt. Vad innebär det? Hur kan vi veta om vi ska ingripa direkt eller avvakta? Vad kan vi göra före, under och efter lekandet för att stödja och utmana? Hur påverkas mitt val av position av min egen lekkompetens, grad av engagemang och aktivitet beroende på om jag deltar i eller granskar leken utanför?

 • Tillfälle 5: Iscensätta för lek

  Pedagogen ska skapa miljöer som främjar lek. Hur förstår vi begreppet miljö? Hur skapar vi inbjudande lekmiljöer, hur inreder vi rum för lek och hur förstår vi materialets koder och funktioner? Strukturerade och ostrukturerade lekmiljöers fördelar respektive nackdelar. Ska barnens intresse styra eller ska pedagogen överraska med något nytt?

 • Tillfälle 6: Barns lekagens

  Läroplanen skriver att för barnen är det leken i sig som är det viktiga. Hur främjar, stödjer och utmanar vi varje barn att uttrycka sig fritt genom lek och att initiera lek på egen hand? Om barns olika positioner i lek, anslutningsstrategier och förhandlingar om lek. Om att stötta barn som inte kommer igång med lek på egen hand.

 • Tillfälle 7: Introduktion av examinationsuppgift

  Kursdeltagarna väljer själva ett område att fördjupa sig inom. De presenterar sin plan och får handledning.

 • Tillfälle 8: Redovisning

  Redovisning av examinationsuppgift och diplomering/certifiering.

Ta det första steget för er lekcertifiering

Kontakta mig så kan vi diskutera möjligheterna för er lekcertifiering. Vi presenterar ett förslag på upplägg som kan passa er.


Malin Malmström, affärsområdeschef och chefredaktör för Förskoletidningen.
Kontakta mig på malin.malmstrom@gothiafortbildning.se


Processutvecklande utbildning förmedlar kunskaper OCH skapar en utvecklingsprocess som gör att varje individ utvecklas både personligen och kunskapsmässigt, långt efter det att utbildningen är avslutad. Lekcertifiering med Margareta Öhman är ett exempel på de utbildningar vi erbjuder inom Gothia Skolutveckling - Förskola.