Föreläsare Lärkraft 2019

Att skapa engagemang och motivation i olika elevgrupper

Intervju med Carl-Johan Markstedt

Boka din plats på Lärkraft!

Lektionsupplägg som skapar engagemang

Carl-Johan Markstedt är svensklärare, museipedagog och uppskattad författare av ett av de mer spridda läromedlen i svenska på gymnasiet. På Lärkraft 2019 berättar han om hur du kan skapa engagemang hos eleverna på ett bättre sätt.

Du ska prata om lektionsupplägg som skapar engagemang – vad är ditt bästa råd?

– Att skapa engagemang handlar ju i grunden om väcka nyfikenhet och stimulera och motivera eleverna till att vilja lära sig. Det kan såklart göras på flera sätt, genom intresseväckande och utmanande frågeställningar och genom att hitta relevanta kopplingar till elevernas egna erfarenheter och intressen.

– Men för att lyckas behöver vi samtidigt skapa de rätta förutsättningarna i klassrummet, och då tror jag att det är viktigt att tänka till kring lektionens övergripande struktur, för att säkerställa att undervisningen blir varierad och att lektionens olika delar hakar i varandra på ett naturligt sätt. 

– Inte minst är lektionens introduktion viktig. Här har vi möjligheter att väcka det intresse och engagemang som lektionen kan bygga vidare på. 

Kan du ge något exempel från din egen undervisning? 

– Ganska tidigt när jag började arbeta som svensklärare upptäckte jag att jag hade elever i varje klass som hade svårt att på egen hand ta sig igenom en roman. Jag behövde organisera romanläsningen på ett sätt som både motiverade eleverna till att vilja läsa och hjälpte dem att planera läsningen. För mig blev lösningen läsplaneringar med tid för introduktion och kontinuerliga samtal. 

– Genom att utgå från den enkla men effektiva grundstrukturen före-under-efter fick romanläsningen tydliga ramar, vilket hjälpte både mig när jag planerade aktiviteter kring läsningen och mina elever att överblicka sin egen läsprocess. Jag tycker också att läsningen blev mer givande när vi läste romaner i helklass och samtalet kring det lästa tilläts ta stort utrymme.  

Kan du dela med dig av något exempel där du inte lyckades, och vad det berodde på?

– Jag minns tydligt en svensklektion när mina elever på byggprogrammet skulle hålla muntliga anföranden. Jag kände mig säker på att de var förberedda och redo, även om jag visste att många var nervösa. Men när lektionen skulle börja var några borta och av de som var där var det bara en enda elev som höll sitt tal. 

– Det lärde jag mig massor av. Jag insåg att jag hade gått för fort fram och inte gett det förberedande arbetet tillräckligt med tid. Jag började bryta ner arbetet i mindre och kortare delmoment. Jag tror också att jag blev mer lyhörd efter det. 

Elevernas kunskapsnivå, motivation och koncentrationsnivå kan skilja stort i en klass. Hur får man med sig alla elever?

– Under mina första år som lärare undervisade jag i klasser där spridning i just kunskapsnivå och motivation var väldigt stor. Det var en utmaning när jag till exempel skulle välja romaner för helklassläsning. Samtidigt märkte jag också att när jag arbetade mer systematiskt med läsningen gynnade det alla elever, både de som kände ett större motstånd mot läsningen och de som var mer läsvana. 

– Att vi i stor utsträckning läste samma roman innebar inte att alla behövde angripa texten på samma sätt. Några valde att lyssna på romanen, andra önskade mer högläsning från mig och så vidare. Men att vi tog oss an romanen gemensamt, och att läsningen blev en social aktivitet där eleverna fick ta del av varandras tankar, ledde till att vi kunde läsa texter som var utmanande för många av eleverna.

Du har mött många olika elevgrupper både som lärare och som museipedagog på Nobel Prize Museum. Vad skulle du säga är den viktigaste faktorn för att fånga elevernas uppmärksamhet och lyckas engagera dem?

– Jag tror att det är många faktorer samverkar. Men ska jag nämna något utöver det jag redan har sagt, så tror jag att en grundbult handlar om min egen närvaro – hur jag tar emot gruppen när de kommer, att jag söker ögonkontakt med alla, att jag är uppmärksam på det eleverna säger och återkoppla till det vid ett senare tillfälle. 


Lärkraft 2019 – en likvärdig skola för alla

Hur kan skolan arbeta för att ge alla elever, oavsett bakgrund och förutsättningar, de möjligheter de behöver för att bli självständiga, kunskapstörstande och rustade för livet?
Lärkraft ger dig de övergripande perspektiven och konkretiserar insikterna till din vardag. Det är en konferens som utgår från kunskap på vetenskaplig grund och vidare till klassrumspraktik. Du får lyssna till några av de mest omtalade internationella talarna och svenska skolexperterna som sätter fokus på hur vi når en likvärdig skola för alla.

Läs mer om Lärkraft 2019


Om Carl-Johan Markstedt

Carl-Johan Markstedt är lärare i svenska, museipedagog, journalist och läromedelsförfattare, bland annat till Svenska impulser, Sanoma utbildning. Han är just nu aktuell med boken Romanläsning i praktiken, Gothia Fortbildning, som ger en metod för att locka till läsning och använda romaner som ett nav i svenskämnet.

 


Facebook-loggaFölj oss på vår FB-sida för dig i skolan: intressanta artiklar, boktips och nyheter.


Svart kuvert - symbol för Gothia Fortbildnings nyhetsbrevTIPS! Prenumera på vårt nyhetsbrev inom skola: lästips, nyheter och erbjudanden.


Vi finns på på Instagram! Tips om nya böcker, författarporträtt och artiklar.