Utmaningar för elevhälsan

Konferens och workshop i samarbete med tidskriften Elevhälsa

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Konferensen Utmaningar för elevhälsan

Utmaningar för elevhälsan är en specialsydd konferens för elevhälsan som ger dig konkret kunskap och verktyg att bemöta och hjälpa eleverna.

Konferensen genomfördes senast i november 2018. Varmt välkommen vid nästa tillfälle! Håll dig uppdaterad via vårt nyhetsbrev

Temat för konferensen 2018 var Förebyggande samverkan. Då fick vi bland annat lära oss hur:

 • vårt elevhälsoteam kan gå från akuta åtgärder till förebyggande insatser
 • EHM-modellen blir förebyggande
 • sekretess och tystnadsplikt fungerar i samverkan
 • samverkan med externa parter blir förebyggande.

Välkommen vid nästa tillfälle!


Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier! Gör din röst hörd och var med i dialogen: #utmaningarElevhälsa


FAKTA

Konferensen Utmaningar för elevhälsan genomfördes senast i november 2018. Välkommen åter vid nästa tillfälle!

Barbro Lundborg, Gothia Fortbildning

Frågor?
Kontakta Barbro Lundborg:
anmalan@gothiafortbildning.se
Tel: 08-4622670

Vill du ställa ut på Utmaningar för elevhälsanVälkommen att kontakta Johan Fogelström: johan.fogelstrom@gothiafortbildning.se
Tel: 073-3759036

Program på konferensen Utmaningar för elevhälsan 2018

Om du är nyfiken kan du läsa mer om programmet nedan från november 2018. Och varmt välkommen vid nästa tillfälle!

Dag 1 – gemensam förmiddag

 • 09:00 Kaffe och smörgås och tid att besöka utställningen

  Fika, mingel och tid att besöka våra utställare.

 • 09:30 Välkommen!

  Inledning av Eva Selin och Nils Lundin, redaktörer för tidskriften Elevhälsa.

  EVA SELIN
  Redaktör för tidskriften Elevhälsa.
  Nils Lundin - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  NILS LUNDIN
  Redaktör för tidskriften Elevhälsa.
 • 09:40 Förstår vi varandra?

  En förutsättning för att elevhälsa och övrig skolpersonal ska kunna samarbeta kring förebyggande insatser och hälsofrämjande arbete är förståelse för varandras professioner och uppdrag. Men hur är det? Talar vi samma språk, vad vet vi om varandras ansvarsområden och vad tror vi? Föreläsningen hjälpte oss att reflektera över våra uppfattningar om vem som gör vad och vem som borde göra vad i skolans främjande elevhälsoarbetet. Vi fick också stöd på vägen mot en samverkan där mål och visioner möter vardagens verklighet.

  Malin Larsson - Gothia Fortbildning
  MALIN LARSSON
  Specialpedagog samt gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och tyska. Malin anlitas som föreläsare, handledare och konsult inom pedagogisk utveckling och specialpedagogik. Som specialpedagog på utbildningsförvaltningen i Botkyrka följer hon upp kommunens elevhälsoarbete med fokus på skolornas främjande och förebyggande arbete.
 • 10:30 Gränslösa hälsosamtal

  År 2000 tog man i Västernorrland fram en webbaserad enkät för skolsköterskornas hälsosamtal. Idag bildar enkäterna underlag för en databas som omfattar samtliga kommunala skolor och merparten av friskolorna i sju kommuner och fyra län i Norrland. Resultaten analyseras och blir till underlag för hälsofrämjande insatser på såväl skolnivå som kommun- och regionnivå. Utifrån konkreta exempel beskrevs hur databasen gett skolsköterskornas möjlighet att lyfta ohälsoproblemen från individnivå till att bli en angelägenhet för skolledare och beslutsfattande politiker över länsgränserna.

  Ulrika Öhrling Nilsson - Gothia Fortbildning
  ULRIKA ÖHRLING NILSSON
  Skolsköterska och distriktssköterska i Sundsvalls kommun där hon nu arbetar som verksamhetschef för elevhälsan. I samarbete med länens skolsköterskor ansvarar Ulrika för kontinuerlig uppdatering och årlig revidering av den webbaserade enkäten för elevhälsosamtal. Hon utbildar också skolsköterskor i hur samlad data kan analyseras som underlag för förebyggande insatser.
 • 11:40 Sekretess i samverkan

  När gäller den tystnadsplikt som regleras i offentlighets- och sekretesslagen och vilken personal i skolan berörs av den? Varför finns detta integritetsskydd och hur kan vi samverka mellan yrkesgrupper och skolformer utan att bryta mot lagen? Föreläsningen syftade till att reda ut begreppen och undanröja de vanligaste missuppfattningarna kring sekretess och tystnadsplikt i skolans värld. Den visade på möjliga vägar för effektiv samverkan där sekretess inte sällan upplevs som ett hinder, exempelvis i kontakter med socialtjänst och BUP.

  Staffan Olsson - Gothia Fortbildning | © Roger Stigell
  STAFFAN OLSSON
  Staffan Olsson, Södertälje, författare, föreläsare och f.d. lärarutbildare. Staffan har under många år utbildat personal i förskola och skola i frågor som gäller offentlighet, sekretess och oro för barn men även om bredare ansvarsfrågor. Han har bl.a. skrivit boken ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”, Studentlitteratur 2017, upplaga 6.
 • 12:30 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.

Dag 1 – Spår A: Samverka internt

 • 13:30 Samverka förebyggande med EHM

  Hur går vi från akutinsatser till förebyggande insatser som är fast förankrade i den vardag lärare, elever och elevhälsa upplever? Den inledande föreläsningen följdes av interaktiv workshop där vi arbetade utifrån EHM, modellen för elevhälsomöten där fokus skiftas från åtgärdande insatser på individnivå till förebyggande och främjande arbete på gruppnivå med förändringar av lärmiljön. Vi reflekterade utifrån tydliga exempel och bidrog med förslag på syfte, fördjupningsfrågor, planering och insatser i enlighet med EHM-modellen. Med hjälp av digitala verktyg kunde alla medverka och ta del av varandras bidrag.

  Anna Bengtsson och Maria Kempe Olsson har tillsammans med Ida Necovski skrivit Elevhälsomötet – En främjande, förebyggande och lärande modell. Anna och Maria håller i utbildningar runt landet för en skolutveckling som syftar till att skapa en lärande skolmiljö där alla elever får möjlighet att utvecklas och må bra.

  Anna Bengtsson - författare Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  ANNA BENGTSSON
  Specialpedagog
  Maria Kempe Olsson - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  MARIA KEMPE OLSSON
  Rektor

Dag 1 – Spår B: Samverka externt

 • 13:30 Hinder, möjligheter och lösningar

  Efter en kort inledning kring olika områden och typiska fall där sekretesslagstiftningen upplevs försvåra samverkan mellan skola och externa aktörer bidrog deltagarna med egna dilemman. Utifrån de olika typer av samverkansdilemman och problemområden som presenterades delades vi upp i grupper för att med hjälp av Staffans handfasta kunskaper komma fram till förebyggande lösningar för samverkan. Med hjälp av digitala verktyg samlades gruppernas olika konklusioner för alla att ta del av och workshopen avslutades med en klargörande sammanfattning.

  Staffan Olsson - Gothia Fortbildning | © Roger Stigell
  STAFFAN OLSSON
  Staffan Olsson, Södertälje, författare, föreläsare och f.d. lärarutbildare. Staffan har under många år utbildat personal i förskola och skola i frågor som gäller offentlighet, sekretess och oro för barn men även om bredare ansvarsfrågor. Han har bl.a. skrivit boken ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”, Studentlitteratur 2017, upplaga 6.

Dag 1 – Gemensam föreläsning

 • 15:30 – 16:20 När Skottland kom till Falun

  Precis som på många andra ställen i landet så hamnade barn i behov av stöd mellan stolarna i Falun och föräldrarna drog ett tungt lass som ofrivilliga insatssamordnare i mötet med olika myndigheter. Idag behöver föräldrarna bara hålla reda på en kontaktperson. Detta då elevhälsan, socialtjänsten och primärvårdens samtalsmottagning för barn och unga med psykisk ohälsa samverkar i ett konsultationsteam som tar kontakt med Bup och habiliteringen vid behov. Allt enligt en modell från Skottland som där omfattar alla barn i förskola och skola. Utifrån konkreta exempel beskrev föreläsarna framgångsfaktorer, fallgropar och resultat i arbetet med att implementera modellen till svenska förhållanden.

  Hälsinggårdsskolan ligger i ett socioekonomiskt utsatt område strax utanför Falun och var först ut i den förebyggande samverkan som nu omfattar flera förskolor och skolor i kommunen.

  Tomas Jönsson - Gothia Fortbildning
  TOMAS JÖNSSON
  Lärare i svenska, svenska som andraspråk och SO för elever 1–7 och biträdande rektor på Hälsinggårdsskolan med ansvar för lärarlagen F-6.
  Karin Wahlén - Gothia Fortbildning
  KARIN WAHLÉN
  Lärare i svenska, svenska som andraspråk samt tyska och biträdande rektor på Hälsinggårdsskolan med ansvar för lärarlagen 7–9.

Dag 2 – Spår A: Samverka internt

 • 08:30 Vad gör oss till elevhälsoTEAM?

  EHT-möten utgör grunden för den samlade elevhälsans arbete. Men vet vi varför vi har möten och hur blir man ett team? Workshopen handlade om hur möten ger tvärprofessionell samverkan med plats för förebyggande och hälsofrämjande arbete. Vi tog del av frågeställningar för reflektion och samtal kring syftet med och agendan för EHT-möten. Vi reflekterade över våra roller och vad samlad elevhälsa är.

  Malin Valsö - författare Gothia Fortbildning
  MALIN VALSÖ
  Leg. psykolog med inriktning på organisations- och kompetensutveckling inom skola. Malin är medförfattare till Ensam eller stark: åtta principer för framgångsrika team. Malin har arbetat som skolpsykolog och verksamhetsutvecklare inom kommunal skola och friskola. Malin driver Elevhälsokonsulterna där hon arbetar med processledning och kvalitetsutveckling inom grundskola och gymnasium.
 • 10:00 – 10:30 Kaffe och smörgås

  Fika och mingel.

 • 10:30 Metodstöd på webben

  Som en del i överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har Uppdrag psykisk hälsa tillsammans med professionsföreningarna för skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer och de med specialpedagogisk kompetens tagit fram ett webbaserat metodstöd för elevhälsan. I workshopen navigerade vi oss fram genom specifika teman från a som i arbetsmiljö till ö som i överkänslighet och såg hur vi kan identifiera problem, agera och följa upp på individ-, grupp och organisationsnivå. Vi samarbetade i mindre grupper utifrån temaområden via mobiltelefon eller läsplatta.

  Nils Lundin - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  NILS LUNDIN
  Nils är specialist i barn- och ungdomsmedicin samt enhetschef på Föräldra-, barn- och ungdomshälsan i Helsingborg. Han har arbetat som skolläkare och skolöverläkare, varit ordförande i svenska skolläkarföreningen och har uppdrag för Socialstyrelsen. Sedan 2012 är han redaktör för tidskriften Elevhälsa på Gothia Fortbildning.
 • 12:00 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången, och välkommen åter!

Dag 2 – Spår B: Samverka externt

 • 08:30 Ensam är inte stark

  Vad krävs för att samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och föräldrar ska leda till förebyggande insatser som inte är beroende av enstaka eldsjälar? I Botkyrka kommun finns sedan 2014 ett unikt samarbete där Utbildningsförvaltning, Socialförvaltning och polis vid regelbundna möten analyserar nuläget för förebyggande insatser på gruppnivå. Framgångsfaktorerna i samverkan liksom arbetet med två våldsförebyggande modeller, en för yngre elever och en för äldre, beskrivs. Vi fick ta del av konkreta verktyg och metoder när det kommer till våldsprevention och reflekterade över vad som krävs för att skapa ett samarbete som gör skillnad.

  Mantha Kasagianni - Gothia Fortbildning
  MANTHA KASAGIANNI
  Mantha är socionom och arbetar som förebyggande socialsekreterare och föräldrastödssamordnare. Hon finns på sektionen för förebyggande arbete vid Socialförvaltningen i Botkyrka kommun där de goda resultaten av en långsiktig och strukturerad myndighetsövergripande samverkan gett eko ända upp i regeringskansliet.
 • 10:00 – 10:30 Kaffe och smörgås

  Fika och mingel.

 • 10:30 Lyckas med SIP-mötet

  En samordnad individuell plan, SIP, upprättas om någon inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola eller skola uppmärksammar att en person har flera vård- och stödkontakter med behov av samordning. För barn och unga handlar det ofta om psykosociala behov som behöver tillgodoses. Men hur kan SIP-mötet leda till samverkan kring insatser som gör att eleverna får en bättre livssituation? Efter en inledande föreläsning om SIP-mötets form, innehåll och syfte fick vi utifrån konkreta exempel öva oss med verktyg som ger förutsättningar att lyckas.

  Anette Ståhl - Gothia Fortbildning
  ANETTE STÅHL
  Anette är socionom, handledare samt kurator och arbetar idag som barnsamordnare vid Psykiatri Sydväst inom Stockholms Läns Landsting. Hon har flerårig erfarenhet från socialtjänstens barn- och familjeenhet samt skola och psykiatri och utbildar i metoder för samtal med barn och föräldrar.
  Fanny Eklund - Gothia Fortbildning
  FANNY EKLUND
  Socionom och SIP-samordnare i Stockholm stad. Hon har flerårig erfarenhet från arbete inom socialtjänstens barn- och familjeenhet och med barn som anhöriga inom psykiatrin.
 • 12:00 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången, och välkommen åter!

Talare på konferensen Utmaningar för elevhälsan 2018

Klicka på respektive bild nedan för att läsa mer om föreläsarna på konferensen i november 2018. Välkommen åter 2019!

Malin Larsson - Gothia Fortbildning

Malin Larsson är specialpedagog samt gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och tyska. Hon anlitas som föreläsare, handledare och konsult inom pedagogisk utveckling och specialpedagogik. Som specialpedagog på utbildningsförvaltningen i Botkyrka följer hon upp kommunens elevhälsoarbete med fokus på skolornas främjande och förebyggande arbete.

Specialpedagog, gymnasielärare Malin Larsson

Ulrika Öhrling Nilsson - Gothia Fortbildning

Ulrika Öhrling Nilsson är skolsköterska och distriktssköterska i Sundsvalls kommun där hon nu arbetar som verksamhetschef för elevhälsan. I samarbete med länens skolsköterskor ansvarar hon för kontinuerlig uppdatering och årlig revidering av den webbaserade enkäten för elevhälsosamtal. Ulrika utbildar också skolsköterskor i hur samlad data kan analyseras som underlag för förebyggande insatser.

Skolsköterska, distriktssköterska och verksamhetschef Ulrika Öhrling Nilsson

Staffan Olsson - Gothia Fortbildning | © Roger Stigell

Staffan Olsson, Södertälje, författare, föreläsare och  f.d. lärarutbildare. Staffan har under många år utbildat personal i förskola och skola i frågor som gäller offentlighet, sekretess och oro för barn men även om bredare ansvarsfrågor. Han har bl.a. skrivit boken Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola, Studentlitteratur 2017, upplaga 6. Foto av Roger Stigell.

Författare, föreläsare och f.d. lärarutbildare Staffan Olsson

Anna Bengtsson - författare Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Har tillsammans med Ida Necovski och Maria Kempe Olsson skrivit Elevhälsomötet – En främjande, förebyggande och lärande modell. Anna och Maria håller i utbildningar runt landet för en skolutveckling som syftar till att skapa en lärande skolmiljö där alla elever får möjlighet att utvecklas och må bra. Foto av Mikael M Johansson.

Specialpedagog Anna Bengtsson

Maria Kempe Olsson - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Har tillsammans med Ida Necovski och Anna Bengtsson skrivit Elevhälsomötet – En främjande, förebyggande och lärande modell. Maria och Anna håller i utbildningar runt landet för en skolutveckling som syftar till att skapa en lärande skolmiljö där alla elever får möjlighet att utvecklas och må bra. Foto av Mikael M Johansson.

Rektor Maria Kempe Olsson

Tomas Jönsson - Gothia Fortbildning

Tomas Jönsson är lärare i svenska, svenska som andraspråk och SO för elever 1–7 och biträdande rektor på Hälsinggårdsskolan med ansvar för lärarlagen F-6.

Lärare Tomas Jönsson

Karin Wahlén - Gothia Fortbildning

Karin Wahlén är lärare i svenska, svenska som andraspråk samt tyska och biträdande rektor på Hälsinggårdsskolan med ansvar för lärarlagen 7–9. Skolan ligger i ett socioekonomiskt utsatt område strax utanför Falun och var först ut i den förebyggande samverkan som nu omfattar flera förskolor och skolor i kommunen.

Lärare, biträdande rektor Karin Wahlén

Malin Valsö - författare Gothia Fortbildning

Malin Valsö är leg. psykolog med inriktning på organisations- och kompetensutveckling inom skola. Hon är medförfattare till Ensam eller stark: åtta principer för framgångsrika team. Malin har arbetat som skolpsykolog och verksamhetsutvecklare inom kommunal skola och friskola. Malin driver Elevhälsokonsulterna där hon arbetar med processledning och kvalitetsutveckling inom grundskola och gymnasium.

Leg. psykolog Malin Valsö

Mantha Kasagianni - Gothia Fortbildning

Mantha Kasagianni är socionom och arbetar som förebyggande socialsekreterare och föräldrastödssamordnare. Hon finns på sektionen för förebyggande arbete vid Socialförvaltningen i Botkyrka kommun där de goda resultaten av en långsiktig och strukturerad myndighetsövergripande samverkan gett eko ända upp i regeringskansliet.

Socionom Mantha Kasagianni

Nils Lundin - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Nils Lundin är specialist i barn- och ungdomsmedicin samt enhetschef på Föräldra-, barn- och ungdomshälsan i Helsingborg. Han har arbetat som skolläkare och skolöverläkare, varit ordförande i svenska skolläkarföreningen och har uppdrag för Socialstyrelsen. Sedan 2012 är han redaktör för tidskriften Elevhälsa på Gothia Fortbildning. Foto av Johannes Frandsen.

Specialist i barn- och ungdomsmedicin, enhetschef Nils Lundin

Anette Ståhl - Gothia Fortbildning

Anette Ståhl är socionom, handledare samt kurator och arbetar idag som barnsamordnare vid Psykiatri Sydväst inom Stockholms Läns Landsting. Hon har flerårig erfarenhet från socialtjänstens barn- och familjeenhet samt skola och psykiatri och utbildar i metoder för samtal med barn och föräldrar.

Socionom, handledare och kurator Anette Ståhl

Fanny Eklund - Gothia Fortbildning

Fanny Eklund är socionom och SIP-samordnare i Stockholm stad. Hon har flerårig erfarenhet från arbete inom socialtjänstens barn- och familjeenhet och med barn som anhöriga inom psykiatrin.

Socionom, SIP-samordnare Fanny Eklund