Konferens

Språkutveckling i fokus 2019 - Konferens

Konferens för lärare i svenska och svenska som andraspråk

Konferensen Språkutveckling i fokus 2019

Konferens för lärare i svenska och svenska som andraspråk

Konferensen Språkutveckling i fokus 2019 arrangerades i maj 2019. Varmt välkommen åter!

Skolan ger eleverna förutsättningar att lyckas genom en undervisning där utveckling av kunskap och språk går hand i hand. Eleverna behöver behärska avancerade nivåer av att tala, läsa och skriva för att klara sina studier nu, och i framtiden.

En kommunikativ och inkluderande undervisning som fokuserar på språkets roll i samtliga ämnen gynnar alla elever, oavsett bakgrund och socioekonomiska förutsättningar.

Ur programmet:

 • Forskning om språkutveckling och vad du gör när språket dröjer.
 • Kollegial samverkan av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
 • Digitala verktyg som främjar elevernas språkutveckling och skapar läslust.
 • Metoder som ger aktiva elever med språkligt självförtroende.
 • Konkreta modeller för språkutvecklande kooperativt lärande.
 • Kollegiala samtal för samsyn kring skrivbedömning.

Konferensen Språkutveckling i fokus 2019 arrangerades i maj 2019. Varmt välkommen åter!


Lärarguide på köpet!
Alla deltagare på konferensen fick den specialskrivna lärarhandledningen till boken Inte längre min av Ann-Helén Laestadius.

Läromedelsförfattaren och svenskläraren Carl-Johan Markstedt har tagit fram en handfast lärarguide med diskussionsfrågor och övningar före, under och efter läsningen. En lärarguide du direkt kan använda med dina elever.


FAKTA

Konferensen Språkutveckling i fokus 2019 genomfördes senast i maj 2019. Välkommen åter vid nästa tillfälle!

Frågor?
Kontakta Barbro Lundborg:
anmalan@gothiafortbildning.se
Tel: 08-4622670

Barbro Lundborg - Gothia Fortbildning

Välkommen att kontakta Karin Westlund: karin.westlund@gothiafortbildning.se
Tel: 070-8127072

Språkutveckling i fokus 2019, dag 1

Om du är nyfiken kan du läsa mer om programmet nedan från maj 2019. Och varmt välkommen åter!

Gemensam inledning

 • 09:00 Kaffe och smörgås i utställarsalen

  Fika, mingel och tid att besöka våra utställare.

 • 10:00 Välkommen!

  Eva Selin, Gothia Fortbildning, hälsar välkommen.

  EVA SELIN
  Redaktör för tidskriften Elevhälsa på Gothia Fortbildning.
 • 10:15 Hjärnan och lärandet i en digital tid

  Vad händer i hjärnan när vi lär oss, hur blir information till kunskap och vilka förutsättningar krävs för att det ska ske?

  Föreläsningen beskriver forskningen bakom hjärnans kognitiva funktioner kopplat till skolprestation. Vi får veta mer om flaskhalsen för inlärning med kognitiva begränsningar och möjligheter. Hur förhåller sig arbetsminnet till läsförståelse och kan vi använda insikter från hjärnforskning för att stärka lärandet? Föreläsningen berör också hur koncentrationsförmåga hänger ihop med vårt mentala mående i en tid där vi i ett rasande tempo kommunicerar och processar mängder av information.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.11:15.

  Sissela Nutley - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  SISSELA NUTLEY
  Sissela Nutley har disputerat inom kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet. Hon har forskat på hjärnans exekutiva funktioner och om de kan påverkas med datoriserad träning eller vissa fritidsaktiviteter. Sissela är en ofta anlitad föreläsare och driver den ideella föreningen Arts & Hearts för samhällsförändring genom scenkonst.

Välj mellan tre fördjupande spår: A, B eller C

 • 11:30 1A - Årskurs 1-3: Muntligt berättande hos en- och flerspråkiga barn

  Finns det skillnader i berättarförmåga mellan barn som enbart talar svenska och barn som växer upp med flera språk? Vad kan lärare göra för att stötta yngre barns berättarglädje på ett språkutvecklande sätt?

  Föreläsningen utgår från en jämförande studie av en- och flerspråkiga barn som bland annat syftade till att analysera barnens förmåga att förstå och producera berättelser samt undersöka deras ordförråd. Kunskap om detta kan bidra till att förebygga svårigheter när skoluppgifterna blir mer komplexa. Vi får ta del av resultat från studien och får förslag på aktiviteter som kan öva barnens berättande och öka ordförrådet hos alla barn.

  Josefin Lindgren - Gothia Fortbildning
  JOSEFIN LINDGREN
  Josefin Lindgren är fil.dr. i lingvistik vid Uppsala universitet och doktorerade i maj 2018. Hennes forskning inriktar sig på barns språkutveckling, flerspråkighet, andraspråksinlärning och berättande. Idag finns Josefin i Berlin vid Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft, ett forskningsinstitut för språkvetenskap.
 • 11:30 1B - Årskurs 4-9: Digital läsning i flerspråkiga klassrum

  Vad skiljer traditionell läsning från digital och vad behöver vi kunna för att hantera och värdera information från nätet?

  Att söka efter, förstå och hantera texter från internet kräver andra slags kompetenser än läsning av text på papper. När alltmer information förmedlas via nätet blir det viktigt att kunna hantera och sortera bland digitalt förmedlad kunskap. Mot bakgrund av aktuell forskning beskriver föreläsningen konkreta metoder och strategier för att nå digital läsförståelse i klassrummet. Du får ta del av analysverktyg för läsning av multimodala texter och veta vad som är viktigt att tänka på kring flerspråkighet och digital läsning.

  Frida Monsén - Gothia Fortbildning
  FRIDA MONSÉN
  Frida Monsén är lärare i svenska, föreläsare och författare till "Digital kompetens i klassrummet", Natur & Kultur, 2017, samt medskribent till kapitlet om digital läsning i "Navigera i den digitala samtiden," Lärarförlaget, 2016. Frida har arbetat som pedagogisk och digital utvecklingsledare på ett flertal skolor och även gjort uppdrag för Skolverket kring flerspråkighet och digital kompetens.
 • 11:30 1C - Årskurs 1-9: När språket dröjer

  Det finns flera orsaker till att språket inte utvecklas som förväntat. Men oavsett om dina elevers språkliga utmaningar handlar om försenad språkutveckling, språkstörning eller utveckling av flera språk, finns mycket du kan göra för att stötta språkutvecklingen.

  Föreläsningen fokuserar på aktuell forskning om språkutveckling och språksvårigheter med översättning av teorier och forskningsresultat till praktisk kunskap för klassrummet. Du får veta mer om hjärnans bearbetning av språk samt utveckling av ordförråd och läsförmåga med strategier och förhållningssätt för hur du kan bli en språkutvecklande samtalspartner.

  Karolina Larsson - föreläsare hos Gothia Fortbildning
  KAROLINA LARSSON
  Karolina Larsson är leg. logoped samt språk-, läsoch skrivutvecklare med mångårig erfarenhet av förskola och skola och har undervisat förskollärar- och lärarstudenter på Högskolan i Halmstad. Tillsammans med Erica Eklöf driver hon bloggen Språkutvecklarna och 2016 utkom hennes bok "Att få barnets språk att växa – strategier för språkutveckling i förskolan, skolan och hemma", Stefan Hertz utbildning AB.

Lunch

Välj mellan tre fördjupande spår: A, B eller C

 • 13:30 2A - Årskurs 1-5: Aktiva elever med språkligt självförtroende

  Hur kan tydliga strategier för samarbete öka elevernas språkliga självförtroende och delaktighet under lektionen?

  Du får ta del av forskning som visar hur modeller för samarbete kan ge aktiva elever som stöttar varandra i att utveckla läsande och skrivande. Föreläsningen berättar också om en studie av 56 klasser där hälften implementerat kooperativt lärande i årskurs 5 för matematik och svenska. Den visar bland annat hur ett strukturerat samarbete kan hjälpa eleverna att resonera kring sin läsning och bidra till djupare läsförståelse.

  Nina Klang - Gothia Fortbildning
  NINA KLANG
  Nina Klang är fil.dr. i handikappvetenskap och universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier på Uppsala universitet. Nina intresserar sig för forskning som rör lärares strategier för att möta elevers olikheter med villkor för lärande, delaktighet och inkludering.
  Carolina Sharma
  Carolina Sharma har arbetat i 15 år som lärare och undervisar nu i SO och svenska i åk 5 på Tiundaskolan i Uppsala. Hon har arbetat i projektet med särskild fokus på kooperativt lärande i läsförståelse inom ramen för partnerskolesamarbete med Uppsala universitet.
 • 13:30 2B - Årskurs 4-9: Språkutvecklande retorik i praktik

  Kreativt, roligt, pirrigt, motiverande, utmanande, gruppstärkande och språkutvecklande. Så kan man sammanfatta elevers upplevelser av att jobba med retorik. Föreläsningen beskriver hur övning i konsten att tala inför publik också utvecklar elevernas läsande, skrivande och källkritiska förmåga. Genom filmklipp och praktiska övningar får du syn på hela processen från researchfasen över talskrivandet till själva framförandet. Arbetssättet fungerar i alla ämnen och bygger på att eleverna samarbetar i grupper där målet är att alla ska lyckas och ha roligt längs vägen.

  Monika Ölander - Gothia Fortbildning
  MONIKA ÖLANDER
  Monika Ölander har arbetat i 21 år som lärare och undervisar nu i svenska och engelska i åk 4-6 på Boo Gårds skola i Nacka utanför Stockholm. Hon har använt sig av språkutvecklande och gruppstärkande retorik i undervisningen under flera år och även skrivit en artikel i ämnet. 2016 vann hennes elever Retorikmatchen som arrangeras av Utbildningsradions UR Skola.
 • 13:30 2C - Årskurs 1-9: Spela igång läslusten

  Hur kan digital teknik och sociala medier skapa en lust för läsning som lever vidare också utanför skolan? Föreläsningen beskriver hur högläsning med digital teknik kan levandegöra innehållet i en bok som gör att eleverna vill läsa mer. Du får strukturerade metoder för spännande boksamtal som utvecklar elevernas litteracitet med tips på hur podcasts, vloggar och bloggar skapar litteraturintresse. Men också ett analogt och beprövat sätt att få elevernas läslust att leva sitt eget liv under helger och lov.

  Tobias Gard - Gothia Fortbildning
  TOBIAS GARD
  Tobias Gard är skol- och ungdomsbibliotekarie på Kronan och Frälsegårdskolan i Trollhättan där han under många år mött barn och unga, de flesta med annat modersmål än svenska. Till ett av hans stora intressen hör att väcka läslusten hos barn genom att låta digital teknik möta traditionell läsning. 2017 erhöll Tobias ett hedersdiplom av SCIRA, Swedish Council of the International Reading Association.

Gemensamt

 • 14:20 Kaffe och tid att besöka utställningen

  Fika, mingel och tid att besöka våra utställare.

 • 15:00 #språkbråk

  Följ med på en fartfylld föreställning om språkets uppgift och utveckling med tankar kring språkbruk och kommunikativa kollisioner. Föreläsaren utgår från sin egen tvåspråkiga uppväxt och funderar över alternativ språkhistoria, språket som maktmedel och vad ny informationsteknik gör med vårt skrivande. Dessutom får vi ta del av övningar och metoder för Poetry Slam som ett lustfyllt och språkutvecklande pedagogiskt verktyg.

  Matiss Silins - Gothia Fortbildning
  MATISS SILINS
  Matiss Silins utgår från det han kallar muntlig litteratur och har som spoken wordpedagog i mer än tio år inspirerat lärare och elever i hela Sverige. Han är flerfaldig Poetry Slammedaljör och grundare av Ordkanon, ett nätverk av pedagogiska poeter.
 • 16:00 Konferensens första dag avslutas

  Välkommen åter i morgon!

Språkutveckling i fokus 2019, dag 2

Gemensamt i utställarsalen

Välj mellan tre fördjupande spår: A, B eller C

 • 09:15 3A - Årskurs 1-6: Kooperativ språkutveckling

  Kooperativt lärande är ett språkutvecklande arbetssätt där aktiva elever stöttar varandra i att utveckla lärandet. Genom att läraren presenterar strukturerade former för elevernas samarbete får alla möjlighet att göra sina röster hörda i en interaktion som ger rika möjligheter att utveckla språket. När eleverna på det här sättet får ta ansvar för ett gemensamt lärande stärks såväl språk som kunskap, relationer och självförtroende. I detta fördjupningspass får du prova olika kooperativa strukturer där exempelvis EPA, Par på tid, Multisvar och Slumpa fråga gör alla elever delaktiga i språkutvecklande aktiviteter.

  Jennie Wilson - Gothia Fortbildning
  JENNIE WILSON
  Jennie Wilson är utbildad F-6-lärare som länge arbetat med kooperativt lärande, KL, i sin undervisning samt varit förstelärare med uppdrag att stötta lärare på lågstadiet att arbeta med KL. Jennie är en av författarna till boken "Grundbok i kooperativt lärande – vägen till det samarbetande klassrummet", Studentlitteratur, 2017, samt "Kooperativt lärande i praktiken – Handbok för lärare i grundskolan", Studentlitteratur, 2018, och håller kurser och workshops i kooperativt lärande.
 • 09:15 3B - Årskurs 3-9: Språkutvecklande samarbete med Reading to Learn

  Hur kan ämneslärares olika kompetenser bidra till språkutveckling i ett samarbete som utgår från Reading to Learn?

  Föreläsningen utgår från kunskapskrav i svenska, svenska som andraspråk, NO och SO, som berör språklig förmåga. Efter en kort genomgång av den genrepedagogiska metoden med Reading to Learn får du arbeta med läromedelstexter och diskutera elevresultat i form av prov och texter. Exemplen är hämtade från årskurs 3-6 men arbetssättet passar hela högstadiet. Att alla lärare tar gemensamt ansvar för att utveckla elevernas förmågor i respektive ämne ger förförståelse och samsyn kring elevernas språk- och kunskapsutveckling med underlag för gemensam bedömning.

  Anna Ahlcrona - Gothia Fortbildning
  ANNA AHLCRONA
  Anna Ahlcrona är ämneslärare i svenska/svenska som andraspråk, SO och engelska för år 1–6 samt har en magisterexamen i pedagogik.
  Frida Andersson - Gothia Fortbildning
  FRIDA ANDERSSON
  Frida Andersson är ämneslärare i NO samt idrott och hälsa med lång erfarenhet av att undervisa andraspråkselever på olika skolor i Göteborg. Hon har haft försteläraruppdrag samt varit skolutvecklingsledare. Anna och Frida finns idag på Internationella Engelska Skolan i Krokslätt, Göteborg.
 • 09:15 3C - Årskurs 4-9: Digitala alternativ för alla

  Många digitala verktyg som stödjer läs- och skrivinlärningen kan användas i en förebyggande och språkutvecklande undervisning som fungerar för alla elever. Oavsett om svenska är elevens förstaspråk eller inte.

  Föreläsningen beskriver framgångsfaktorer med och förhållningssätt till digitala verktyg som kan stötta läs- och skrivutvecklingen för elever med svenska som första och-/eller andraspråk. Du får ta del av konkreta tips på digitala verktyg som fungerar språkutvecklande och kompenserande för lärplatta, Chromebook och dator. Det är en fördel om du har en egen digital enhet att prova appar och olika funktioner på.

  Johanna Kristensson - Gothia Fortbildning
  JOHANNA KRISTENSSON
  Johanna Kristensson är leg. logoped som arbetar med språk-, läs- och skrivutveckling i Halmstads kommun. På Oribi i Lund utvecklar hon också språk- och rättstavningsstöd för datorer, webb och mobila enheter. Tillsammans med Erica Eklöf har hon skrivit boken "Alternativa lärverktyg – digitalt stöd för elevens språk-, läs och skrivutveckling", Natur & Kultur Läromedel 2017.

Lunch

Välj mellan tre fördjupande spår: A, B eller C

 • 13:10 4A - Årskurs 1-6: Språkutvecklande mål

  Hur kan vi formulera pedagogiska planeringar så att kopplingen mellan undervisning, lärandemål och bedömning blir tydlig för eleverna? Och hur får vi till samtal som utvecklar elevernas språk?

  Föreläsningen utgår från genrepedagogikens cirkelmodell och ger exempel på hur olika typer av klassrumsinteraktion med exempelvis gruppsamtal leder eleverna mot de språkliga mål som finns i svenska och svenska som andraspråk. Här får du konkreta tips på hur du med utgångspunkt i den narrativa genren och med hjälp av de pedagogiska planeringarna kan arbeta med att utveckla elevernas skrivande av berättelser.

  Karin Pettersson - Gothia Fortbildning
  KARIN PETTERSSON
  Karin Pettersson är legitimerad lärare i teoretiska ämnen från F-6. Hon har arbetat på skolor i Stockholms ytterstad där majoriteten av eleverna är flerspråkiga. Nu finns Karin på Nationellt centrum för svenska som andraspråk där hon kompetensutvecklar lärare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 2017 kom hennes bok" Språk- och kunskapsutvecklande undervisning: F-3" på Studentlitteratur.
 • 13:10 4B - Årskurs 6-9: Samtal om skrivbedömning för didaktisk utveckling och samsyn

  Hur kan lärares kollegiala samtal om skrivbedömning bidra till didaktisk utveckling och ökad samsyn?

  Föreläsningen redovisar resultat från tre vetenskapliga studier om svensklärares samtal om skrivbedömning. Den visar hur sambedömning kan ta form mellan lärare när de diskuterar textkvaliteter i relation till undervisning och betygsomdöme. Du får ta del av konkreta exempel på hur lärares samtal om bedömning kan utvecklas för att i högre grad bli en del av lärares gemensamma didaktiska utvecklingsarbete för ökad samsyn och samstämmighet.

  Per Blomqvist - Gothia Fortbildning
  PER BLOMQVIST
  Per Blomqvist är filosofie doktor i språkdidaktik och lektor vid institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. Han är även lektor på ett gymnasium i Stockholm där han undervisar i svenska och leder det pedagogiska arbetet för ämneslärarna. Pers avhandling "Samtal om skrivbedömning: Lärares normer, beslut och samstämmighet" presenterades i juni 2018.
 • 13:10 4C - Årskurs 6-9: Samtal för läsförståelse

  Hur kan du bidra till att läsförståelsen utvecklas hos elever med svenska och svenska som andraspråk?

  Lärande sker till stor del genom textläsning varför läsförståelsefärdighet spelar en avgörande roll för elevers skolframgång. Ändå visar nationella prov att elever med svenska som andraspråk når sämst resultat i läsförståelse.

  Föreläsningen bygger på en studie av en modell för grupparbete som hjälper eleverna att utveckla lässtrategier att använda på egen hand. Exempelvis vid de nationella provens läsförståelsedel. Modellen ger språkligt svagare elever möjlighet att ta nya roller och interagera i samtal som utvecklar såväl läsförståelse som samtalsfärdighet.

  Karin Sheikhi - Gothia Fortbildning
  KARIN SHEIKHI
  Karin Sheikhi är fil. dr och lektor i svenska som andraspråk och ämnesföreträdare vid Mälardalens högskola. Hon har författat en mängd artiklar och medverkat i ett flertal antologier om andraspråksutveckling. 2018 gav hon och Tamar Ucar ut "Studiehandledning för flerspråkiga elever – kunskapsutveckling genom modersmålet" på Gothia Fortbildning.

Gemensam avslutning

 • 14:00 Kaffe och tid att besöka utställningen

  Fika, mingel och tid att besöka våra utställare.

 • 14:30 Hitta hem

  Vad händer när du inte får tillgång till ditt modersmål? Och vad är egentligen ”hemma”?

  Följ med på en resa med språket som skiljelinje mellan tillhörighet och utanförskap. Föreläsaren beskriver morföräldrarnas renskötartillvaro över en generation som förbjöds att tala sitt modersmål till den egna uppväxten i Kiruna där Ann-Helén, utan tillgång till sitt nordsamiska språk och ursprung, skämdes över att ses som same. Ann-Heléns personliga berättelse vävs samman med hennes romankaraktärers strävan efter att hitta balans mellan två språkoch två kulturer.

  Ann-Helén Laestadius - Gothia Fortbildning
  ANN-HELÉN LAESTADIUS
  Ann-Helén Laestadius är journalist och författare. 2016 utsågs hon till ledamot i regeringens läsdelegation och fick Augustpriset för ungdomsromanen "Tio över ett". Ann-Helén har skrivit flera böcker för vilka hon erhållit litteratur- och författarpriser. Hon är en uppskattad föreläsare som mött många unga läsare i samtal om språk och kulturell identitet. 2017 var hon sommarpratare i Sveriges Radio.
 • 15:20 Konferensen avslutas

  Stort tack för den här gången, och välkommen åter!

Talare på Språkutveckling i fokus 2019

Klicka på respektive bild för att läsa mer. Välkommen med din anmälan!

Sissela Nutley - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Sissela Nutley har disputerat inom kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet. Hon har forskat på hjärnans exekutiva funktioner och om de kan påverkas med datoriserad träning eller vissa fritidsaktiviteter. Sissela är en ofta anlitad föreläsare och driver den ideella föreningen Arts & Hearts för samhällsförändring genom scenkonst. Foto av Mikael M Johansson.

Medicine doktor i kognitiv neurovetenskap Sissela Nutley

Josefin Lindgren - Gothia Fortbildning

Josefin Lindgren är fil.dr. i lingvistik vid Uppsala universitet och doktorerade i maj 2018. Hennes forskning inriktar sig på barns språkutveckling, flerspråkighet, andraspråksinlärning och berättande. Idag finns Josefin i Berlin vid Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft, ett forskningsinstitut för språkvetenskap.

Fil.dr. i lingvistik Josefin Lindgren

Frida Monsén - Gothia Fortbildning

Frida Monsén är lärare i svenska, föreläsare och författare till Digital kompetens i klassrummet, Natur & Kultur, 2017, samt medskribent till kapitlet om digital läsning i Navigera i den digitala samtiden, Lärarförlaget, 2016. Frida har arbetat som pedagogisk och digital utvecklingsledare på ett flertal skolor och även gjort uppdrag för Skolverket kring flerspråkighet och digital kompetens.

Lärare i svenska, föreläsare, författare Frida Monsén

Karolina Larsson - föreläsare hos Gothia Fortbildning

Karolina Larsson är leg. logoped samt språk-, läs- och skrivutvecklare med mångårig erfarenhet av förskola och skola och har undervisat förskollärar- och lärarstudenter på Högskolan i Halmstad. Tillsammans med Erica Eklöf driver hon bloggen Språkutvecklarna och 2016 utkom hennes bok Att få barnets språk att växa – strategier för språkutveckling i förskolan, skolan och hemma, Stefan Hertz utbildning AB.

Leg. logoped samt språk-, läs- och skrivutvecklare Karolina Larsson

Nina Klang - Gothia Fortbildning

Nina Klang är fil.dr. i handikappvetenskap och universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier på Uppsala universitet. Nina intresserar sig för forskning som rör lärares strategier för att möta elevers olikheter med villkor för lärande, delaktighet och inkludering.

Fil.dr. i handikappvetenskap, universitetslektor Nina Klang

Monika Ölander - Gothia Fortbildning

Monika Ölander har arbetat i 21 år som lärare och undervisar nu i svenska och engelska i åk 4-6 på Boo Gårds skola i Nacka utanför Stockholm. Hon har använt sig av språkutvecklande och gruppstärkande retorik i undervisningen under flera år och även skrivit en artikel i ämnet. 2016 vann hennes elever Retorikmatchen som arrangeras av Utbildningsradions UR Skola.

Lärare Monika Ölander

Tobias Gard - Gothia Fortbildning

Tobias Gard är skol- och ungdomsbibliotekarie på Kronan och Frälsegårdskolan i Trollhättan där han under många år mött barn och unga, de flesta med annat modersmål än svenska. Till ett av hans stora intressen hör att väcka läslusten hos barn genom att låta digital teknik möta traditionell läsning. 2017 erhöll Tobias ett hedersdiplom av SCIRA, Swedish Council of the International Reading Association.

Skol- och ungdomsbibliotekarie Tobias Gard

Matiss Silins - Gothia Fortbildning

Matiss Silins utgår från det han kallar muntlig litteratur och har som spoken wordpedagog i mer än tio år inspirerat lärare och elever i hela Sverige. Han är flerfaldig Poetry Slammedaljör och grundare av Ordkanon, ett nätverk av pedagogiska poeter. Foto av Tobias Walka.

Spoken wordpedagog Matiss Silins

Jennie Wilson - Gothia Fortbildning

Jennie Wilson är utbildad F-6-lärare som länge arbetat med kooperativt lärande, KL, i sin undervisning samt varit förstelärare med uppdrag att stötta lärare på lågstadiet att arbeta med KL. Jennie är en av författarna till boken Grundbok i kooperativt lärande – vägen till det samarbetande klassrummet, Studentlitteratur, 2017, samt Kooperativt lärande i praktiken – Handbok för lärare i grundskolan, Studentlitteratur, 2018, och håller kurser och workshops i kooperativt lärande.

Utbildad F-6-lärare, föreläsare, författare Jennie Wilson

Anna Ahlcrona - Gothia Fortbildning

Anna Ahlcrona är ämneslärare i svenska/svenska som andraspråk, SO och engelska för år 1–6 samt har en magisterexamen i pedagogik.

Ämneslärare i svenska/svenska som andraspråk, SO och engelska Anna Ahlcrona

Frida Andersson - Gothia Fortbildning

Frida Andersson är ämneslärare i NO samt idrott och hälsa med lång erfarenhet av att undervisa andraspråkselever på olika skolor i Göteborg. Hon har haft försteläraruppdrag samt varit skolutvecklingsledare. Anna och Frida finns idag på Internationella Engelska Skolan i Krokslätt, Göteborg.

Ämneslärare i NO samt idrott och hälsa Frida Andersson

Johanna Kristensson - Gothia Fortbildning

Johanna Kristensson är leg. logoped som arbetar med språk-, läs- och skrivutveckling i Halmstads kommun. På Oribi i Lund utvecklar hon också språk- och rättstavningsstöd för datorer, webb och mobila enheter. Tillsammans med Erica Eklöf har hon skrivit boken Alternativa lärverktyg – digitalt stöd för elevens språk-, läs och skrivutveckling, Natur & Kultur Läromedel 2017.

Leg. logoped Johanna Kristensson

Karin Pettersson - Gothia Fortbildning

Karin Pettersson är legitimerad lärare i teoretiska ämnen från F-6. Hon har arbetat på skolor i Stockholms ytterstad där majoriteten av eleverna är flerspråkiga. Nu finns Karin på Nationellt centrum för svenska som andraspråk där hon kompetensutvecklar lärare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 2017 kom hennes bok Språk- och kunskapsutvecklande undervisning: F-3 på Studentlitteratur.

Legitimerad lärare i teoretiska ämnen från F-6 Karin Pettersson

Per Blomqvist - Gothia Fortbildning

Per Blomqvist är filosofie doktor i språkdidaktik och lektor vid institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. Han är även lektor på ett gymnasium i Stockholm där han undervisar i svenska och leder det pedagogiska arbetet för ämneslärarna. Pers avhandling Samtal om skrivbedömning: Lärares normer, beslut och samstämmighet presenterades i juni 2018.

Fil.dr i språkdidaktik, lektor Per Blomqvist

Karin Sheikhi - Gothia Fortbildning

Karin Sheikhi är fil. dr och lektor i svenska som andraspråk och ämnesföreträdare vid Mälardalens högskola. Hon har författat en mängd artiklar och medverkat i ett flertal antologier om andraspråksutveckling. 2018 gav hon och Tamar Ucar ut Studiehandledning för flerspråkiga elever – kunskapsutveckling genom modersmålet på Gothia Fortbildning.

Fil.dr och lektor i svenska som andraspråk, ämnesföreträdare vid högskolan Karin Sheikhi

Ann-Helén Laestadius - Gothia Fortbildning

Ann-Helén Laestadius är journalist och författare. 2016 utsågs hon till ledamot i regeringens läsdelegation och fick Augustpriset för ungdomsromanen Tio över ett. Ann-Helén har skrivit flera böcker för vilka hon erhållit litteratur- och författarpriser. Hon är en uppskattad föreläsare som mött många unga läsare i samtal om språk och kulturell identitet. 2017 var hon sommarpratare i Sveriges Radio.

Journalist, författare Ann-Helén Laestadius