Konferens

Språket i fokus, förskola 2020 - Konferens

Flerspråkighet och språkutveckling i förskolan

Konferensen Språket i fokus 2020

Flerspråkighet och språkutveckling i förskolan


Till följd av den förhöjda risknivån kring covid-19 har vi beslutat att flytta denna konferens till september 2020. Beslutet är fattat i omsorg om alla inblandades hälsa. Välkomna till hösten!

Har du frågor eller funderingar, kontakta Barbro och Tove: anmalan@gothiafortbildning.se / 08-4622670


Barns språk utvecklas i rasande fart under förskoleåren och förskolans läroplan betonar att alla barn har rätt att stimuleras i sin språkutveckling både i svenska och på sitt modersmål. Alla som arbetar i förskolan har fantastiska möjligheter att vara med och skapa förutsättningar för barns förmåga att kommunicera i olika sammanhang och på olika sätt.

Runt märke med texten Stärk din roll som pedagogPå denna konferens får du kunskap om vad evidensbaserad forskning säger om språkets betydelse och du får konkreta tips, idéer och praktiska modeller som går att tillämpa i vardagens möten med både en- och flerspråkiga barns behov och förutsättningar.

För 21:e året i rad anordnas nu konferensen med fokus på språkutveckling med aktuell forskning, handfasta strategier och verksamma metoder för att stötta barnen att utvecklas i alla sina språk.

Ur innehållet

 • Transspråkande som resurs i lärandet
 • Senaste rönen kring hjärnans koppling till språket
 • Dialogic bookreading – evidensbaserad bokläsningsmetod
 • Ny forskning kring leken som ingång till språkutveckling
 • Kooperativt lärande – språkutvecklande arbetssätt som utvecklar sociala kompetenser
 • Musik och berättande för språk- och identitetsutveckling

Varmt välkomna!
Malin Malmström
Chefredaktör Förskoletidningen


Röster från tidigare deltagare på Språket i fokus:
»Fantastiska föreläsare med viktigt, inspirerande och lärande innehåll.«
»Fick massor med ny inspiration som jag vill förmedla till mina medarbetare.«


Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier!
Gör din röst hörd och var med i dialogen: #spraketifokus


FAKTA

Datum: 8-9 september 2020

Plats: Bonnier Conference Center

Program:
Ladda ner programmet som pdf här.

Pris: 4990 kr per person exkl. moms.

Frågor?
Kontakta Barbro och Tove:
anmalan@gothiafortbildning.se
08-4622670


Vill du ställa ut på Språket i fokus 2020? Välkommen att kontakta Karin Westlund: karin.westlund@gothiafortbildning.se
Tel: 070-8127072


Program: Språket i fokus 2020

Program dag 1

 • 08:45 Kaffe och tid att besöka utställningen

  Fika, mingel och tid att besöka våra utställare.

 • 09:30 Välkomna

  Malin Malmström, chefredaktör Förskoletidningen, inleder dagen.

  MALIN MALMSTRÖM
  Malin Malmström är affärsområdeschef, förläggare och chefredaktör på Gothia Fortbildning. Malin är leg. förskollärare med mångårig erfarenhet av arbete som förskolechef.
 • 09:35 Språkutveckling på flera språk

  Förskolan har stor betydelse för att flerspråkiga barn ska kunna utveckla alla sina språk. För att stödja barnen på bästa sätt behöver du som pedagog kunskaper om flerspråkig utveckling och hur man skiljer mellan en sen andraspråksutveckling och en språkstörning. Det behövs också kunskaper om olika kulturers syn på hur barn lär sig språk, inte minst vår egen.

  En föreläsning om språkutveckling där bedömning och intervention av barn ur ett flerspråkigt perspektiv diskuteras, liksom hur förskolan kan stödja flerspråkiga barns språkutveckling på alla språken.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.10:30.

  Eva-Kristina Salameh - föreläsare hos Gothia Fortbildning
  Eva-Kristina Salameh
  Leg. logoped och med.dr. och har arbetat med flerspråkiga barn i många år. Hon har också forskat kring språkstörning och flerspråkighet.
 • 10:40 Dialogic bookreading

  Dialogic bookreading är en strukturerad, evidensbaserad bokläsningsmetod för att läsa och samtala om böcker, som nu för första gången testats och utvärderats i Sverige. Pedagogen som leder boksamtalen väljer och förbereder böcker med frågor som uppmuntrar barnens språk och kommunikation. Barnen blir aktiva i dialog kring innehållet istället för att vara passiva lyssnare.

  Häng med på en föreläsning om en metod som genom att väcka barns intressen och uppmuntra till kommunikation kan utvidga deras ordförråd.

  Camilla Karlsson Suarez - talare på Gothia Fortbildning
  Camilla Karlsson Suarez
  Specialpedagog, leg. förskollärare och handledare för Tellusbarns projekt om Dialogic bookreading.
 • 11:40 Lunch och tid att besöka utställningen

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 12:50 Sagoberättande och musik – med alla sinnen

  Att arbeta med skapande hjälper barn att utveckla sina språk, inte minst stöttar det identitetsutveckling och självkänsla. Hur kan du arbeta med sång, rytmik och sagoberättande på olika språk för att gynna språkutvecklingen? Vad är det i rytmiken som stöttar utvecklingen av språket?

  En kreativ och inspirerande föreläsning fylld med handfasta tips, förankrade i forskning kring språkutveckling.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.13:30.

  Sofie Tubbin - talare hos Gothia Fortbildning
  Sofie Tubbin
  Diplomerad musikterapeut, anställd som musikpedagog i Öxnehagas förskolor, Jönköpings kommun där de flesta barn är flerspråkiga.
 • 13:40 Språkstörning och språklig sårbarhet

  Språkutvecklande undervisning måste börja i förskolan för att ge varje barn förutsättningar för läsförståelse och för att lyckas med bildning, både i skolan och i livet. Men för att ge alla barn samma möjligheter måste vi prata mer om språkstörning, språklig sårbarhet och andra kommunikativa svårigheter. Hur påverkar det barnet i leken, det sociala samspelet och i deras
  läs- och skrivförmåga?

  En föreläsning som ökar kunskapen kring funktionsnedsättningen språkstörning och andra språkliga sårbarheter, med tips på övningar som visar hur du tillsammans med barnen kan utnyttja deras bästa verktyg – leken.

  Catarina Sjöberg - författare Gothia Fortbildning
  Catarina Sjöberg
  Leg. logoped sedan drygt 25 år. Catarina arbetar på logopedmottagningen i Halmstad och ingår i barnhälsovårdsteamet i region Halland. Hon är aktuell med boken Språkstörning hos barn 3–7 år och har tidigare gett ut boken Språkleka i förskolan (båda Gothia Fortbildning).
 • 14:30 Eftermiddagskaffe

  Fika, mingel och tid att besöka våra utställare.

 • 15:00 Hjärnan och språket

  Barnets hjärna påverkas av allt som sker i vardagen. Kunskapen om vad som händer i hjärnan blir därmed viktig för att på rätt sätt stötta och skapa möjligheter för barns språkliga lärande. Hur utvecklas språket och var sitter språkcentrum egentligen i hjärnan?

  Varför är barn så mottagliga för att lära sig språk jämfört med vuxna? Hur lär sig barn bäst? Hur hänger språk och tänkande ihop? Vad händer i hjärnan vid högläsning? Detta är några av de frågor som föreläsningen ger svar på.

  David Edfelt - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  David Edfelt
  Psykolog och författare till bland annat Hjärna i förskolan, Gothia Fortbildning. Han arbetar med handledning och utbildning, vid bland annat Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.
 • 16:00 Konferensens första dag avslutas

  Välkommen åter i morgon!

Program dag 2

 • 09:00 Tid att besöka utställningen

  Fika, mingel och tid att besöka våra utställare.

 • 09:30 Transspråkande i praktiken

  Transspråkande handlar om att på ett medvetet sätt arbeta med barnens flerspråkighet som resurs i lärandet. Det innebär bland annat att låta barnen växla mellan sina olika språk, eftersom alla språk är viktiga för barnets utveckling.

  Här kopplas teoretiska aspekter till praktisk tillämpning i förskolor i Malmö med skapande av transspråkande ”landskap”. Att skapa transspråkande landskap innebär att både språk och andra modaliteter används för att skapa trygga miljöer och stärka barnens identitets-, språk- och kunskapsutveckling.

  Gudrun Svensson - föreläsare hos Gothia Fortbildning
  Gudrun Svensson
  Docent i svenska som andraspråk på Linnéuniversitetet i Växjö med bakgrund som lärare i bland annat svenska och svenska som andraspråk. Hennes forskning är inriktad mot förskole- och skolverksamhet med flerspråkighet i fokus.
 • 10:30 Förmiddagskaffe

  Fika, mingel och tid att besöka våra utställare.

 • 11:00 PRAKTIKFALL: Språkutvecklande språkpromenader

  Hur får du igång det verbala språket när huvudet är fullt av frågor? I Vattentornets förskola i Södertälje används flera olika verktyg för framgångsrik språkutveckling. Ett är promenader där själva upplevelsen, att få klämma och känna på saker bidrar till att befästa orden. Vid hemkomsten ger reflektionsrundor, där barnens återberättande, ritande och visande ingår, utveckling av språket. Pedagogens lyhördhet och öppenhet inför spontana upplevelser hjälper språket på traven.

  Ellinor Hallerström - föreläsare hos Gothia Fortbildning
  Ellinor Hallerström
  Leg. förskollärare, Vattentornets förskola, Södertälje kommun.
 • 11:30 PRAKTIKFALL: Berättelser i familjesamverkan

  I Pärlans förskola har man tagit fasta på att familjen är helt central för det lilla barnet. Att lärandet och identiteten bottnar i det egna jaget. Genom att aktivt bjuda in föräldrarna och tillsammans med barnet skapa berättelser kring vad man varit med om ges goda möjligheter till språkande. Berättelserna ger också en grund för gemensam lek med stort språkvärde för både barn och pedagoger.

  Ninni Schüldt Lindqvist - talare hos Gothia Fortbildning
  Ninni Schüldt Lindqvist
  Leg. förskollärare från Pärlans förskola, Södertälje kommun.
 • 12:00 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 13:10 FÖRDJUPNINGSSEMINARIUM: Kooperativt lärande

  Kooperativt lärande är ett förhållningssätt och en metodik som bygger på att skapa möten mellan människor. Det är ett språkutvecklande arbetssätt som utvecklar sociala kompetenser och hjälper barn i förskolegrupper att må bra och bygga relationer med andra.

  Föreläsningen presenterar hur kooperativt lärande kan användas för att utveckla språk, identitet och relationer. Vi går igenom lekstrukturer och konkreta tips för att öva samarbete mellan barn.

  Teori och praktik presenteras i en helhet med kortare föreläsningsdelar följt av diskussioner och praktiskt utforskande. Deltagarna får med sig flera nyckelstrategier för att prova kooperativt lärande i sin verksamhet redan nästa dag.

  Jennie Wilson - föreläsare hos Gothia Fortbildning
  Jennie Wilson
  Är utbildad F-6-lärare och har arbetat med kooperativt lärande i klass i flera år. Hon driver bloggen kooperativt.com och facebooksidan Kooperativt lärande.
 • 14:00 Eftermiddagskaffe

  Fika, mingel och tid att besöka våra utställare.

 • 14:30 Föreläsningen Kooperativt lärande fortsätter

  Fortsättning på eftermiddagens fördjupningsseminarium med Jennie Wilson.

 • 15:30 Konferensen avslutas

  Välkommen åter!

Talare på Språket i fokus 2020

Läs mer om våra föreläsare nedan.

Eva-Kristina Salameh - föreläsare hos Gothia Fortbildning

Leg. logoped och med.dr. och har arbetat med flerspråkiga barn i många år. Hon har också forskat kring språkstörning och flerspråkighet.

Leg. logoped och med.dr Eva-Kristina Salameh

Camilla Karlsson Suarez - talare på Gothia Fortbildning

Specialpedagog, leg. förskollärare och handledare för Tellusbarns projekt om Dialogic bookreading.

Specialpedagog, leg. förskollärare och handledare Camilla Karlsson Suarez

Sofie Tubbin - talare hos Gothia Fortbildning

Diplomerad musikterapeut, anställd som musikpedagog i Öxnehagas förskolor, Jönköpings kommun där de flesta barn är flerspråkiga.

Diplomerad musikterapeut Sofie Tubbin

Catarina Sjöberg - författare Gothia Fortbildning

Leg. logoped sedan drygt 25 år. Catarina arbetar på logopedmottagningen i Halmstad och ingår i barnhälsovårdsteamet i region Halland. Hon är aktuell med boken Språkstörning hos barn 3–7 år och har tidigare gett ut boken Språkleka i förskolan (båda Gothia Fortbildning). 

Leg. logoped Catarina Sjöberg

David Edfelt - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Psykolog och författare till bland annat Hjärna i förskolan, Gothia Fortbildning. Han arbetar med handledning och utbildning, vid bland annat Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.

Psykolog och författare David Edfelt

Gudrun Svensson - föreläsare hos Gothia Fortbildning

Docent i svenska som andraspråk på Linnéuniversitetet i Växjö med bakgrund som lärare i bland annat svenska och svenska som andraspråk. Hennes forskning är inriktad mot förskole- och skolverksamhet med flerspråkighet i fokus.

Docent i svenska som andraspråk Gudrun Svensson

Ellinor Hallerström - föreläsare hos Gothia Fortbildning

Leg. förskollärare, Vattentornets förskola, Södertälje kommun.

Leg. förskollärare Ellinor Hallerström

Ninni Schüldt Lindqvist - talare hos Gothia Fortbildning

Leg. förskollärare från Pärlans förskola, Södertälje kommun.

Leg. förskollärare Ninni Schüldt Lindqvist

Jennie Wilson - föreläsare hos Gothia Fortbildning

Utbildad F-6-lärare och har arbetat med kooperativt lärande i klass i flera år. Hon driver bloggen kooperativt.com och Facebook-sidan Kooperativt lärande.

F-6-lärare och bloggare Jennie Wilson

VÄlkoMmen med din anmälan

Klicka på Boka här! högst upp på sidan för att anmäla dig och dina kollegor.

Om du vill ha hjälp eller har frågor, kontakta Barbro och Tove:
anmalan@gothiafortbildning.se / 08-4622670


Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Anmälan är bindande men ej personlig. Vid avbokning senast 30 dagar före konferensen debiteras 500 kr. Därefter fullt pris. Gothia Fortbildning förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.