Konferens

Sfi i fokus 2017 - Konferens

Den självklara mötesplatsen för sfi-lärare

Konferensen Sfi i fokus

Mötesplatsen för kompetensutveckling

Att lyckas anpassa undervisningen till sfi-elevernas olika kunskapsnivåer och erfarenheter är en utmaning. Vi har därför samlat några av de främsta pedagogerna, forskarna och sfi-lärarna till höstens konferens.

I år arrangerar vi ett extra intressant program med två skräddarsydda spår om alfabetisering och studieväg 1 samt studieväg 2 och 3.

Sfi i fokus ger dig fördjupade kunskaper och praktiska metoder för att utveckla din undervisning.

I år får alla deltagare den viktiga Boken om sfi av Fredrik Harstad och Jenny Hostetter.

Välkommen med din anmälan! Säkra din plats i dag:

Under dagen presenteras flera sätt att arbeta språkutvecklande med föreläsare som alla har erfarenhet av att möta och undervisa sfi-elever. Du får ta del av hur aktuella reformer påverkar din sfi-vardag och får konkreta verktyg som stöttar eleverna i att hitta rätt svenskt uttal. Du får ta del av digitala resurser för språkutveckling som sker i samspel och veta mer om hur det flippade klassrummet ger återkoppling och individanpassning. Dessutom får du ökad kunskap om reaktioner att ge akt på hos elever som bär på traumatiska upplevelser.  
 
Avslutningsvis så får du ta del av en föreläsning om vad som skickliga lärare gör för att få såväl grupper som individer att utvecklas maximalt med många exempel på konkreta metoder för tydlighet, struktur och arbetsro i ditt sfi-klassrum.
 
 

Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier! Gör din röst hörd och var med i dialogen: #sfiifokus

FAKTA

Datum: 18 oktober 2017

Plats: Hotel Birger Jarl i Stockholm.

Program:
Ladda ner programmet som pdf här.

Pris: 3 790 kr per person exkl. moms.

Gå 4 för 3:
Ta med dina kollegor! Hör av dig till Barbro Lundborg för att anmäla er:
anmalan@gothiafortbildning.se
Tel: 08-462 26 70

Vill du ställa ut på Sfi i fokus? Välkommen att kontakta Johan Fogelström: johan.fogelstrom@gothiafortbildning.se
Tel: 073-375 90 36.

Program på Sfi i fokus 2017

Vi inleder och avslutar tillsammans. Däremellan väljer du ett av två skräddarsydda spår som ger dig fördjupade kunskaper och praktiska metoder att utveckla din undervisning.

Gemensamma föreläsningar

Eva Selin, redaktör på Gothia Fortbildning, inleder.

Eva Selin

Redaktör på Gothia Fortbildning.

Att sfi kombineras med arbete, studier och andra aktiviteter öppnar fler vägar in i samhället. Eleverna får möjlighet att utveckla sitt språk samtidigt som de bygger upp ämneskompetens. Men när alltför många aktörer tävlar om elevernas uppmärksamhet kan resultatet bli splittrat och meningslöst. Så hur skapar vi sammanhang under sådana förutsättningar? Här får du ta del av exempel på samverkan som fungerar, på lärarsamarbeten som berikar varandra och på utbildningar där språk, yrke och ämne går hand i hand.

Fredrik Harstad

Pedagogisk utvecklingsledare på ABF Vuxenutbildning, föreläsare och författare.

Trots att många flyktingar är starkt motiverade att lyckas i sitt nya land kan effekterna av traumatiska upplevelser bromsa ambitionerna.

Föreläsningen beskriver hur stress och trauma orsakar olika reaktioner och symtom med beteendemässiga och/eller emotionella svårigheter samt inlärningsproblem. Den beskriver hur olika copingstrategier gör det möjligt att hantera starka känslor och svåra tankar och vad vi kan göra för att skapa en trygg undervisningssituation för elever som bär på svåra upplevelser.

Bitte Nordström Kinnaman

Har arbetat inom socialtjänst och skola samt inom BUP och föreläser kontinuerligt för Rädda Barnen.

Spår A – Alfabetisering och studieväg 1

Vuxna andraspråkselever behöver kunna använda skrift i sina dagliga liv långt innan de har hunnit lära sig läsa och skriva på hög nivå. Genom att knyta an till de unika erfarenheter eleverna redan har av olika språk och tidigare yrkesliv kan läs- och skrivundervisningen bli framgångsrik, speciellt om den kopplas till autentiska sammanhang. Du lär dig mer om hur undervisning i litteracitet blir framgångsrik och får konkreta exempel på hur du kan använda sociala medier för att undervisa elever i studieväg 1 i grundläggande litteracitet.

Åsa Wedin

Fil. dr i andraspråksforskning och professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna.

Visuella resurser stödjer litterictetsutvecklingen. Dagens digitaliserade samhälle förutsätter kunskap i hur man tolkar, förstår och kommunicerar med bilder och symboler. Det ingår i grundläggande litteracitet där läsande, skrivande och användande av ett muntligt formellt språk också är viktiga delar. Du får ta del av exempel på hur symboler, bilder och multimodalt material kan användas, förstås och analyseras i en undervisning som utgår från elevernas resurser och erfarenheter. Den tar upp vad du ska tänka på vid valet av bilder inom de litteracitetspraktiker som eleverna behöver utveckla för ett fungerande vardagsliv.

Qarin Franker

Universitetslektor, lärarutbildare, sfi-lärare och forskare i svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet.

Spår B – Studieväg 2 och 3

Hur kan genrepedagogik utveckla elevernas skriftliga och muntliga förmåga?

Du lär dig hur du kan använda genrepedagogikens cirkelmodell för att stötta elevernas förståelse för olika texters struktur och syften. Modellens fyra faser ger eleverna den stöttning och vägledning som behövs för att de ska kunna strukturera egna texter och utveckla sitt skrivande. Du får ta del av elevexempel som är kopplade till kunskapskraven i en stöttande undervisning som utgår från elevernas behov och erfarenheter med praktiska prova-på-moment.

Tiia Ojala

Fil.mag. och lärare i svenska som andraspråk med erfarenhet av att undervisa nyanlända elever inom sfi, grundskola och språkintroduktion.

Hur kan digitala resurser och flippat klassrum stötta eleverna i en språkutvecklande undervisning som ger dem ökat ansvar för det egna lärandet?

Du får veta mer om hur ett flippat klassrum kan stötta en undervisning som utgår från genrepedagogik och hur det kan effektivisera och fördjupa cirkelmodellens andra fas. Med utgångspunkt i tre filmade genregenomgångar på B-, C- och D-nivå får du konkreta tips på struktur, innehåll och digitala verktyg för ett flippat klassrum. Föreläsningen visar hur multimodalitet blir en resurs som tydliggör en textgenres innehållsliga, språkliga och strukturella drag. Slutligen beskrivs ett enkelt sätt att göra dina filmade genomgångar tillgängliga och hur du arbetar med dem i klassrummet.

Ivana Eklund

Sfi-lärare, föreläsare och författare till boken Webbaserad alfabetisering, Natur & Kultur 2016.

Gemensam föreläsning och avslutning

Vad har digital teknik och karaoke med andraspråksundervisning att göra? En hel del enligt den här föreläsningen som beskriver hur vår svenska låtskatt med hjälp av Spotify och Youtube ger skjuts åt elevernas uttal. Vi får ta del av konkreta exempel på hur svåruttalade fraser och ord med knepig betoning kan övas med hjälp av musik, och hur vi sedan fortsätter att arbeta med sångerna i den övriga undervisningen. Självklart får vi också sjunga med i låtar som gör svenska språket, och kanske även det svenska kynnet, mer begripligt och roligare att ta till sig.

Sara Lövestam

Författare och sfi-lärare.

Talare på Sfi i fokus 2017

Klicka på respektive bild för att läsa mer.

Pedagogisk utvecklingsledare på ABF Vuxenutbildning, föreläsare och författare. Han har skrivit flera läromedel för sfi, bland annat Ingång Sfi Studiväg 2, Gleerups 2015. 2017 kom han och Jenny Hostetter ut med Boken om sfi, Gothia Fortbildning.

"Kombinera sfi – men med vad?"

Fredrik Harstad

Har arbetat inom socialtjänst och skola samt inom BUP och föreläser kontinuerligt för Rädda Barnen. I dag driver hon en privat praktik där hon möter traumatiserade ungdomar och vuxna som bär på svåra upplevelser av krig, flykt och separationer.

"Möta svåra upplevelser"

Bitte Nordström Kinnaman

Fil. dr i andraspråksforskning och professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. Hon har varit med och tagit fram Skolverkets material Grundläggande litteracitet för vuxna med svenska som andraspråk och forskat om skriftspråksundervisning för vuxna invandrare som inte haft möjlighet att lära sig läsa och skriva.

"Grundläggande litteracitet"

Åsa Wedin

Universitetslektor, lärarutbildare, sfi-lärare och forskare i svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet. Hon är särskilt intresserad av litteracitets- och alfabetiseringsfrågor i flerspråkiga kontexter och var vetenskapligt ansvarig för Skolverkets läslyftsmodul "Grundläggande litteracitet för nyanlända elever". Disputerade 2011 med avhandlingen Litteracitet och visuella texter. Studier om lärare och kortutbildade deltagare i sfi.

"Är bilder också text?"

Qarin Franker

Fil.mag. och lärare i svenska som andraspråk med erfarenhet av att undervisa nyanlända elever inom sfi, grundskola och språkintroduktion. Under 2016 kom hon ut med boken Mötet med nyanlända på Gothia Fortbildning.

"Genrepedagogik och sfi"

Tiia Ojala

Sfi-lärare, föreläsare och författare till boken Webbaserad alfabetisering, Natur & Kultur 2016. Hon är känd för sitt arbete med att implementera digitala resurser i undervisningen och i elevernas lärande.

"Flippad skrivutveckling"

Ivana Eklund

Författare och sfi-lärare, är känd för sina romaner, sin domargärning i radioprogrammet Lantzkampen och grammatikböckerna Grejen med verb och Grejen med substantiv, Piratförlaget 2014 och 2017. Hon har också spelat in UR-serien Tio lektioner i språkdidaktik och utgör ena halvan av Språkakuten i Nyhetsmorgon på TV4.

"Säg det med en sång"

Sara Lövestam

Missa inte årets viktigaste konferens inom sfi – anmäl dig i dag! Klicka på Till anmälan ovan eller hör av dig till Barbro Lundborg för att få hjälp: anmalan@gothiafortbildning.se / 08-462 26 70.

Produkten har lagts i varukorgen! Gå till varukorg