Konferensen Psykiatrin i praktiken

En konferens för hela personalstyrkan

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Konferensen Psykiatrin i praktiken

Att utveckla mötet, patientens styrkor och att säkra kvaliteten 

Psykiatrin i praktiken genomfördes senast i december 2018. Varmt välkommen åter!

Du som är nyfiken på innehållet i konferensen som arrangerades i december 2018 kan läsa mer om det på den här sidan. Och håll dig gärna uppdaterad om kommande konferenser och aktuella böcker via vårt nyhetsbrev.


Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem och drabbar var tredje person någon gång i livet.

Kliniska riktlinjer för psykiatrin - tre böcker av SPFHur kan psykiatrin bäst säkerställa en vård med kvalitet? Med en god mix av patienter, närstående och professionen tog vi oss an frågan om hur vi kan förädla psykiatrin i praktiken. Ytterst handlar det om att erbjuda en evidensbaserad vård som är både god och säker, där bemötandet av de drabbade och deras närstående är i fokus. Lika viktigt är att lyfta patienternas kompetens och förmågor och öka deras trygghet, självkänsla och självförtroende. Hur implementeras ett systematiskt kvalitetsarbete som stöd för återhämtning, välmående och en god livskvalitet? Och hur sprider vi det?

Vi välkomnade deltagarna till en tvådagarskonferens med utgångspunkt i de tre senaste kliniska riktlinjerna: Personlighetssyndrom, Transkulturell psykiatri och Beroendemedicin i öppenvården – som Svenska Psykiatriska Föreningen (SPF) publicerat – och som kan vara till praktisk hjälp i den kliniska vardagen för alla professioner som möter människor med psykisk ohälsa.


Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier!
Gör din röst hörd och var med i dialogen: #psykiatrin-i-praktiken


FAKTA

Konferensen Psykiatrin i praktiken genomfördes senast i december 2018. Välkommen åter vid nästa tillfälle!

Barbro Lundborg - Gothia Fortbildning

Frågor?
Kontakta Barbro Lundborg:
anmalan@gothiafortbildning.se
Tel: 08-4622670

Vill du ställa ut på Psykiatrin i praktikenVälkommen att kontakta Johan Fogelström: johan.fogelstrom@gothiafortbildning.se
Tel: 073-3759036

Program dag 1 – 3 december 2018

Om du är nyfiken kan du läsa mer om programmet nedan från december 2018. Och varmt välkommen åter!

 • 09:00 Kaffe och smörgås

  Fika och mingel.

 • 09:30 Välkommen!

  Den svåra balansen mellan patienten som expert och det bästa för patienten.

  Vad är avgörande för patientens välmående och livskvalitet? Vilket arbetssätt gynnar en god balans mellan dig och patienten? Vilka är nycklarna och verktygen? Hur kan ett framgångsrikt arbetssätt se ut?

  Ullakarin Nyberg gick igenom aktuell forskning, patientberättelser och det kliniska arbetet samt ger dig de praktiska verktygen för att lyckas.

  Ullakarin Nyberg - Gothia Fortbildning
  ULLAKARIN NYBERG
  Moderator Ullakarin Nyberg, psykiater vid Norra Stockholms psykiatri och ordförande för SPF, inleder.
 • 10:15 Psykiatrins utmaning, ur ett patientperspektiv

  Imad pratade om hur han använder sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa för att hjälpa andra.

  Imad Elabdala - Gothia Fortbildning
  IMAD ELABDALA
  Ambassadör Hjärnkoll
 • 10:50 Så skapar vi en delaktighet tillsammans med patienter och närstående

  Alla vill att vi kontinuerligt ska bli bättre på att förebygga, behandla, lindra och bota. Hur kommer det sig att ny kunskap har svårt att få genomslag i vården? Vad kan motivera oss att göra mer rätt?

  Under den här föreläsningen berättade Mårten Jansson om det arbete NSPH gör för att skapa delaktighet samt ger konkreta tips på hur du kan motivera till en bättre samverkan med patienten och dess närstående.

  Mårten Jansson - Gothia Fortbildning
  MÅRTEN JANSSON
  Utvecklingsledare, NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa).
 • 11:25 Rätt behandling för patienten

  Som patient har jag rätt att kräva både ett gott bemötande och en evidensbaserad behandling. Vad är en jämlik vård med god kvalitet? Hur kvalitetssäkras den?

  Lise-Lotte Risö Bergerlind vägledde oss igenom hur vi kan kvalitetssäkra vården. Vi fick ta del av hennes gedigna kunskap inom området och Västra Götalandsregionens arbete.

  Lise-Lotte Risö Bergerlind - Gothia Fortbildning
  LISE-LOTTE RISÖ BERGERLIND
  Specialistläkare i psykiatri och leg. psykoterapeut, chef Kunskapsstöd för psykisk hälsa, Västra Götalandsregionen.
 • 12:00 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, Gothia Fortbildning.
 • 13:00 Transkulturell psykiatri och betydelsen av kulturkänslig diagnostik och vård

  För flyktingar med erfarenheter av svåra trauman kan en välfungerande vård bidra till att minska lidande och konsekvenser av posttraumatisk stress. Kliniska riktlinjer i transkulturell psykiatri är ett bidrag till god psykiatrisk vård i det mångkulturella samhället. Här gavs kunskap om kulturella faktorers betydelse vid diagnostik och behandling som kan bidra till en förbättrad vård.

  Sofie Bäärnhielm - Gothia Fortbildning
  SOFIE BÄÄRNHIELM
  Sofie Bäärnhielm är docent i psykiatri vid Karolinska Institutet, överläkare och enhetschef för Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting, huvudredaktör till Kliniska riktlinjer för transkulturell psykiatri.
 • 14:15 Personlighetssyndrom – vikten av ett professionellt möte

  Personer med personlighetssyndrom hör till de mest sårbara inom psykiatrin. De uppvisar mellanmänskliga problem av allahanda slag, liksom lidande och svårigheter att klara vardagens utmaningar. Vad kännetecknar personlighetssyndrom? Riktlinjerna ger handfast vägledning i ett gott bemötande och en god vård.

  Lisa Ekselius - Gothia Fortbildning
  LISA EKSELIUS
  Professor och överläkare, Institutionen för neurovetenskap, psykiatri, Akademiska sjukhuset, Uppsala, huvudredaktör för Kliniska riktlinjer för personlighetssyndrom.
 • 15:00 Eftermiddagskaffe

  Fika, mingel och tid att besöka våra utställare.

 • 15:30 Beroende och förhållningssätt

  Individer med ett substansberoende lider dubbelt. Förhoppningen är att synen på människor med beroendesjukdom fortsätter att förändras och att vi ska kunna erbjuda en kunskapsbaserad och tillgänglig vård, där människor kan söka stöd, känna respekt och få effektiv behandling.

  Åsa Magnusson talade om vilka behov och utmaningar som finns i denna grupp, där moment 22 ofta uppstår.

  Åsa Magnusson - Gothia Fortbildning
  ÅSA MAGNUSSON
  Överläkare, specialist i psykiatri vid Beroendecentrum, Stockholm (BCS) och medicine doktor vid Karolinska Institutet (KI), huvudredaktör för Kliniska riktlinjer för beroendemedicin i öppenvården.
 • 16:00–16:10 Konferensens första dag avslutades

  Välkommen åter i morgon!

Program dag 2 – 4 december 2018

Förmiddag

 • 09:00 Reflektioner från gårdagen

  Välkommen till dag 2.

 • 09:20 Tillit och hopp i vårdmötet – avgörande för patientens hälsa

  Tillit till egen förmåga, tillit till andra, hopp och framtidstro är grundläggande för vår hälsa. Ett vårdmöte som stärker dessa faktorer är därför grundläggande för vårdens resultat, både i form av självskattad hälsa men också vad gäller sjukdomsprognos och överlevnad. Och vi kan mäta detta! Patientrapporterade resultatmått (PROM) i form av självskattad hälsa och hälsorelaterad livskvalitet är både möjliga och viktiga redskap i ett systematiskt kvalitetsarbete på väg mot en god vård.

  Margareta Kristensson - Gothia Fortbildning
  MARGARETA KRISTENSON
  Professor emerita och överläkare i socialmedicin, Linköpings universitet och Region Östergötland.
 • 10:00 Förmiddagskaffe

  Fika, mingel och tid att besöka våra utställare.

 • 10:30 Myter eller möten i psykiatrin? Om sunt förnuft i mötet med den ”besvärliga” patienten.

  Patienter är manipulativa och det gäller att hålla distans. Eller? I denna föreläsning avfärdades myt efter myt om psykiatrisk vård. Utgångspunkten var aktuell forskning som beskriver erfarenheter av psykiatrin ur olika perspektiv.

  Sebastian Gabrielsson - Gothia Fortbildning
  SEBASTIAN GABRIELSSON
  Specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och lektor i omvårdnad, LTU.
  Git-Marie Ejneborn - Gothia Fortbildning
  GIT-MARIE EJNEBORN
  Specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och lektor i omvårdnad, LTU.
 • 11:30 Ett samtal om dagen – ett nytt arbetssätt inom psykiatrisk heldygnsvård

  Ett samtal om dagen infördes på avd 25 vid Norra Stockholms psykiatri efter önskemål från patienterna. Vi fick ta del av en metod om vad som händer när alla patienter dagligen får ett erbjudande om att få prata om det som är viktigast för dem.

  Åsa Steinsaphir - Gothia Fortbildning
  ÅSA STEINSAPHIR
  Brukarinflytandesamordnare (Bisam).
  Viktor Arrbo Bodin - Gothia Fortbildning
  VIKTOR ARRBO BODIN
  Psykiatrisjuksköterska, Norra Stockholms psykiatri.
 • 12:00 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, Gothia Fortbildning.

FÖRDJUPNINGSPASS: Individanpassade verktyg till stöd för patienten

 • 13:00 Psykiatri och beteendedesign – en mobilapplikation som stöd för människor med psykisk ohälsa

  Hur mår jag egentligen? För att skapa ett stödverktyg som är till verklig nytta måste vi lyssna på och inkludera användarna.

  Kim Hultgren har i sitt examensarbete utformat designriktlinjer för mobilapplikationer i egenvård vid bipolär sjukdom. Hon berättade om användarcentrerad design och om hur användaren av en produkt på olika sätt inkluderas i designarbetet samt vilka utvecklingsmöjligheter som finns.

  Kim Hultgren - Gothia Fortbildning
  KIM HULTGREN
  Kim Hultgren har själv diagnosen bipolär sjukdom och vill genom sitt designarbete lyfta fram den unika kunskapen som människor har om sin sjukdom och sina behov.
 • 13:25 Patientens utmaningar i vardagen

  För att underlätta patientens vardag fick vi ta del av hur man kan navigera i och underlätta patientens dagliga liv, praktiskt, i sina relationer och för att uppnå mesta möjliga livskvalitet.

  Tove Lundin - författare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  TOVE LUNDIN
  Journalist och författare till boken Handbok för psykon. Hon lever själv med bipolär sjukdom och ADHD.
 • 13:50 Eftermiddagskaffe och liten workshop: Friskfaktorer, vanor och återhämtning

  Samtal i smågrupper kring förhållningssätt och viktiga verktyg som kan stärka dina patienter och dig i din profession i psykiatrin.

Eftermiddag

 • 14:30 Jämlik vård av god kvalitet – hur implementeras och sprids den?

  Hur kan vi utveckla uppföljning och kvalitetssäkring inne på klinikerna? Under talarpunkten fick vi veta hur ansvariga myndigheter tillser att de kliniska riktlinjerna och nationella riktlinjerna implementeras, sprids och används i vården.

  Anders Berg - Gothia Fortbildning
  ANDERS BERG
  Projektledare nationella riktlinjer, Socialstyrelsen.
  Ing-Marie Wieselgren - Gothia Fortbildning
  ING-MARIE WIESELGREN
  Psykiater, projektchef för Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKL.
 • 15:10 Spela roll

  Ett rollspel mellan psykiatern och skådespelaren som patient – och om bemötandets betydelse. Ullakarin Nyberg i rollspel med Adriana Savin, skådespelare.

 • 15:30 Konferensen avslutades

  Tack för den här gången och välkommen åter!

Talare

Klicka på respektive bild nedan för att läsa mer om föreläsarna på konferensen i december 2018. Välkommen åter!

Ullakarin Nyberg - Gothia Fortbildning

Ullakarin Nyberg är psykiater, Norra Stockholms psykiatri, och ordförande för Svenska Psykiatriska Föreningen, SPF.

Psykiater Ullakarin Nyberg

Mårten Jansson - Gothia Fortbildning

Mårten Jansson, utvecklingsledare, NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa).

Utvecklingsledare Mårten Jansson

Lise-Lotte Risö Bergerlind - Gothia Fortbildning

Lise-Lotte Risö Bergerlind, specialistläkare i psykiatri och leg. psykoterapeut, chef Kunskapsstöd för psykisk hälsa, Västra Götalandsregionen.

Specialistläkare i psykiatri och leg. psykoterapeut Lise-Lotte Risö Bergerlind

Sofie Bäärnhielm - Gothia Fortbildning

Sofie Bäärnhielm, docent i psykiatri vid Karolinska Institutet, överläkare och enhetschef för Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting, huvudredaktör till Kliniska riktlinjer för transkulturell psykiatri.

Docent i psykiatri, överläkare och enhetschef Sofie Bäärnhielm

Lisa Ekselius - Gothia Fortbildning

Lisa Ekselius, professor och överläkare, Institutionen för neurovetenskap, psykiatri, Akademiska sjukhuset, Uppsala, huvudredaktör för Kliniska riktlinjer för personlighetssyndrom.

Professor och överläkare Lisa Ekselius

Åsa Magnusson - Gothia Fortbildning

Åsa Magnusson, överläkare, specialist i psykiatri vid Beroendecentrum, Stockholm (BCS) och medicine doktor vid Karolinska Institutet (KI), huvudredaktör för Kliniska riktlinjer för beroendemedicin i öppenvården.

Överläkare, specialist i psykiatri, medicine doktor Åsa Magnusson

Margareta Kristensson - Gothia Fortbildning

Margareta Kristenson, professor emerita och överläkare i socialmedicin, Linköpings universitet och Region Östergötland.

Professor emerita och överläkare i socialmedicin Margareta Kristenson

Sebastian Gabrielsson - Gothia Fortbildning

Sebastian Gabrielsson är specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och lektorer i omvårdnad, LTU.

Specialistsjuksköterska, lektor Sebastian Gabrielsson

Git-Marie Ejneborn - Gothia Fortbildning

Git-Marie Ejneborn är specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och lektorer i omvårdnad, LTU.

Specialistsjuksköterska, lektor Git-Marie Ejneborn

Åsa Steinsaphir - Gothia Fortbildning

Åsa Steinsaphir är brukarinflytandesamordnare (Bisam).

Brukarinflytandesamordnare Åsa Steinsaphir

Viktor Arrbo Bodin - Gothia Fortbildning

Viktor Arrbo Bodin är psykiatrisjuksköterska, Norra Stockholms psykiatri.

Psykiatrisjuksköterska Viktor Arrbo Bodin

Kim Hultgren - Gothia Fortbildning

Kim Hultgren har diagnosen bipolär sjukdom och vill genom sitt designarbete lyfta fram den unika kunskapen som människor har om sin sjukdom och sina behov.

Har utformat designriktlinjer för mobilapplikationer i egenvård Kim Hultgren

Tove Lundin - författare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Tove Lundin, journalist och författare till boken Handbok för psykon. Hon lever själv med bipolär sjukdom och ADHD.

Journalist och författare Tove Lundin

Anders Berg - Gothia Fortbildning

Anders Berg, projektledare nationella riktlinjer, Socialstyrelsen.

Projektledare Anders Berg

Ing-Marie Wieselgren - Gothia Fortbildning

Ing-Marie Wieselgren, psykiater och projektchef för Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKL.

Psykiater, projektchef Ing-Marie Wieselgren

Imad Elabdala - Gothia Fortbildning

Imad kommer berätta om hur han använder sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa för att hjälpa andra.

Ambassadör Hjärnkoll Imad Elabdala