Konferens
Nyhet

Demenssjukdom och kognitiv svikt hos äldre 2019 - Konferens

En konferens om stöd och bemötande

Konferensen Demenssjukdom och kognitiv svikt hos äldre 2019

En konferens om stöd och bemötande

Demenssjukdom och kognitiv svikt hos äldre genomfördes senast i februari 2019. Varmt välkommen åter!

Konferensen fokuserade på hur bemötande, personcentrerad vård och konkreta metoder kan minska lidandet och öka livskvaliteten för människor med kognitiv svikt.

Demens är en av våra stora folksjukdomar och varje år insjuknar närmare 25000 personer i Sverige. I den nya nationella strategin för omsorg om personer med demenssjukdom betonas behovet av ökad kompetens hos personalen för att ge drabbade ett värdigt liv.

Under två dagar får du ta del av den senaste forskningen om diagnostik och behandling av demens. Vi lyfter bland annat hur teamarbete kan minska läkemedelsanvändning och digitala sensorer kan ge ökad kvalitet i bedömningen av BPSD. Andra punkter är vikten av fysisk aktivitet långt in i sjukdomen samt palliativ vård vid demens.

Välkommen nästa år!


Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier!
Gör din röst hörd och var med i dialogen: #demensäldre


FAKTA

Demenssjukdom och kognitiv svikt hos äldre genomfördes senast i februari 2019. Välkommen åter vid nästa tillfälle!

Barbro Lundborg - Gothia Fortbildning

Frågor?
Kontakta Barbro Lundborg:
anmalan@gothiafortbildning.se
Tel: 08-4622670

Program: Demenssjukdom och kognitiv svikt hos äldre 2019

Om du är nyfiken kan du läsa mer om programmet nedan från februari 2019. Och varmt välkommen åter!

Tisdag 5 februari 2019

 • 09:20 Kaffe och tid att besöka utställningen

  Fika, mingel och tid att besöka våra utställare.

 • 09:50 Välkommen!

  Ulrika Beck-Friis, chefredaktör för tidningen Äldreomsorg, hälsade välkommen.

  Ulrika Beck-Friis - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  ULRIKA BECK-FRIIS
  Chefredaktör för tidningen Äldreomsorg.
 • 10:00 Varför förstår du inte vad jag menar?

  Allt för ofta missförstår personal och personer med en demenssjukdom varandra i samtalet. Resultatet blir ilska och oro, som ofta betraktas som ett besvärligt beteende men i själva verket handlar om att drabbade signalerar rädsla, olust och upprördhet på grund av missförståndet.

  Därför ger kunskap om kommunikationens betydelse, även den ordlösa, ökad trygghet och samförstånd. I den här föreläsningen får du konkreta råd och metoder för att förstå den demenssjuke personens svårigheter och förmåga att hantera språket.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.11:00.

  Margareta Skog - Gothia Fortbildning
  MARGARETA SKOG
  Med. dr i omvårdnad med inriktning mot äldre och Omvårdnadsansvarig på Tema Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset. Tidigare rektor för Silviahemmet och lektor på Sophiahemmet Högskola. Författare till flera läroböcker inom geriatrisk omvårdnad och demensvård, bland andra Kommunikation och demenssjukdom (Gothia Fortbildning).
 • 11:10 Svensk demensvård och omsorg i utveckling

  I dag genomgår fler personer med demens en fullständig utredning och får därför möjlighet till rätt behandling. Däremot minskar antalet multiprofessionella demensteam och förskrivningen av antipsykosmedel till personer med demenssjukdomar ökar igen.

  Det finns också stora brister när det gäller möjligheterna för personalen att få handledning och reflektion – framförallt inom hemtjänsten. Det visar den utvärdering av vården och omsorgen till personer med demenssjukdom som Socialstyrelsen publicerade 2018. Frågan är hur resultatet kan användas för att skapa konkreta förbättringar i demensvården.

  Vera Gustafsson - Gothia Fortbildning
  VERA GUSTAFSSON
  Utredare vid Socialstyrelsen och projektledare för myndighetens utvärdering av vården och omsorgen till personer med demenssjukdom.
  Iréne Ericsson - Gothia Fortbildning
  IRÉNE ERICSSON
  Leg. sjuksköterska och fil. dr i gerontologi vid Hälsohögskolan, Jönköping University. Iréne ingår i en expertgrupp för revidering och utvärdering av Nationella riktlinjer för demensvården.
 • 11:50 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 12:50 Praktikfall: Personcentrerad vård och teamarbete minskar läkemedelsanvändningen

  Genom införande av personcentrerad vård har Österbo äldreboende i Lund sett en mycket positiv effekt på de äldres välmående och livskvalitet. Dit hör framför allt minskad användning av läkemedel och färre fallolyckor. Arbetsmiljön har blivit lugnare och teamarbetet har förbättrats, eftersom alla arbetar mot samma håll och där varje del blir till en större helhet.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.13:30.

  Elin Nilsson och Madeleine Nilsson - Gothia Fortbildning | © Ulf Huett
  ELIN NILSSON OCH MADELEINE NILSSON
  Leg. sjuksköterskor, Österbo äldreboende i Lund. De belönades 2017 av Vårdförbundet för sitt arbete med att förbygga BPSD-symtom genom ett personcentrerat arbete.
 • 13:40 ”När det inte finns ett facit” – det personcentrerade mötet

  Allt eftersom kunskapen om kognitiv sjukdom/demenssjukdom utvecklats, ges alltmer indikationer till hur omgivningens anpassning till den demenssjuke personen inverkar på sjukdomens symtombild. En god kommunikation, anpassad miljö och god kännedom om den demenssjuke personens livslopp kan utgöra väsentliga skillnader i mötet, samtalet eller vården. Dessa faktorer belyses här utifrån forskning, erfarenhet och tankar.

  Andreas Jönsson - Gothia Fortbildning
  ANDREAS JÖNSSON
  Silviasjuksköterska, Äldrepedagog, Minneskliniken, Skånes Universitetssjukhus. Andreas har erfarenhet av sjuksköterskeyrket i såväl sluten som öppen vård om demenssjuka personer. Till vardags arbetar han i Minnesklinikens Mobila Team samt för Kunskapscentrum Demenssjukdomar i Region Skåne.
 • 14:30 Kaffe och tid att besöka utställningen

  Fika, mingel och tid att besöka våra utställare.

 • 15:00 Samarbete med anhöriga

  För många inom omsorgen kan samspelet med anhöriga vara en utmaning. Frågan är hur personalen ska agera när anhöriga inte har insikt om demenssjukdomens konsekvenser och ställer orimliga krav på både den som är sjuk och personal. Nyckeln för att skapa trygghet för både personal och anhöriga är förståelse för anhörigas situation och tydliga rutiner för hur samverkan ska ske. Föreläsaren ger exempel på koncept som visat goda resultat.

  Liselotte Björk - Gothia Forbildning
  LISELOTTE BJÖRK
  Demensvårdsutvecklare, Demensakademin Lära, har en högskoleutbildning inom psykogeriatrik från Jönköpings högskola. Hon har varit undersköterska inom äldreomsorg och demensvård. Arbetar idag som utbildare inom demensområdet med fokus på utmanande beteenden, personcentrerad vård och stödet till anhöriga.
 • 15:50 Konferensens första dag avslutas

  Välkommen åter i morgon!

Onsdag 6 februari 2019

 • 09:30 Palliativ vård vid demenssjukdom

  Demens är ett obotligt tillstånd som leder till döden och varje år är sjukdomen den primära dödsorsaken för 11 000 personer.

  Vid demens har många svårt att uttrycka sina känslor. Därför måste arbetssättet anpassas för att säkerställa att den som lider av demens får god vård i livets slutskede. Hur kan personalen bedöma och lindra olika symtom för att ge en god och omsorgsfull omvårdnad?

  Den här föreläsningen handlar om hur du utifrån palliativ vårds fyra hörnstenar; symtomlindring, kommunikation, teamarbete och närståendestöd kan ge den bästa vården.

  Johan Sundelöf - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  JOHAN SUNDELÖF
  Geriatriker och specialist i palliativ medicin och programchef vid Betaniastiftelsen. Han har tidigare utvecklat flera webbaserade utbildningar för vårdpersonal som Demens ABC – en internationell magisterutbildning för läkare. Ger under 2019 ut boken Palliativ vård vid demenssjukdom.
 • 10:30 Kaffe och smörgås

  Fika, mingel och tid att besöka våra utställare.

 • 11:20 Behandling av BPSD – aktuell evidens och egen erfarenhet

  Beteendemässiga och psykiska symptom (BPSD) är en av de stora utmaningarna inom demensvården. Riktlinjerna för behandling rekommenderar en kombination av icke-farmakologiska och farmakologiska åtgärder där bemötandeåtgärder är första prioritet.

  Forskningen visar att flera samverkande faktorer är viktiga för att skapa bästa möjliga livskvalitet för en person med kognitiv svikt.

  Föreläsningen fokuserar på aktuell evidens samt föreläsarens egen erfarenhet vad gäller struktur, teamarbete, personcentrerad vård och läkemedelsbehandling vid BPSD.

  Sibylle Mayer - Gothia Fortbildning
  SIBYLLE MAYER
  Specialist inom geriatrik och intern medicin, är idag överläkare på minnesmottagningen i Hudiksvall. Hon har tidigare varit ansvarig läkare för mobila teamet på Minneskliniken i Malmö/Lund.
 • 12:20 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 13:20 Digitala sensorer som stöd vid bedömning av BPSD-symptom

  I ett aktuellt forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet försöker man förbättra förståelsen för personer med BPSD-problematik. En förbättrad förståelse av medicinska och omvårdnadsrelaterade behov är ett viktigt sätt att utveckla kvaliteten i vården för den här gruppen av äldre vårdtagare. I projektet bygger man vidare på strategier och erfarenheter från BPSD-registret genom att tillföra information från digitala sensorer i arbetsprocessen. Sensorerna mäter stressmönster och preliminära resultat indikerar att detta kan bidra till en ökad kvalitet i bedömning av BPSD.

  Catharina Melander - Gothia Fortbildning
  CATHARINA MELANDER
  Specialistutbildad sjuksköterska inom vård av äldre, avdelningen för omvårdnad, Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. Hon har en doktorsexamen i omvårdnad med fokus på att utveckla kunskapen och förståelsen för personer med avancerad demens som bor på äldreboende.
 • 14:10 Kaffe och tid att besöka utställningen

  Fika, mingel och tid att besöka våra utställare.

 • 14:40 Rörelseförmåga vid demenssjukdom

  Varför klarar inte jag att hjälpa Agda ur rullstolen när min arbetskamrat gör det? Många vårdtagare behöver hjälp med att resa sig, sätta sig eller vända sig i sängen. Sådana situationer bygger på en relation och kan skapa stress inte bara hos den som tar emot hjälp.

  Här presenteras ett bedömningsinstrument för att analysera förflyttningar som föreläsaren utvecklat och testat, som kan hjälpa till att upptäcka vilka möjligheter och hinder som finns. Här ges också exempel på metoder som minskat motstånd och underlättat för personer med demens och deras vårdgivare att samarbeta kring förflyttningen.

  Charlotta Thunborg - Gothia Fortbildning
  CHARLOTTA THUNBORG
  Leg. fysioterapeut och arbetar för närvarande som forskningskoordinator vid Karolinska Institutet i studien MIND-AD, vars syfte är att ta reda på hur livsstilsfaktorer som bland annat fysisk träning kan hjälpa personer som nyligen fått sin alzheimerdiagnos.
 • 15.00 Konferensen avslutas

  Välkommen åter!

Talare på Demenssjukdom och kognitiv svikt hos äldre 2019

Klicka på respektive bild för att läsa mer.

Margareta Skog - Gothia Fortbildning

Margareta Skog, med. dr i omvårdnad med inriktning mot äldre och Omvårdnadsansvarig på Tema Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset. Tidigare rektor för Silviahemmet och lektor på Sophiahemmet Högskola. Författare till flera läroböcker inom geriatrisk omvårdnad och demensvård, bland andra Kommunikation och demenssjukdom (utgiven hos oss på Gothia Fortbildning).

Med. dr i omvårdnad Margareta Skog

Vera Gustafsson - Gothia Fortbildning

Vera Gustafsson, utredare vid Socialstyrelsen och projektledare för myndighetens utvärdering av vården och omsorgen till personer med demenssjukdom.

Utredare och projektledare vid Socialstyrelsen Vera Gustafsson

Iréne Ericsson - Gothia Fortbildning

Iréne Ericsson, leg. sjuksköterska och fil. dr i gerontologi vid Hälsohögskolan, Jönköping University. Iréne ingår i en expertgrupp för revidering och utvärdering av Nationella riktlinjer för demensvården.

Leg. sjuksköterska och fil. dr i gerontologi Iréne Ericsson

Elin Nilsson och Madeleine Nilsson - Gothia Fortbildning | © Ulf Huett

Elin Nilsson och Madeleine Nilsson, båda leg. sjuksköterska, Österbo äldreboende i Lund. De belönades 2017 av Vårdförbundet för sitt arbete med att förbygga BPSD-symtom genom ett personcentrerat arbete. Foto av Ulf Huett.

Leg. sjuksköterskor Elin Nilsson och Madeleine Nilsson

Andreas Jönsson - Gothia Fortbildning

Andreas Jönsson, Silviasjuksköterska, Äldrepedagog, Minneskliniken, Skånes Universitetssjukhus. Andreas har erfarenhet av sjuksköterskeyrket i såväl sluten som öppen vård om demenssjuka personer. Till vardags arbetar han i Minnesklinikens Mobila Team samt för Kunskapscentrum Demenssjukdomar i Region Skåne.

Silviasjuksköterska och äldrepedagog Andreas Jönsson

Johan Sundelöf - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Johan Sundelöf, geriatriker och specialist i palliativ medicin och programchef vid Betaniastiftelsen. Han har tidigare utvecklat flera webbaserade utbildningar för vårdpersonal som Demens ABC – en internationell magisterutbildning för läkare. Ger under 2019 ut boken Palliativ vård vid demenssjukdom. Foto av Mikael M Johansson, Berling Media.

Geriatriker, specialist i palliativ medicin och programchef Johan Sundelöf

Sibylle Mayer - Gothia Fortbildning

Sibylle Mayer, specialist inom geriatrik och intern medicin, är idag överläkare på minnesmottagningen i Hudiksvall. Hon har tidigare varit ansvarig läkare för mobila teamet på Minneskliniken i Malmö/Lund.

Specialist inom geriatrik och intern medicin, överläkare Sibylle Mayer

Liselotte Björk - Gothia Forbildning

Liselotte Björk, demensvårdsutvecklare, Demensakademin Lära, har en högskoleutbildning inom psykogeriatrik från Jönköpings högskola. Hon har varit undersköterska inom äldreomsorg och demensvård. Arbetar idag som utbildare inom demensområdet med fokus på utmanande beteenden, personcentrerad vård och stödet till anhöriga. Foto av Jenny Drakenlind.

Demensvårdsutvecklare Liselotte Björk

Catharina Melander - Gothia Fortbildning

Catharina Melander, specialistutbildad sjuksköterska inom vård av äldre, avdelningen för omvårdnad, Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. Hon har en doktorsexamen i omvårdnad med fokus på att utveckla kunskapen och förståelsen för personer med avancerad demens som bor på äldreboende.

Specialistutbildad sjuksköterska inom vård av äldre Catharina Melander

Charlotta Thunborg - Gothia Fortbildning

Charlotta Thunborg är leg. fysioterapeut och arbetar för närvarande som forskningskoordinator vid Karolinska Institutet i studien MIND-AD, vars syfte är att ta reda på hur livsstilsfaktorer som bland annat fysisk träning kan hjälpa personer som nyligen fått sin alzheimerdiagnos.

Leg. fysioterapeut Charlotta Thunborg

Citat från tidigare deltagare

»Genom åren har jag varit på otaliga konferenser som varit mer eller mindre bra. Men ingen så bra och intressant som dessa två dagar!!«

»Inspirerande föreläsare och viktiga aktuella ämnen.«

»Bra med sådan bredd när det gällde föreläsare och olika ämnen.«

»Det var bra föreläsare och intressanta och målande exempel som togs upp. Bra balans mellan föreläsning och pauser!«