Flerspråkighet i fokus – Identitet, språk och lärande

Den självklara mötesplatsen för dig som möter flerspråkiga barn!

Stort tack till alla härliga besökare, föreläsare och utställare som gjorde Flerspråkighet i fokus 2017 till en trevlig och inspirerande mötesplats! 

För dig som jobbar i skolan har vi samlat allt material om nyanlända elever här: mer om nyanlända elever.

Och till dig som jobbar i förskolan rekommenderar vi bokserien Samlad kunskap för förskolan. Böckerna bygger på forskning och beprövad erfarenhet och utgår från läroplanen. De fungerar som praktiska verktyg i vardagen med konkreta beskrivningar, idéer och exempel. Läs mer om Samlad kunskap för förskolan.

På sociala medier kan vi mötas året runt!
Gör din röst hörd och var med i dialogen: #flersprak

Du som är nyfiken kan läsa mer om den senaste upplagan av Flerspråkighet i fokus nedan.

 
Under dagen presenteras flera sätt att arbeta språkutvecklande med föreläsare som alla har erfarenhet av att möta och undervisa sfi-elever. Du får ta del av hur aktuella reformer påverkar din sfi-vardag och får konkreta verktyg som stöttar eleverna i att hitta rätt svenskt uttal. Du får ta del av digitala resurser för språkutveckling som sker i samspel och veta mer om hur det flippade klassrummet ger återkoppling och individanpassning. Dessutom får du ökad kunskap om reaktioner att ge akt på hos elever som bär på traumatiska upplevelser.  
 
Avslutningsvis så får du ta del av en föreläsning om vad som skickliga lärare gör för att få såväl grupper som individer att utvecklas maximalt med många exempel på konkreta metoder för tydlighet, struktur och arbetsro i ditt sfi-klassrum.

FAKTA

Flerspråkighet i fokus genomfördes senast i mars 2017. Välkommen vid nästa tillfälle!

Frågor? Kontakta Barbro Lundborg:
anmalan@gothiafortbildning.se
Tel: 08-462 26 70

Vill du ställa ut på Flerspråkighet i fokus? Välkommen att kontakta Johan Fogelström: johan.fogelstrom@gothiafortbildning.se
Tel: 073-375 90 36

Storföreläsningar 2017

Flerspråkighet i fokus genomfördes senast i mars 2017. Läs mer nedan om de storföreläsningar som erbjöds då.

Välkommen vid nästa tillfälle!

Hur går det till att utveckla en interkulturell förskola och skola? Vad betyder ordet mångfald i vardagens möten med flerspråkiga och nyanlända barn, föräldrar och elever?

Flerspråkighet och etnisk mångfald ses alltmer som en resurs i skolans värld där enspråkighet länge varit norm. Föreläsningen beskrev utvecklingen och vilka organisatoriska och pedagogiska utmaningar vi står inför innan interkulturalitet och mångfald kan få en genomgripande betydelse. Vi fick veta mer om vad förskollärare och lärare kan göra för att påverka utvecklingen och hur samarbetet med modersmålspedagoger kan organiseras i vardagen. Vi fick också ta del av ny forskning om ett interkulturellt förhållningssätt för språk- och kunskapsutveckling.

Pirjo Lahdenperä

Professor emerita i pedagogik med inriktning mot ledning och styrning.

Hur gör vi så att alla barn, från första förskoledagen och genom hela grundskolan, får likvärdiga möjligheter att utveckla språk, lärande och självkänsla?

I Halmstad finns sedan några år gemensamma rutiner för arbetssätt som syftar till att uppmärksamma och utveckla barns och elevers språk på ett likvärdigt och systematiskt sätt. Varje förskola, grundskola och grundsärskola har en handlingsplan som stöd i skapandet av varierade språkliga miljöer där samtalande, läsande och skrivande ingår i vardagen.

Planen är ett viktigt redskap för pedagogerna i inkluderingen av nyanlända i såväl förskola och grundskola utifrån ett didaktiskt och flerspråkigt perspektiv.

Det handlar om förebyggande arbete, tidiga insatser, observation och kartläggning, åtgärder och särskilt stöd, uppföljning och utvärdering samt överlämningar. Föreläsningen beskrev Halmstads systematiska kvalitetsarbete i praktiken, som involverar alla förskollärare och lärare i att skapa likvärdiga förutsättningar för kommunens barn ur ett 1–16-årsperspektiv.

Erica Eklöf

Lärare, specialpedagog och utvecklingspedagog inom förskola och skola.

Lotta Karlsson

Bakgrund som lärare/förstelärare i SO och engelska, senast på högstadiet. Sedan 2016 verksamhetsutvecklare vid barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstad kommun.

Ända sedan 2003 har Sturebyskolans högstadielever satt upp en egen föreställning. Eleverna har ansvar för allt från manus till koreografi, musik och teknik med ljud och ljus. Våren 2016 bestod ensemblen för första gången av nyanlända elever från den nya förberedelseklassen och tillsammans bestämde sig eleverna för att gestalta begreppet kommunikation. Resultatet blev: Signalfel, en föreställning med sju hållplatser, som handlar om onödiga, knäppa, skrattretande och sorgliga missförstånd som uppstår när kommunikationen havererar. Föreläsningen beskrev elevernas erfarenheter av att arbeta tillsammans i en berättelse som blir ett annorlunda exempel på integration där mycket handlar om att våga.

Jordi Almeida

Lärare i spanska och engelska, ansvarig för skolans kreativa profil.

Solja Krapu Kallio får ofta frågan om vilket land som är hennes, egentligen. Är det Sverige dit hon kom som 15-åring och växte upp i, eller Finland där hon föddes och 50 år senare också fann kärleken? Själv ser hon det som en rikedom att ha tillgång till två länder och två språk där hon nu kommit så långt i återerövrandet av sitt modersmål att hon inte längre faller i gråt till tonerna av finsk tango. Med kärlek, tv-nyheter och finska korsord ser hon till att varje dag lära sig något om sin nya identitet som sverigefinne och om språk som hela tiden förändras. Föreläsningen tog oss med på en handgriplig och känslomässig resa som i ord och dikt beskrev kärleken till två språk och en man.

Solja Krapu Kallio

Estradpoet

Talare storföreläsningar

Flerspråkighet i fokus genomfördes senast i mars 2017. Läs mer nedan om de storföreläsare som närvarade då.

Välkommen vid nästa tillfälle!

Erica Eklöf är lärare, specialpedagog och utvecklingspedagog inom förskola och skola. Hon arbetar nu som språk-, läs- och skrivutvecklare på Barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstad, med fokus på systematiskt kvalitetsarbete. Hon ingår i referensgruppen för språk-, läs- och skrivutvecklare på Nationellt centrum för språkutveckling/Skolverket och undervisar på lärarprogrammen på Högskolan i Halmstad. Tillsammans med en kollega driver hon bloggen Språkutvecklarna.

Lärare, specialpedagog och utvecklingspedagog inom förskola och skola.

Erica Eklöf

Jordi Almeida är lärare i spanska och engelska på Sturebyskolan utanför Stockholm där han ansvarar för skolans kreativa profil. Han arbetar också som frilansande skådespelare och på scenen har han sällskap av några av skolans högstadielever som gestaltar delar av den föreställning man jobbar med just nu. Förra årets uppsättning visades bland annat på Dansens Hus i Stockholm.

Lärare i spanska och engelska.

Jordi Almeida

Lotta Karlsson har en bakgrund som lärare/förstelärare i SO och engelska, senast på högstadiet vid mångkulturella Östergårdsskolan i Halmstad. Sedan 2016 arbetar Lotta som verksamhetsutvecklare på Barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstad kommun med fokus på systematiskt kvalitetsarbete och pedagogiska utvecklingsprocesser på såväl förvaltning- som skolnivå. Hon twittrar under namnet @FrokenFlipp och många följer hennes blogg Mitt Flippade Klassrum.

Tidigare lärare/förstelärare i SO och engelska. Sedan 2016 verksamhetsutvecklare, Halmstad kommun.

Lotta Karlsson

Pirjo Lahdenperä är professor emerita i pedagogik med inriktning mot ledning och styrning vid Akademin för Utbildning, kultur och kommunikation på Mälardalens högskola. Hennes forskning har bidragit till att teoretiskt och praktiskt utveckla interkulturalitet inom lärande, undervisning, ledning, verksamhetsutveckling och forskning. Pirjo har skrivit boken Skolans möte med nyanlända (Liber, 2016) och är skribent i Interkulturella perspektiv (Studentlitteratur, 2016).

Professor emerita i pedagogik.

Pirjo Lahdenperä

Solja Krapu Kallio är estradpoet och skrev sina första dikter på finska. Hon har deltagit i poesifestivaler, gett ut diktsamlingar, romaner samt barnböcker. 2002 fick hon Slangbellan för bästa barnboksdebut. Hon har vunnit Poetry Slam, är krönikör i ICA Kuriren och tillsammans med Helena Öberg aktuell med Sanningen – en roman om förälskelse.

Estradpoet

Solja Krapu Kallio

Spårval

Flerspråkighet i fokus genomfördes senast i mars 2017. Läs mer nedan om de spårval och föreläsningar som erbjöds då.

Välkommen vid nästa tillfälle!

Spår A – Förskola – Förhållningssätt och lärande
Spår B – Grundskola yngre år – Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 
Spår C – Grundskola äldre år – Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 
Spår D – Språk och identitet – Bemötande, relationer och värderingar

Att arbeta med genrepedagogik i förskolan handlar om mycket mer än att läsa en sagobok tillsammans. Den här föreläsningen beskrev en strukturerad metod för lekfull språkutveckling på villkor som fungerar för barn i alla åldrar i förskolan. Den gav konkreta exempel på hur man kan skapa förförståelse hos barnen så att okända ord och begrepp blir begripliga. Sagobokens innehåll kopplades till olika genrer i barnens verklighet där de i ett nyfiket utforskande kan få prova att diskutera, argumentera, berätta och sätta ord på sina känslor.

Louise Mehdipoor är förskollärare och har de senaste 15 åren arbetat i förskolor i området Rinkeby-Kista men är numera pedagogisk verksamhetsutvecklare för Kista förskolor. 2015 fick hon Carin Rosanders språkdidaktiska pris för sina pedagogiska insatser inom flerspråkighetsområdet. Louise föreläser och håller kurser om flerspråkighet på uppdrag av Stockholms utbildningsförvaltning.

FÖRSKOLA – GRUNDSKOLA 1

Louise Mehdipoor

Förskollärare

Hur skapar vi en förskolemiljö där barn som bär på svåra upplevelser kan känna sig trygga?

Några av de barn vi möter i förskolan bär på trauman på grund av långvariga och upprepade upplevelser av våld, övergrepp, krig, flykt och svåra separationer. Föreläsningen beskrev hur förskolans pedagoger kan möta dessa barn för att bygga nya positiva erfarenheter i trygga relationer. Vi fick ta del av kunskap om hur trauman kan yttra sig, hur vi kan agera i mötet med traumatiserade barn men också hur och när vi bör söka ytterligare stöd.

Kaisu Akselsdotter är socionom och familjeterapeut, och har lång erfarenhet av psykosocial konsultation inom förskolan. Under senare år har hon mött förskolepersonal i utbildningarna: Samtal med barn som far illa och Att möta och bemöta flyktingbarn i förskolan.

FÖRSKOLA – GRUNDSKOLA 1

Kaisu Akselsdotter

Socionom och familjeterapeut.

Hur ger vi barnen möjlighet att utveckla alla sina språk och kulturella identiteter? 

Föreläsningen utgick från att det är en tillgång att äga många språk, frågan är bara hur det syns i förskolans vardag. Hur pratar vi om och välkomnar olika sätt att vara, tänka, språka och förstå världen? Vem ser vi och blir i mötet med varandra och med barnen? Föreläsningen gav konkreta exempel på hur vi skapar ett interkulturellt gemensamt förhållningssätt i en förskolemiljö där flerspråkighet och mångkultur blir det som förenar och inte det som skiljer ut. Något som gäller för såväl projekterande arbetssätt som lekmiljöer och bemötande.

Susanna Anderstaf är förskollärare med lång erfarenhet av att arbeta i mångkulturella områden i Jönköping där hon nu är doktorand på Högskolan för lärande och kommunikation. Hon forskar och föreläser om interkulturalitet med gränsöverskridande pedagogik för en gemensam referensram där alla är delaktiga.

FÖRSKOLA – GRUNDSKOLA 1

Susanna Anderstaf

Förskollärare

Hur kan förskolan arbeta utifrån en värdegrund som uppmuntrar allas rätt att vara olika i mötet med nyanlända föräldrar?

På förskolan Örnen går det interkulturella arbetssättet hand i hand med ett normkritiskt förhållningssätt som kan te sig utmanande för barnens föräldrar. Det förutsätter en dialog som bygger på stor respekt för olika människors sätt att förstå vilka normer som förespråkar allas rätt att vara olika. Föreläsningen beskrev hur förskolans pedagoger bjuder in till samtal och samverkan utan att väja för utmanande diskussioner. Den visade hur flerspråkiga pedagoger blir viktiga i mötet med föräldrar som inte alltid förstår den svenska förskolekulturens många oskrivna regler.

Suheer Sherif är lärare mot förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år och arbetar för nu på förskolan Örnen i Alby, Botkyrka kommun, där barn och personal talar 36 olika språk. Hon har en magister i pedagogik med interkulturell inriktning och medverkar bland annat i Botkyrka kommuns våldsförebyggande arbete i förskolan.

FÖRSKOLA – GRUNDSKOLA 1

Suheer Sherif

Lärare mot förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år.

Hur gör man så att eleverna får använda alla sina språk och vad händer i klassrummet när undervisningen blir flerspråkig?

Föreläsaren utgick från sin doktorsavhandling Litteracitet genom interaktion och visar hur flerspråkiga resurser genom samtalet kan tas i bruk inom skolår F-3. När elever ges möjlighet att använda hela sin språkresurs kan det skapa ny grogrund för ett vidgat samtalsinnehåll. Föreläsningen gav konkreta exempel på hur lärare och elever tillsammans konstruerar en flerspråkig miljö där språken flätas ihop. Sari Vuorenpääs forskning visade hur flerspråkiga samtal går till när läraren har en annan språklig bakgrund än eleven. Ur ett translanguagingperspektiv visade föreläsningen hur språköverskridande rum kan stödja elevers språk- och kunskapsutveckling.

Sari Vuorenpää är lärarutbildare och legitimerad lärare mot förskola, grundskola och gymnasium med svenska som andraspråk som huvudinriktning. I april 2016 disputerade hon vid Örebro universitet och Södertörns högskola. Hennes forskning fokuserar på hur samtal förs inom olika slags skrivundervisning. Sari är forskare och lärare vid Institutionen för språkdidaktik på Stockholms universitet där hon främst ägnar sig åt litteracitetsutveckling i yngre åldrar.

GRUNDSKOLA 1  SPECIALPEDAGOGIK

Sari Vuorenpää

Lärarutbildare och legitimerad lärare mot förskola, grundskola och gymnasium.

Hur kan musik ge mod att närma sig ett nytt språk? Hur blir låtskrivande ett sätt att berätta sin egen historia?

Föreläsningen visade hur musik och låtskrivande kan locka fram elevernas lust att experimentera och mixa ihop ord och meningar, melodi och sång. Den beskrev erfarenheter från ett Skapande Skolprojekt i Botkyrka där lärare i musik, svenska och svenska som andraspråk samarbetade för att få gång elevernas skrivfantasi. Vi tog del av elevalster och fick öva på metoden genom att skapa egna texter till musik.

Pernilla Axerup är lärare i musik och svenska som andraspråk och arbetar nu på Östbergsskolan i Östersund. Pernilla skriver låtar, spelar piano och sjunger i bandet The Lovable Tulips.

Åsa Danell är kulturvetare, utbildad inom musik, dans och drama. Hon har lång erfarenhet av kulturpedagogiskt arbete och produktion för och med barn och unga. Åsa arbetar som kulturproducent i Upplands Väsby kommun.

Pia Påltoft är lärare i musik och svenska. Hon spelar i flera band, bland annat The Loveable Tulips. Pia arbetar som lärare i svenska på Västerholms friskola i Skärholmen.

GRUNDSKOLA 1 – FÖRSKOLA

PERNILLA AXERUP

Lärare i musik och svenska som andraspråk.

ÅSA DANELL

Kulturvetare, utbildad inom musik, dans och drama.

PIA PÅLTOFT

Lärare i musik och svenska.

Hur kan vi bäst utnyttja alla resurser som flerspråkiga elever bär med sig till klassrummet? Hur kan elevernas olika språk bli tillgångar i undervisningen också när läraren endast behärskar svenska?

Translanguaing (transspråkande) ger strukturerade möjligheter till en undervisning där eleverna får använda alla sina språk som källa till kunskap och lärande. Föreläsningen utgick från ett flerårigt projekt med lärare och forskare som tillsammans arbetat fram strategier för en flerspråkig pedagogik där translanguaging främjar språk-, kunskaps- och identitetsutveckling. Föreläsningen lyfte fram forskning och teorier som ligger till grund för translanguaging och gav konkreta exempel från undervisning i NO, SO, svenska och olika estetiska ämnen.

Gudrun Svensson är lektor på Linnéuniversitetet i Växjö och har bakgrund som gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk. Hon har bland annat skrivit en avhandling om språk- och språkbruk hos ungdomar i Malmös mångspråkiga områden och deltar i språkutvecklingsprojekt med inriktning mot skolan. Hon har skrivit och medverkat i ett stort antal böcker om flerspråkighet, en av de senaste, Flera språk, flera resurser, kom 2016 ut på Liber förlag.

GRUNDSKOLA 1 – GRUNDSKOLA 2  SPECIALPEDAGOGIK

Gudrun Svensson

Lektor på Linnéuniversitetet i Växjö.

Många lärare och skolledare möter idag stora utmaningar i form av ökad rörlighet då elever byter skolor och antalet nyanlända elever ökar. Många gånger handlar det om att undervisa i flerspråkiga klassrum där många av eleverna är nybörjare i svenska språket. Utifrån relevant forskning om flerspråkighet, mångfald och lärande presenterade den här föreläsningen förslag på hur lärare och elever kan hantera flerspråkighet i klassrumsmiljö. Vi fick ta del av konkreta råd och exempel från klassrum där lärare på olika sätt utvecklat undervisningen genom att ta tillvara på de flerspråkiga färdigheter eleverna redan har.

Åsa Wedin är fil. dr i andraspråksforskning och professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. Hon arbetar med lärarutbildning och hennes forskning är inriktad mot flerspråkighet och litteracitet med särskilt intresse för yngre barn. Åsa har publicerat flera böcker inom området.

GRUNDSKOLA 1 – GRUNDSKOLA 2 – SPECIALPEDAGOGIK

Åsa Wedin

Fil. dr i andraspråksforskning och professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna.

Hur kan lättläst litteratur sätta fart på språkinlärning och läslust? Vilka källor till kunskap finns i böckerna och hur arbetar man med samma bok på flera språk?

Föreläsningen gav konkreta exempel på hur lättlästa böcker kan bli till en inspirerande motor för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling. Den bjöd på exempel ur föreläsarens egen undervisning samt författarbesök med uppgifter för skrivande, dramatisering och diskussion. Vi fick ta del av elevers bokreflektioner och hur man kan planera för ett utvecklande samarbete mellan författare och skolor som blir till mer än ett enstaka besök.

Annelie Drewsen har arbetat som lärare i svenska som andraspråk för nyanlända ungdomar. Hon är nu verksam som författare och har bland annat skrivit den lättlästa serien om Amina, de tvåspråkiga bilderböckerna om Adam och är aktuell med Pluto är ingen planet (Rabén & Sjögren). Hennes böcker är översatta till bland annat arabiska, engelska, somaliska och persiska. 

GRUNDSKOLA 2 – GRUNDSKOLA 3 – SPECIALPEDAGOGIK  SPRÅKINTRODUKTION

Annelie Drewsen

Författare och tidigare lärare i svenska som andraspråk för nyanlända ungdomar.

Hur blir studiehandledning en verklig tillgång i det flerspråkiga klassrummet och vad gör man när ”rätt” studiehandledare saknas?

Föreläsningen beskrev de förutsättningar som behövs för att samarbetet mellan studiehandledare och lärare ska utveckla såväl undervisningen som elevernas lärande. Den tog upp lärarens och studiehandledarens olika roller liksom hur en gemensam planering kan organiseras, fungera och se ut. Föreläsaren delade också med sig av idéer och konkreta tips för en vardag där studiehandledare inte alltid finns att tillgå eller där kompetensen inte helt motsvarar behovet. Hur reglerna ser ut kring studiehandledningens vara eller icke vara berördes liksom hur studiehandledarnas kompetens bäst kan tas tillvara.

Mina Anger är skolutvecklare i Uddevalla kommun och handleder lärare, studiehandledare och rektorer i arbetet med nyanländas lärande. I nära samarbete med studiehandledare undervisar hon också nyanlända elever på Uddevallas mottagningsenhet Bryggan. Mina är specialpedagog och lärare i svenska, svenska som andraspråk samt engelska och har arbetat med flerspråkiga elever i flera år.

GRUNDSKOLA 2 – GRUNDSKOLA 3 – SPECIALPEDAGOGIK

Mina Anger

Skolutvecklare i Uddevalla kommun.

Hur får man till en utvecklande formativ bedömning i det flerspråkiga klassrummet? Hur kan rollspel, teater och film bidra till en språkutvecklande undervisning inom SO?

Föreläsningen utgick från genrepedagogikens cirkelmodell i konkreta lektionsexempel från undervisning i olika SO-ämnen. Den beskrev hur ett formativt arbetssätt blir möjligt i ett klassrum där eleverna kommit olika långt i sin kunskaps- och språkutveckling. Vi fick ta del av hur eleverna erövrar nya ämnesord tack vare rollspel och teater samtidig som de övar förmågor som att reflektera och analysera. Föreläsningen tog upp hur digitala verktyg som google classroom med instruktionsfilmer på elevernas modersmål stöttar utvecklingen mot målen men också hur det kan bidra till en formativ bedömning.

Susanna Sjöstrand är förstelärare på Örtagårdsskolan i Malmöförorten Rosengård där hon ansvarar för all språkutveckling inom samtliga SO-ämnen. Susanna är lärare i SO och svenska som andraspråk och har även studerat dramapedagogik. Hon har läst religionsvetenskap med fördjupning i islam samt historia och teologi. Susanna sitter i styrelsen för historielärarnas förening i Malmö och arbetar med att skapa bedömningsstöd i historia på Karlstads universitet. 

GRUNDSKOLA 2 – GRUNDSKOLA 3 – SPECIALPEDAGOGIK  SPRÅKINTRODUKTION

Susanna Sjöstrand

Förstelärare på Örtagårdsskolan i Malmöförorten Rosengård.

Hur kan lärplattan bli ett pedagogiskt verktyg i en individuellt anpassad språkutveckling?

Den här föreläsningen beskrev hur lärare kan använda lärplattor i undervisningen av flerspråkiga och nyanlända elever. Den gav prov på appar och webbsidor som stödjer flerspråkiga elevers språkutveckling. Vi fick ta del av många kreativa exempel på digitala resurser i inspirerande övningar som involverar eleverna och skapar lust att tala, lyssna, läsa och skriva.

Hülya Basaran arbetar som universitetsadjunkt på Högskolan Väst där hon undervisar i svenska som andraspråk på olika kurser, inom lärarprogrammet och i Skolverkets satsningar i ”Samverkan för bästa skola”. Hon har medverkat i Skolverkets filmer för Skolverket om Läslyftet och kartläggningsmaterialet för nyanlända elever. Hon fick Guldäpplejuryns särskilda pris 2016 och kom samma vår ut med boken Nyanlända elever i mitt klassrum: språkutveckling med digitala resurser.

GRUNDSKOLA 2 – GRUNDSKOLA 3 – SPECIALPEDAGOGIK  SPRÅKINTRODUKTION

Hülya Basaran

Universitetsadjunkt på Högskolan Väst.

Vad är det som gör att utomeuropeiska elever lyckas i skolan?

Att nyanlända elever har många hinder att forcera för att klara skolan känner de flesta till och mest problematiskt tycks det vara för elever med utomeuropeisk bakgrund. Föreläsaren utgick från sin studie där personer från bland annat Somalia, Kurdistan och Syrien berättar om vilka faktorer som gjorde att de klarade grundskola och gymnasium för vidare högskole- och universitetsstudier. Studien beskriver lärare som gått utanför ramarna i personliga möten utifrån en undervisning som bygger på höga förväntningar, entusiasm och inspiration.

Suheer Sherif är lärare mot förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år och föreläser bland annat för lärarstudenter på temat Därför lyckas nyanlända elever i skolan. Suheer har varit förtroendevald politiker i Botkyrka kommuns utbildningsnämnd och sitter nu med i kommunens kultur- och fritidsnämnd.

GRUNDSKOLA 3 – SPECIALPEDAGOGIK

Suheer Sherif

Lärare mot förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år.

Hur kan kunskap om mänskliga rättigheter bidra till språkutveckling och hopp om framtiden?

Föreläsningen utgick från ett ämnesövergripande projekt där eleverna lär känna olika människorättskämpar. Eleverna får bland annat argumentera, skriva och hålla tal som den människorättsförespråkare de valt. Vi tog del av material, verktyg och konkreta tips för en språkutvecklande undervisning som med utmanande uppgifter och mycket stöttning bidrar till en mer nyanserad förståelse av vår omvärld. Verktyg som också ger unga människor hopp om att förändring är möjlig.

Karolina Sandahl är gymnasielärare i samhällskunskap, psykologi och religionskunskap på Globala gymnasiet och har på senare år främst arbetat med SO inom språkintroduktion. Karolina är regionledare på Den Globala Skolan och arbetar med kompetensutveckling för lärare och lärarstudenter kring lärande för hållbar utveckling.

GRUNDSKOLA 3 – SPECIALPEDAGOGIK – SPRÅKINTRODUKTION

Karolina Sandahl

Gymnasielärare i samhällskunskap, psykologi och religionskunskap.

Hur påverkas barn och unga som varit utsatta för svåra påfrestningar och hur kan skolan ge den trygghet de här eleverna så väl behöver?

I mötet med elever som upplevt krig, flykt, svåra uppbrott eller andra trauman kan skolans pedagoger bli de viktiga vuxna som barnen så väl behöver. Föreläsningen utgick från förhållningssättet traumamedveten omsorg, TMO, och beskrev hur skolan kan skapa trygghet i mötet med eleverna. Det handlade om bemötande med konkreta exempel på rutiner och strukturer som ger fysisk, relationell, känslomässig och kulturell trygghet. Vi fick också veta mer om hur unga människors hjärna påverkas av svåra påfrestningar och hur det yttrar sig i form av beteendemässiga och emotionella svårigheter.

Bitte Nordström Kinnaman har arbetat inom socialtjänst, barnomsorg och skola. Hon har verkat som kurator samt psykoterapeut inom Barn och ungdomspsykiatrin, BUP, där hon bland annat arbetat på specialenheter inriktade på migration och traumabehandling för familjer och ensamkommande. I dag arbetar Bitte uteslutande som utbildare inom TMO på uppdrag av Rädda Barnen.

GRUNDSKOLA 1 – GRUNDSKOLA 2 – GRUNDSKOLA 3 – SPECIALPEDAGOGIK – SPRÅKINTRODUKTION

Bitte Nordström Kinnaman

Utbildare inom TMO på uppdrag av Rädda Barnen, tidigare verksam kurator, psykoterapeut och inom socialtjänst, barnomsorg och skola.

Hur skapar jag goda förutsättningar i mötet med föräldrar till flerspråkiga och nyanlända elever? Hur får jag till ett samarbete som ger förståelse för de mål, förmågor och kunskapskrav som genomsyrar svensk grundskola?

Föreläsningen beskrev konkreta metoder som gör flerspråkiga föräldrar delaktiga och engagerade i skolans verksamhet och innehåll. Den beskrev strategier som gör att såväl föräldramötet som enskilda samtal blir ingången till fruktbara samarbeten där föräldrarna får förståelse för skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag. Vi fick även ta del av ”förmågepusslet” som ett verktyg för interaktivitet och diskussion mellan lärare och föräldrar.

Lotta Karlsson har en bakgrund som lärare/förstelärare i SO och engelska, senast på högstadiet vid mångkulturella Östergårdsskolan i Halmstad. Sedan 2016 arbetar Lotta som verksamhetsutvecklare på Barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstad kommun med fokus på systematiskt kvalitetsarbete och pedagogiska utvecklingsprocesser, på såväl förvaltning- som skolnivå. Hon twittrar under namnet @FrokenFlipp och många följer hennes blogg Mitt Flippade Klassrum.

GRUNDSKOLA 1 – GRUNDSKOLA 2 – GRUNDSKOLA 3 – SPECIALPEDAGOGIK – SPRÅKINTRODUKTION

Lotta Karlsson

Bakgrund som lärare/förstelärare i SO och engelska, senast på högstadiet. Sedan 2016 verksamhetsutvecklare vid barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstad kommun.

Produkten har lagts i varukorgen! Gå till varukorg