Konferens

Digital omställning - Konferens

Välfärdsteknik och nya arbetssätt i äldreomsorgen

Konferensen Digital omställning

Välfärdsteknik och nya arbetssätt i äldreomsorgen

Den här konferensen genomfördes senast i december 2019. Du som är nyfiken kan läsa mer om programmet nedan.

Vill du gå nästa gång? Håll dig uppdaterad via nyhetsbrevet.


Digitaliseringen gör att äldreomsorgen utvecklas och förändras. Omställningen kan vara en framgångsfaktor för att kunna säkra omsorgens kvalitet när skatteintäkterna minskar, antalet äldre ökar och konkurrensen om personalen hårdnar.

Denna konferens tar avstamp i den teknik som finns idag och hur den kan användas för en effektivare arbetsprocess. Ta del av erfarenheter från kommuner som ligger i framkant och få vägledning för hur din verksamhet kan introducera välfärdsteknik som till exempel robotar och artificiell intelligens, AI, för att öka tryggheten för äldre och höja personalens kompetens.


Deltagarröster från konferensen 2018:

 • "Första gången jag var med, men ser att vi har mycket att jobba på i vår kommun. Det är inspirerande."
 • "Bra föreläsare, som på olika sätt framförde ungefär samma budskap. Handfasta råd inför uppstart av välfärdsteknik."
 • "En bra blandning och kvalitet på föreläsningarna."

 

FAKTA

Denna konferens genomfördes senast i december 2019. Varmt välkommen vid nästa tillfälle!

Frågor?
Kontakta Barbro och Tove:
anmalan@gothiafortbildning.se
08-4622670


Vill du ställa ut på Digital omställningVälkommen att kontakta Karin Westlund: karin.westlund@gothiafortbildning.se
Tel: 070-8127072


 

Program på Konferensen Digital omställning

Här kan du läsa mer om programmet från konferensen som genomfördes i december 2019. Välkommen vid nästa tillfälle!

Konferensen Digital omställning, dag 1

Program 5 december 2019

 • 09:20 Morgonkaffe med smörgås

  Fika, mingel och besök bland våra utställare.

 • 10:00 Välkomna!

  Ulrika Beck-Friis, chefredaktör tidningen Äldreomsorg, hälsade välkommen.

  Ulrika Beck-Friis - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  ULRIKA BECK-FRIIS
  Chefredaktör tidningen Äldreomsorg
 • 10:10 Teknik och smartare arbetssätt klarar den demografiska utmaningen

  Minskade skatteintäkter gör att välfärdssektorn står inför stora ekonomiska utmaningar, som kräver besparingar och personalminskningar. För äldreomsorgen är det därför nödvändigt med nya arbetsmodeller, ökad teknikanvändning och digitalisering.

  Budskapet från SKL:s chefsekonom är tydligt – för att bibehålla en god kvalitet i äldreomsorgen krävs mer digitala lösningar.

  Vi avslutade med en bensträckare kl.11:00.

  Annika Wallenskog
  Chefsekonom på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Hon har varit kommundirektör i Vallentuna kommun, ekonomidirek- tör i Nacka kommun och i landstinget Uppsala län
 • 11:10 Tillsyn av välfärdsteknik – vad ser IVO?

  Inspektionen för vård och omsorg, IVO, presenterade resultatet av den tillsyn myndigheten genomfört under 2019. IVO diskuterade de faktorer som har betydelse för att välfärdsteknik inom äldreomsorgen ska kunna införas med hänsyn till brukarens behov.

  Monica Rådestad
  Inspektör på IVO avdelning öst och projektledare för den nationella tillsynen av välfärdsteknik.
 • 11.40 Trygg förändring genom strukturerat arbete

  I Falu kommun införs alltid välfärdsteknik i projektform för att kunna dra slutsatser av en pilot innan ett breddinförande. Det är en arbetsmodell som inkluderar medarbetarna och som har ett tydligt fokus på målet samtidigt som ett införande måste ge nytta för brukaren. Även informationssäkerheten är en viktig del i arbetet. Genom att arbeta systematisk känner sig också medarbetarna tryggare med förändringen, vilket är grunden för ett framgångsrikt införande av ny teknik.

  CARINA ANDERSSON
  It-samordnare/enhetschef för it-frågor, omvårdnadsförvaltningen, Falu kommun. Hon är även med i SKL:s beställarnätverk för välfärdsteknik och har tidigare varit chef i äldreomsorgen.
 • 12:30 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 13:30 Strategiska vägval i en digital äldreomsorg

  Teknikutvecklingen skapar nya tjänster men även ett allt större behov att klara omställning och anpassning. För sjukvård och äldreomsorg innebär detta speciella krav. Digital teknik underlättar och blir en nödvändig del för att möta en åldrandebefolkning och växande rekryteringsproblem. Samtidigt är inte teknikutvecklingen problemfri och det finns flera fallgropar att undvika. Vad säger forskningen om hur digitaliseringen har påverkat sjukvården och äldreomsorgen i Sverige? Vad kan Sverige lära av andra och vilka åtgärder är viktiga för att lyckas med digitaliseringen?

  Mårten Blix
  Nationalekonom vid Institutet för Näringslivsforskning, är en av landets ledande experter på hur digitaliseringen påverkar effektivitet och ekonomi inom välfärden.
 • 14:30 Eftermiddagskaffe

  Fika, mingel och besök bland våra utställare.

 • 15.00 Nacka testar ny teknik – Praktikfall

  Nacka kommun ingår sedan fem år i Stockholm Digital Care som är ett EU-projekt för att utveckla välfärdsteknik. Målet är att öka teknikmognaden i kommunen, skapa engagemang hos medarbetarna och att bli bättre på att handla upp rätt tjänst/produkt. En ny app för att förbättra den individanpassade vården inom demensomsorgen samt AI i särskilt boende är några av de produkter som medarbetare hittills testat.

  Kerstin Seipel
  Leg. fysioterapeut och utvecklingsledare, Nacka kommun, driver projekt som handlar om att utveckla ny välfärdsteknik för äldre.
 • 15:30 Dag 1 avslutades

Konferensen Digital omställning, dag 2

Program 6 december 2019

 • 09:00 Teknik i människans tjänst

  En ökad användning av teknik kan stärka äldres självständighet, öka tryggheten och livskvaliteten. Det tror regeringen som har tillsatt en utredning för att kartlägga förutsättningar och hinder.

  I maj 2020 presenteras Tekniken i människans tjänst, som handlar om hur välfärdstekniken bättre kan tas tillvara inom äldreomsorgen.

  Peter Larsson
  Regeringens särskilda utredare i utredningen för välfärdsteknik i äldreomsorgen. Till vardags är Peter Seniorrådgivare på Sveriges Ingenjörer.
 • 09:40 Kaffe och smörgås
 • 10:10 VR för meningsfull vardag – Praktikfall

  Hur kan avancerad VR-teknik användas för att förbättra välbefinnandet och livskvaliteten hos äldre inom äldreomsorgen?

  Daniel Kemppi berättade om erfarenheter och observationer från flera vård- och omsorgboenden i Södertälje kommun som provat och utvärderat VR-teknik.

  Vi avslutade med en bensträckare kl.11:00.

  Daniel Kemppi
  VR-pedagog och mottagare av Kulturnämndens projektstöd Kultur & Hälsa i Södertälje. Han använder virtual reality som redskap för att aktivera brukare på äldreboenden.
 • 11:10 Funktionsupphandling - fördelar och fallgropar

  Hur ska du göra för att äldres behov ska styra upphandlingen av välfärdsteknik istället för att upphandlingen anpassas efter befintlig välfärdsteknik?

  Jonas Ek
  Projektledare på RISE Digital Health Lab, kring projekt kopplade till vård, omsorg och digitalisering. Han har också ansvarat för införandet av välfärdsteknik i Nacka kommun bland annat med en upphandling som fick stort nationellt fokus. Detta för att funktionen fick styra anbudet.
 • 12:00 Konferensen avslutades

  Välkommen åter!

Talare på konferensen Konferensen Digital omställning 2019

Läs mer nedan om talarna på konferensen i december 2019, och varmt välkommen åter vid nästa tillfälle!

Chefsekonom på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Hon har varit kommundirektör i Vallentuna kommun, ekonomidirektör i Nacka kommun och i landstinget Uppsala län

Chefsekonom på SKL Annica Wallenskog

Nationalekonom vid Institutet för Näringslivsforskning, är en av landets ledande experter på hur digitaliseringen påverkar effektivitet och ekonomi inom välfärden.

Nationalekonom Mårten Blix

It-samordnare/enhetschef för it-frågor, omvårdnadsförvaltningen, Falu kom- mun. Hon är även med i SKL:s beställarnätverk för välfärdsteknik och har tidigare varit chef i äldreomsorgen.

It-samordnare/enhetschef Carina Andersson

Inspektör på IVO avdelning öst och projektledare för den nationella tillsynen av välfärdsteknik.

Inspektör på IVO Monika Rådestad

Leg. fysioterapeut och utvecklingsledare, Nacka kommun, driver projekt som handlar om att utveckla ny välfärdsteknik för äldre.

Utvecklingsledare, Nacka kommun Kerstin Seipel

Regeringens särskilda utredare i utredningen för välfärdsteknik i äldreomsorgen. Till vardags är Peter Seniorrådgivare på Sveriges Ingenjörer.

Utredare Peter Larsson

VR-pedagog och mottagare av Kulturnämndens projektstöd Kultur & Hälsa i Södertälje. Han använder virtual reality som redskap för att aktivera brukare på äldreboenden.

VR-pedagog Daniel Kemppi

Projektledare på RISE Digital Health Lab, kring projekt kopplade till vård, omsorg och digi- talisering. Han har också ansvarat för införandet av välfärdsteknik i Nacka kommun bland annat med en upphandling som fick stort nationellt fokus. Detta för att funktionen fick styra anbudet.

Projektledare JONAS EK


Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Kostnadsfri avbokning fram till 30 dagar innan konferensen. Därefter fullt pris. Anmälan är bindande men ej personlig. Gothia Fortbildning förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.