Att informera om amning på MHV

Utdrag ur boken Amning i dag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Det är viktigt att redan tidigt under graviditeten informera om och motivera till amning. Redan vid det första inskrivningstillfället på mödravården kan man lyfta fram amningen. En alldeles naturlig fråga till den som nyss blivit gravid kan vara att fråga om hon känner något i sina bröst. Det kan vara inledningen på ett samtal om hon vet om hon själv är ammad och hur hon som nybliven mor skulle ställa sig till att amma. Om hon är omföderska kan man be henne berätta om sina tidigare erfarenheter av amning. Man kan lyfta frågorna till reflektion utan att avkräva ett ställningstagande eller svar från föräldrarna. Att amma är ofta något man bestämmer sig för att göra eller inte göra mycket tidigt i graviditeten och det kan därför vara betydelsefullt att skapa en nyfikenhet runt frågorna om amning.

Amning lämpar sig särskilt väl att diskutera och informera om i grupp, eftersom det är ett ämnesområde som färgas starkt av våra erfarenheter och attityder. Föreställningen om ointresse för amning under graviditeten visar sig oftast komma på skam, om föräldrarna får tillfälle att tillsammans med en kunnig gruppledare och andra blivande föräldrar diskutera amning som en naturlig del av det som kommer att hända efter förlossningen.

I den tredje trimestern är man som blivande mamma nyfiken, öppen och intresserad av vem det blivande barnet kan vara, hur man själv kommer att bli som mamma, hur ens partner kommer att fungera som förälder. I den här perioden har man många drömmar och fantasier om det kommande barnet och om hur framtiden kommer att gestalta sig. Det bästa är därför om man kan prata om både barnets förmågor och behov av mycket kroppskontakt. Många föräldrar känner inte heller till barnets hela tiden återkommande beteende av att söka sig till bröstet och vilja suga för att säkerställa sig om sin egen trygghet. Man kan aldrig skämma bort ett barn med för mycket kroppskontakt och närhet, vilket en hel del föräldrar kan vara oroliga över. Inte minst de blivande fäderna har ofta ett stort utbyte av att ventilera sina föreställningar kring amningen, som ännu av vissa upplevs lite tabubelagt. Pappans inställning till amning har visat sig ha stort inflytande på hur mycket och hur länge mamman väljer att amma. Att uppmana paren att prata om vilka föreställningar de har och hur mycket och länge de tänker sig att amningen ska pågå kan vara av stort värde. Det är viktigt att vara klar över hur pappans inställning kan påverka kvinnans motivation till att amma.

Vissa grundläggande kunskaper bör alltid förmedlas och utgöra grunden för en fruktbar fortsatt diskussion. Särskilt i fråga om amning är det dock viktigt att kunskapsförmedlingen sker i dialogform, där föräldrarnas egna synpunkter får stort utrymme. Ett viktigt mål med undervisningen bör vara att bidra till att bygga upp mammans självförtroende på området – alltså tron på den egna kroppens förmåga! Kvinnor med tidigare negativa upplevelser av amning bör i lugn och ro få berätta sin historia, bli lyssnade till och tagna på allvar. Det kan motivera en mamma att prova på nytt.

Samtidigt som man betonar fördelarna med amning för mamma och barn (infektionsskydd, skydd mot autoimmuna sjukdomar, bekvämlighet, nära kroppskontakt och så vidare), bör man ge en realistisk bild av de problem som faktiskt kan uppstå under amningstiden. Mamman bör vara så pass förberedd att hon inte blir orolig, om något inte skulle fungera under den första tiden.

Några ämnen som alltid bör tas upp under MHV-tiden:

  • Attityder till amning. Förändringar genom tiderna.
  • Betydelsen av pappans/medförälderns/nära anhörigas stöd.
  • Barnets nio stadier att ta sig till bröstet.
  • Barnets naturliga beteende och behov av kroppskontakt. 
  • Utdrivningsreflexen och dess känslighet för omgivningens påverkan.
  • Hur ofta ska man amma? Sambandet mellan tät amning och ökad mjölkproduktion.
  • Sugandets betydelse – amning är mycket mer än mat.
  • Bröstmjölkens sammansättning. Dess anpassning till barnets behov. Skydd mot framför allt infektioner.
  • Handurmjölkning, hur och när.
  • De första dagarnas amning.

Boken Amning i dag

Boken Amning i dag
Författare: Elisabeth Kylberg, Mia Westlund och Sofia Zwedberg.

Orange knapp - Beställ boken Amning i dag


Kuvert - symbol för Gothia Fortbildnings nyhetsbrevTIPS! Prenumera på vårt nyhetsbrev: lästips, nyheter och erbjudanden.


RELATERADE PRODUKTER