Amningsrådgivning på BHV

Utdrag ur boken Amning i dag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Den första tiden hemma med barnet upplevs mycket olika av olika kvinnor. Det kan ibland vara en svår omställning att komma från den trygga BB-miljön med kunnig personal.

Ju bättre kontinuiteten mellan BB och barnhälsovården fungerar, desto mindre är risken att mamman ska behöva känna sig utlämnad efter hemkomsten. Helst bör alla föräldrar redan före förlossningen ha träffat den BHV-sjuksköterska som de kommer att ha kontakt med i fortsättningen. På många orter går detta utmärkt att ordna i samband med föräldrautbildningen under graviditeten. En förutsättning är naturligtvis ett gott samarbete mellan mödravård, BB och barnhälsovård, något som dessutom är viktigt för att bygga upp en enhetlig amningsrådgivning i alla led kring barnets födelse. Alla föräldrar bör åtminstone veta vilken BHV de ska vända sig till efter hemkomsten, oavsett vilken vårdmodell som används och oberoende av när BHV kommer att ta över ansvaret.

Det första hembesöket från BHV är viktigt. Det bör göras inom cirka en vecka. Om hembesöket görs av särskild BB-personal kan BHV:s hembesök förskjutas något i tid. Framför allt när det gäller amningen, är en förtroendefull kontakt avgörande för att rådgivningen ska fylla sin funktion. Föräldrarna bör få klart för sig att BHV-personalen står till deras förfogande, att BHV är en samhällsservice som de kan anlita även i fråga om sådant som de själva kanske beskriver som småsaker. BHV är inte bara en servicestation för barnet.

Rådgivningen fungerar bäst om den sker i anslutning till frågor från föräldrarna och hela tiden syftar till att stärka deras självförtroende i föräldrarollen. Det är alltså viktigt att som sjuksköterska vara lyhörd för mer eller mindre tydligt uttalade tecken på osäkerhet och oro och det hjälpbehov, som föräldrarna kan ge uttryck för vid de första kontakterna.

Regelbundna kontakter med BHV upplevs som mycket värdefullt av både sjuksköterska och föräldrar. Det är dock viktigt att kontakten inte bara fokuserar på barnets viktkurva, utan att man kan se förändringar i barnets vikt som en del av barnets totala utveckling. Föräldrarna måste få ge utlopp för sina funderingar och sin eventuella oro. Mår föräldrarna bra påverkas barnet positivt.

Många, framför allt förstagångsföräldrar, går också i föräldrautbildningsgrupper på BHV där man kan diskutera olika synsätt och få bra stöd och råd av andra föräldrar tillsammans med BHV-sköterskans stora erfarenhet. Att ha bra stöd och support av både sin nära omgivning som av hälso- och sjukvårdens personal är många gånger avgörande för den fortsatta amningen. Även föräldrar med barn som inte ammas ska känna sig välkomna till dessa grupper och frågor som hur man kan ge barnet en trygg anknytning oavsett om man ammar eller inte, liksom likheter och skillnader i barns beteende med och utan amning, bör belysas på ett objektivt och nyanserat vis.

Det är sjuksköterskan som brukar stå för den största delen av amningsinformationen på BHV, vilket inte gör det mindre angeläget att även BHV-läkaren intresserar sig för amningen vid läkarmottagningarna. Framför allt bör all personal vid en BHV-mottagning sträva efter att ge föräldrarna samstämmig information och rådgivning. Därför är det nödvändigt med fortlöpande intern diskussion och utbildning kring amningsfrågor.

Det bör vara lätt att nå BHV-sjuksköterskan, eftersom amningsproblem ofta kommer utan förvarning och långt ifrån alltid i närheten av BHV:s telefontider. Är det praktiskt genomförbart bör föräldrarna därför även få ringa BHV vid andra tider än telefontider eller på annat sätt kunna lämna meddelande och bli kontaktade av BHV-sjuksköterskan.

Amningsrådgivning på BHV bör omfatta följande:

 • Anamnes om hur amningen fungerat på förlossningen och BB samt tidigare erfarenheter och förväntningar på den kommande amningen.
 • Sjuksköterskan bör vara med vid ett amningstillfälle för att se amningsposition och sugteknik.
 • Information om barns olika behov:
       – de äter olika mängder.
       – de suger olika länge.
       – de har olika rytm och vill suga mer eller mindre ofta.
 • Information om utdrivningsreflexen.
 • Information om mjölkproduktion.
 • Amning och sömn.
 • Information om spända bröst och hur man förebygger ”mjölkstockning”.
 • Information om Amningshjälpen.

Läs mer om våra produkter:

Boken Amning i dag

Boken Amning i dag
Författare: Elisabeth Kylberg, Mia Westlund och Sofia Zwedberg.

Orange knapp - Beställ boken Amning i dag


Kuvert - symbol för Gothia Fortbildnings nyhetsbrevTIPS! Prenumera på vårt nyhetsbrev: lästips, nyheter och erbjudanden.