Amning i dag – information och utbildning

Utdrag ur boken Amning i dag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Det finns inga genvägar till konsten att ge god information och rådgivning. Färdiga materialpaket kan aldrig göra arbetet. Man måste lita till sina egna, personliga resurser.

Det är viktigt att acceptera att vi är olika skickliga i att förmedla information, men att alla kan utvecklas om de får tillfälle. Samma information kan inte ges till alla mammor. Man måste ta hänsyn till
• vem man samtalar med
• när informationen ges
• vad som ska sägas
• att informationen ges på bästa sätt.

Att ta hänsyn till dessa punkter är hälsoinformationens konst. Säger vi samma sak till alla, finns det en risk att man uppfattar informationen som beskäftig och opersonlig.

Om man är medveten om sina egna attityder till amning och dessutom är lyhörd för mammans totala situation, bör det vara lätt att skapa en avspänd rådgivningssituation. En saklig faktagrund är en nödvändig förutsättning i arbetet, men lika viktigt som faktaförmedlandet är det att ha förmåga till inlevelse och förståelse. Har man en god baskunskap om amning är det också lättare att individualisera råden efter just den mammans behov som man har framför sig.

Oavsett hur länge mamman vill amma, har hon rätt att bemötas med respekt och stöd från all hälsopersonal. De hjälpmedel som beskrivs ovan passar även här, men många gånger är det viktigt att ge sig tid att lyssna och hjälpa mammorna att formulera sina frågor.

Gemensam fortbildning
För att föräldrar ska uppleva samstämmig information, bör man arrangera gemensam fortbildning för alla yrkeskategorier som arbetar med amningsrådgivning, det vill säga personal från mödrahälsovård, kvinnoklinik (förlossning, BB, såväl dag- som nattpersonal), barnhälsovård och barnklinik. Så gott som alla förlossningskliniker har i dag en skriven amningsstrategi. Det är värdefullt att diskutera och formulera en gemensam amningsstrategi för hela vårdkedjan, som kan leda till större samstämmighet i råden. Den skrivna amningsstrategin kan man också utgå ifrån och göra en handlingsplan för hur man kan nå de uppsatta målen på sin egen arbetsplats.

Varje vårdkedja bör ha en gemensam utbildningsdag om amning med regelbundna intervall. Med dessa som grund kan en gemensam syn och policy diskuteras fram i arbetsgruppen, så att föräldrarna möts av samstämmighet och konsekvens i informationen. Diskussionen bör bland annat innebära att man får kunskap om varandras arbete och hur amningsinformationen till föräldrarna går till. Det är också viktigt att man får tillfälle att diskutera egna attityder till amning. Man bör till exempel tänka igenom hur det sätt på vilket man själv informerar om amning styrs av egna eventuella amningsupplevelser. Det kan ibland vara svårt att ge övertygande och motiverande amningsinformation om man själv har haft negativa erfarenheter och kanske känner sig ganska misslyckad på amningens område. Å andra sidan kan kvinnor, som själva har ammat utan problem, ha svårt att sätta sig in i att amning kan vara problemfylld.

Egna erfarenheter av olika slag kan vara värdefulla i amningsrådgivningen och användas på ett positivt sätt, om man är medveten om sina känslor och har tillfälle att tänka igenom och bearbeta dem. Fortbildning inom detta område bör kunna omfatta även ganska okonventionella metoder. Exempelvis kan enkla rollspel kring olika situationer på ett fint sätt belysa de egna känsloupplevelsernas betydelse.

Boken Amning i dag

Boken Amning i dag
Författare: Elisabeth Kylberg, Mia Westlund och Sofia Zwedberg.

Orange knapp - Beställ boken Amning i dag

Läs mer om amningsrådgivning:

Orange knapp - amningsrådgivning MHV

Orange knapp - amningsrådgivning BB

Orange knapp - amningsrådgivning BHV

REFERENSER

Bai DL, Fong DYT, Tarrant M. (2015) Breastfeeding experience and duration of any and exclusive breastfeeding among multiparous mothers. Birth, 42(1):70–7.

Clifford J, McIntyre E. (2008) Who supports breastfeeding? Breastfeed Rev, 16(2):9–19.

Ekström A. (2005) Amning och vårdkvalitet. Akademisk avhandling, Karolinska Institutet, Stockholm.

Parker IA, Sullivan S, Kreuger C et al. (2012) Effect of early breast milk expression on milk volume and timing of lactogenesis stage II among mothers of very low birth weight infants: a pilot study. J Perinatal, 32(3):205–9.

Perriman N, Davis DL, Ferguson S. (2018) What women value in the midwifery continuity of care model: a systematic review with meta-synthesis. Midwifery, 62:220–9.

Schafer EJ, Campo S, Colaizy TT et al. (2017) Influence of experiences and perceptions related to breastfeeding one’s first child on breastfeeding initiation of second child. Matern Child Health J, 21(6):1288–96.

SOSFS föreskrift 2008:33 (M).

Stockholms läns landsting (2016) Regionalt vårdprogram: bröstkomplikationer i samband med amning. Stockholms läns landsting, Stockholm.