Vad är nytt i förskolans reviderade läroplan?

Del 2(2) om förskolans läroplan, Lpfö 18

Fler artiklar om förskolan

Nytt i Lpfö 18

Varför ska vi jobba med digital kompetens i förskolan? Vad säger förskolans nya läroplan om utbildning och undervisning? Och vad är egentligen undervisning i förskolan?

Här hittar du svaren på dina frågor om vad som är nytt i förskolans reviderade läroplan.

Varför ska vi jobba med digital kompetens i förskolan?

Digital kompetens skrivs in utifrån den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Syftet med strategin är att Sverige ska bli bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Regeringen menar att utbildningspolitiken har en viktig roll att spela för att nå denna ambition.

I grunden är digital kompetens en demokratifråga och en förutsättning för att alla ska få likvärdig tillgång till samhället. Det handlar om jämlikhet och om att tidigt väcka ett intresse oavsett könstillhörighet.

Här kan du läsa Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet.

Vad säger förskolans nya läroplan om utbildning och undervisning?

Begreppen utbildning och undervisning definieras i läroplanen i enlighet med 2010 års skollag. Undervisning är centralt i genomförandet av förskolans utbildning.

Vad är undervisning i förskolan?

Undervisning handlar om att alla barn ska få möta alla målområden i läroplanen. En medveten undervisning innebär att arbeta mot läroplanens mål, i relation till varje barn, där de får stöttning i sin takt, utifrån sina erfarenheter. Undervisningen gynnar framför allt de barn som har störst behov av stöttning för lärande och utveckling.

Varför ska vi undervisa i förskolan?

Syftet med undervisning och lärande är att alla barn ska få en likvärdig grund för skolan och livet. 

Vem ansvarar för undervisningen?

I det nya avsnittet 2.7 förtydligas att det är förskollärararens ansvar att undervisningen bedrivs i enlighet med målen.

I boken Uppdrag undervisning – struktur och arbetsglädje i förskolan kopplar författarna på ett positivt och enkelt sätt sina egna erfarenheter som förskollärare till forskning och teorier.

Vad säger läroplanen om barnskötarnas roll och förskollärarnas särskilda ansvar? 

Förskollärarnas särskilda ansvar för förskolans utbildning och undervisning blir tydligare. Barnskötarnas betydelse i förskolan lyfts fram. Även deras roll i undervisningen för att främja barns utveckling och lärande förtydligas.

Varför är det viktigt med medveten högläsning?

I den reviderade läroplanen lyfter man in att barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. 

De yngsta barnens språkutveckling och tidiga lässtimulans påverkar hur barnen senare utvecklar sin läsförmåga och därmed vilka förutsättningar de har för fortsatt skolgång. Förskolan utgör det första steget i utbildningssystemet och spelar stor roll för barns språkutveckling. Med tanke på den kompensatoriska funktion förskolan kan ha för barn från hem där läsning förekommer i mindre grad blir detta viktigt.

Vill du veta mer om vikten av läsning?
Läs läsdelegationens slutbetänkande Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället på regeringen.se.

Hur kan jag arbeta medvetet med högläsning?
I boken Högläsning i förskolan – vägledning till litteraturen lyfts forskning om högläsning och hur viktig högläsningen är för barns läsutveckling. Du får tips om hur du kan arbeta pedagogiskt med en högläsningsbok och hur högläsningen kan följas upp med olika aktiviteter i förskolan.

Vad innebär hållbar utveckling i förskolan?

Begreppet hållbar utveckling – ekonomisk, social och miljömässig – förs in i förskolans nya läroplan. Barnen ska ges möjlighet att utveckla ansvar och intresse för – samt kunskaper om – hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. 

FN definierar hållbar utveckling på följande sätt:  
Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Varför är leken viktig?

Med ett eget avsnitt lyfts leken fram som grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. 

Lek är avgörande för ett barns utveckling. Det är genom att leka som barn tar sig an världen och gör den begriplig, det är det lilla barnets främsta språk. Leken är viktig både för lekens egen skull och som en naturlig del av barnens inlärningsprocess. I förskolans utbildning ska leken ha en central plats och både miljön och förhållningssättet hos alla som arbetar i förskolan ska uppmuntra till lek och på så sätt bekräfta lekens betydelse.

Mer om lek:

Vad säger läroplanen om rörelseglädje och vistelse i naturmiljöer?

Betydelsen av fysisk aktivitet, rörelseglädje, hälsosam livsstil och att vistas i olika naturmiljöer lyfts fram. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sätt som främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Barn ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus.

Vad kan förskolan bidra med i ett hälsoperspektiv?

Förskolan har en viktig uppgift att försöka utjämna sociala hälsoskillnader och på sikt stärka hälsan. Förskolan har unika förutsättningar att göra detta eftersom man når nästan alla barn. Enligt den forskning som lyfts fram är förskolan helt avgörande för de små barnens rörelse då de flesta små barn tillbringar största delen av sin vakna tid där.

Var kan jag läsa mer om hur förskolan kan påverka barns hälsa positivt?
En litteraturöversikt från Folkhälsomyndigheten och Centrum visar att förskolan har positiva effekter både på barns psykiska hälsa och på deras senare studieresultat i både språk och matematik. Du kan läsa rapporten här: Förskolans påverkan på barns hälsa på folkhalsomyndigheten.se. 

Vad säger läroplanen om barns rätt till integritet?

Skrivningar om att respektera barns rätt till kroppslig och personlig integritet tas in i läroplanen för första gången. Det gäller både i den dagliga omsorgen och i dokumentationen. Viktigt är då att arbeta förebyggande och lära dem rätten till sin kroppsliga integritet, att det är okej att säga nej till kroppslig kontakt.

Förskolan ska också respektera barnens önskningar och åsikter med mera. Man måste lyssna på barnen och barn måste lyssna på varandra. Det betyder inte att man får som man själv vill.

Förskolan har i uppdrag att dokumentera, det är viktigt ur ett kvalitets- och likvärdighetsperspektiv. Vi måste alltså också i dokumentationen ta hänsyn till barnens integritet, vilket innebär att vi måste inkludera barnen i arbetet med dokumentationen. 

Var kan jag läsa mer om barns integritet?
I boken Våga se signaler på sexuella övergrepp – vägledning och främjande integritetsarbete beskrivs bland annat främjande arbete med barns integritet som ett sätt att motarbeta sexuella övergrepp. Du får tips på integritetsstärkande övningar att göra tillsammans med barnen.

Hur kan man arbeta med barns integritet?

Vad säger förskolans nya läroplan om jämställdhet?

Skrivningarna om jämställdhet blir tydligare och alla som arbetar i förskolan ska bidra till att barnen oavsett könstillhörighet ges förutsättningar för utvidgade upplevelser och uppfattningar om sina möjligheter. Alla barn ska få likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet. Inte minst ska rektor se till att inkludera arbetet med jämställhet i det systematiska kvalitetsarbetet.

Hur kommer vi igång med jämställdhetsarbetet?
Ta hjälp av den praktiska boken Arbeta med jämställdhet i förskolan – med normmedveten pedagogik som fungerar som ett stöd för reflektion kring jämställdhet. Den kan användas både i starten och i det fortsatta arbetet med att främja lika villkor och inkludering av alla barn.

Vad står det i läroplanen om nationella minoritetsspråk?

De nationella minoriteternas rätt till sina nationella minoritetsspråk blir tydligare. Utbildningen i förskolan ska också lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer, inklusive de nationella minoriteternas språk och kulturer. Det innebär att dessa grupper som utgörs av judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedarlingar ska stödjas i sin språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk – jiddish, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

I avsnittet Förståelse och medmänsklighet anges att utbildningen ska lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer, inklusive de nationella minoriteternas språk och kulturer (judar/jiddish, romer/romani chib, samer/samiska, sverigefinnar/finska och tornedarlingar/meänkili.) Det innebär att dessa grupper också ska stödjas i sin språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk.

Vad säger förskolans nya läroplan om barnkonventionen?

FN:s konvention om barnets rättigheter (länk till Unicef.se), eller barnkonventionen som den ofta kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. I de grundläggande värden som ska gälla i förskolan lyfts barnkonventionen och barns rättigheter in. Förskolan har i uppdrag att ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för människors lika värde och de mänskliga rättigheterna. Utbildningen ska utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter.

Var kan jag läsa mer om barnkonventionen?


Av Malin Malmström

Skribent

Malin Malmström - chefredaktör för Förskoletidningen

Malin Malmström
Chefredaktör Förskoletidningen, ansvarig utgivare för Förskolekraft.se och affärsområdeschef.


Facebooks logotypVarmt välkommen till vår FB-sida för dig i förskolan: artiklar, lästips och nya produkter.


Svart kuvert-symbol - Gothia Fortbildnings nyhetsbrevTIPS! Prenumera på vårt nyhetsbrev inom förskola: lästips, nyheter och erbjudanden.


Foto på lekande barn i förskolan av Rawpixel, Getty Images.

relaterade artiklar

Fyra glada förskolebarn i skogen - Förskolans läroplan

Vad är bakgrunden till förskolans reviderade läroplan?

Vad är bakgrunden till den omarbetade läroplanen, Lpfö 18? Och vad är syftet med revideringen av förskolans läroplan? Svaren hittar du här.

Läs Förskolans läroplan, Lpfö 18

Åsa Ekman om barnkonventionen i förskolan

”Jag vill peppa förskolan i arbetet med barnkonventionen”

Från och med första januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Det innebär att samtliga delar av samhället behöver förändra synen på barn, arbetssätt och metoder. Det gäller naturligtvis även förskolan. 

Läs intervjun med barnrättskonsulten Åsa Ekman

relaterade produkter