Motiverande samtal i förskolan

Intervju med Ann-Sofie Eriksson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hallå där Ann-Sofie Eriksson …

… aktuell med boken MI som samtalsmetod och förhållningssätt – motiverande samtal i förskolan.

Du arbetade tio år som förskollärare, sedan gick du vidare, tog socionomexamen och blev utbildare i motiverande samtal (MI). Nu har du skrivit en bok om MI i förskolan, varför?
– Därför att jag vet att det gör skillnad i möten. Jag ser hur väl MI fungerar inom olika verksamheter och eftersom jag fortfarande har ett stort hjärta för förskolan ville jag sprida kunskapen till förskollärare också. MI används i många delar av samhället inom sjukvården, socialtjänsten och jag använder det själv i mina samtal med klienter, men det är ännu inte vanligt i förskolan.

Hur kan MI användas i förskolan?
– MI ger personalen konkreta verktyg i samtal med föräldrar, barn och kollegor. Det ger dem trygghet i möten, även i situationer som kan vara utmanande och som annars kan sluta i pekpinnar eller konflikt. När vi vill motivera ett barn, en förälder eller en kollega att se saker ur nya perspektiv, är det inte alltid helt lätt att göra det, utan att samtidigt trigga hens försvarsreaktioner. Men med motiverande samtal har vi konkreta tillvägagångssätt som bidrar till att behålla det positiva samtalsklimatet och den goda förtroendefulla relationen. Jag märker även att MI som förhållningssätt och samtalsstil fungerar väl i personalgruppen och att det bidrar till ett samarbetsinriktat klimat där pedagogerna, som goda förebilder, sprider det vidare till barnen.

Kan MI användas i samtal med föräldrar?
– Absolut! Föräldrar är experter på sina barn och kompetenta utifrån sina förutsättningar och villkor. Och pedagogerna är experter utifrån sin yrkesprofession, kunskap och erfarenhet. 

– När pedagogen pratar med föräldrar är det viktigt att förmedla tilltro deras egen expertis kring sitt barn och sin egen situation. Att vår inställning till föräldrarna präglas av tilltron till hens kompetens utifrån hens förutsättningar och villkor. När vi ska prata om något som föräldern kan uppleva som besvärligt eller svårt, är det bra att kasta om tankarna, att skifta fokus till att nogsamt se, beskriva och uppmuntra det som faktiskt fungerar och börja med det. Om föräldern känner att det finns saker som fungerar, då skapar det en större tilltro till den egna förmågan att även kunna få andra saker att fungera. 

– När pedagogerna behöver förmedla sin expertis, kunskap och erfarenhet är det viktigt att inte lägga in sitt eget tyckande eller egna värderingar. Bara konstatera hur det är på ett neutralt och respektfullt sätt. Sen är det viktigt att följa upp med att fråga efter föräldrarnas egen slutsats, ”Hur blir det här för dig?”, och att ge utrymme för svaret. Att förmedla att man anstränger sig för att förstå och en acceptans för personens tankar, känslor och reaktioner. På det viset präglas mötet av samarbete och det gör skillnad i mötet, det ser jag själv tydligt i mina egna samtal.

Kan du kort beskriva din bok?
– Motiverande samtal är ett evidensbaserat förhållningssätt och en samtalsstil, präglat av empati, acceptans och medkänsla, som syftar till att motivera barn och föräldrar till förändring. Min bok ger konkreta tillvägagångssätt hur du använder MI som förhållningssätt och hur du kan agera för att bygga goda relationer och motivera till förändring.

Ann-Sofie Eriksson - författare på Gothia Fortbildning

Ann-Sofie Eriksson, förskollärare, auktoriserad socionom och utbildare i motiverande samtal – MI, medlem i MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers. Hon har under många använt sig av MI i sin praktiska utövning som socionom. Hon utbildar också i MI inom olika verksamhetsområden, bland annat förskolan. 


Facebooks logotypVarmt välkommen till vår FB-sida för dig i förskolan: artiklar, lästips och nya produkter.


TIPS! Prenumera på vårt nyhetsbrev inom förskola: lästips, nyheter och erbjudanden.